Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
Arheologija, smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11095)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11096)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Arheologija eneolitika 117436
Arheologija neolitika 117444
Egejska arheologija 117450
Eksperimentalna arheologija 184172
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Istočni halštatski krug 170494
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe II 186357
Litička analiza 117477
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Provincijalna arheologija 1 142617
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11825)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (11826)
3.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11705)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11706)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima 117927
Arheologija eneolitika 117436
Arheologija neolitika 117444
Bizantska arhitektura, slikarstvo i mozaici 117930
Egejska arheologija 117450
Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta 117453
Istočni halštatski krug 170494
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 2 142549
Koncept neolitizacije - modeli prijelaza na poljoprivredu 117471
Latenska kultura u Hrvatskoj 170496
Latinski jezik za arheologe II 186357
Litička analiza 117477
Materijali i tehnologije u arheologiji 170512
Počeci simbolike i umjetnosti 117489
Provincijalna arheologija 1 142617
Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini 132061
Ranokršćanska arheologija 142622
Rimska klasična arheologija 117483
Rimska provincijalna keramika 117484
Rimska uprava u provinciji Dalmaciji 132064
Seminar iz kasnoantičke arheologije 142663
Seminar iz provincijalne arheologije 2 142666
Srednjovjekovna epigrafika 117933
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu 132062
Teorijska arheologija 117934
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza 142630
4. semestar
1. Obavezni predmeti