Naziv
smjer Prapovijesna
Puni naziv
smjer Prapovijesna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11058)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11059)
3.1. Kolegiji s odsjeka
117927 Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117450 Egejska arheologija
184172 Eksperimentalna arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
142617 Provincijalna arheologija 1
132061 Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
117484 Rimska provincijalna keramika
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
142666 Seminar iz provincijalne arheologije 2
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
117934 Teorijska arheologija
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11823)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11824)
3.1. Kolegiji s odsjeka
124234 Arheologija Avara i Slavena od 6. st. do 9. st.
124241 Avarska groblja i naselja u Karpatskoj kotlini
117458 Germanska groblja i nalazi ranoga srednjega vijeka
124242 Grčka uporabna keramika
124243 Grčki jezik za arheologe II
142609 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
170513 Metodologija arheoloških istraživanja
132063 Povijesni pregled razvoja arheologije
124357 Ranosrednjovjekovna plastika
125384 Religioznost u prapovijesti
142626 Rim i njegove provincije
142665 Seminar iz provincijalne arheologije 1
142415 Srednjovjekovna numizmatika
124259 Terenska nastava
124261 Umjetnički obrt klasičnog razdoblja
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (11698)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS bodova (11697)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170491 Arheologija kasnog srednjeg i novog vijeka
117930 Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici
117450 Egejska arheologija
117453 Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta
117454 Germani u Panoniji
142549 Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2
186357 Latinski jezik za arheologe II
170512 Materijali i tehnologije u arheologiji
117479 Predromanička i ranoromanička arhitektura
142617 Provincijalna arheologija 1
142622 Ranokršćanska arheologija
117483 Rimska klasična arheologija
117484 Rimska provincijalna keramika
132064 Rimska uprava u provinciji Dalmaciji
117485 Seminar iz arheologije srednjovjekovnih grobalja
142663 Seminar iz kasnoantičke arheologije
142666 Seminar iz provincijalne arheologije 2
117932 Seminar iz srednjovjekovne arhitekture
125074 Simbolika i umjetnost u paleolitiku
117490 Srednjovjekovna keramika
117491 Starohrvatska groblja od 7. do 11. st.
132062 Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
142630 Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza