Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
- neposredno srijedom od 16.00 do 18.00 sati u radnom kabinetu C-216
- ili preko internetskih komunikacijskih platformi uz prethodni dogovor putem elektroničke korespondencije na: kzazar@ffzg.hr
Soba
C-216
Telefon
+385 1 4092 179
E-mail
kzazar@ffzg.hr

Krešimir Žažar rođen je 1980. godine u Zagrebu. Temeljnu izobrazbu stekao je u osnovnoj školi Lijepa Naša Tuhelj, a opći je gimnazijski program završio u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. 2000. godine upisuje dvopredmetni studij filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji okončava 2007. godine. Naredne godine na istoj akademskoj ustanovi upisuje Poslijediplomski doktorski studij sociologije. Od 2008. godine radi kao znanstveni novak – asistent zaposlen na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na znanstveno-istraživačkom planu angažiran je na projekta MZOS-a „Društvene pretpostavke društva znanja“ voditelja prof. dr. sc. Vjekoslava Afrića. U okviru nastavnih aktivnosti sudjelovao je u izvedbi nastave na tri kolegija na preddiplomskoj razini studija sociologije te na dva kolegija na diplomskoj razini studija sociologije. Mentor je okvirno desetak diplomskih radova. Njegovi znanstveni interesi obuhvaćaju izučavanje tematike epistemologije i metodologije sociologije te su isto tako orijentirani na razmatranje pojedinih problemskih sklopova iz područja sociologije suvremenih društava, ali i iz područja recentnih kao i klasičnih sociologijskih teorija. Dosad je objavio tri knjige u suuredništvu te sumarno preko 20 znanstvenih i stručnih radova, na hrvatskome i engleskome jeziku. Svoje je radove isto tako predstavio na više od 20 znanstvenih skupova domaćega i internacionalnoga karaktera. Recenzent je više domaćih i internacionalnih znanstvenih časopisa te je recenzirao i nekoliko radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Kao oblik profesionalnog usavršavanja uspješno je apsolvirao programe dviju međunarodnih ljetnih škola, a u travnju 2017. u okviru programa akademske mobilnosti "Erasmus +" boravio je na Sveučilištu u Lundu (Švedska). Član je triju znanstveno-strukovnih udruga, a u dvogodišnjem periodu od 2011. do 2013. godine obnašao je funkciju tajnika Hrvatskoga sociološkog društva. Početkom 2015. pri istoj organizaciji inicira fundiranje Sekcije za teorijsku sociologiju čiji je ujedno i voditelj. Bio je član organizacijskog odnosno programskog odbora nekoliko domaćih znanstvenih skupova te nekoliko domaćih skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Od akademske godine 2015./16. imenovan je za tajnika Doktorskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta, a od akademske godine 2016./17. i zamjenikom voditelja istoga Studija što je funkciju koju trenutno obnaša. Od 2019. član je '"steering committee-a" "International Social Theory Consortium" te od iste godine također i odbora istraživačke mreže (RN29) za društvenu teoriju pri ESA-i - Europskoj sociološkoj asocijaciji. 2021. izabran je, u dvogodišnjem mandatu, za člana Izvršnog odbora ESA-e - Europske sociološke asocijacije. Od 2021. postaje i vanjski suradnik (u zvanju "senior research fellow-a") “Next Society Institute“ pri “Kazimieras Simonavičius University” u Vilniusa (Litva). Aktivno se služi engleskim, njemačkim, slovenskim i švedskim jezikom.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2024 Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja: objektivni i subjektivni pokazatelji otpornosti hrvatskih ruralnih socijalno-ekoloških sustava (SECRURAL) Suradnik
2019 - 2020 Ekološko znanje, stavovi i ponašanje studentica i studenata u Hrvatskoj Suradnik
2019 - 2020 Umjetna inteligencija i robotika kao razvojni resursi – potencijali, prijepori i perspektive Voditelj
2018 - 2019 Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvoju zadrugarstva Suradnik
2017 - 2017 Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj Suradnik

Ključni istraživački interes
 • društvena/sociološka teorija
 • epistemologija društvenih znanosti
 • društvena dinamika
 • društveni razvitak (socijetalne tranformacije i regionalni/lokalni razvoj)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Sociological Association (ESA), European Sociological Association (ESA) (član "Executive Committee-a" / član "board-a" "Social Theory Research Network" )
 • Hrvatsko filozofsko društvo (redovni član)
 • Hrvatsko sociološko društvo (HSD) (voditelj "Sekcije za teorijsku sociologiju")
 • International Social Theory Consortium (član "Steering Committee-a")
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2021. PhD Course - 'Values and Decision-Making. Social Theories and Methods For Research In Sustainable Organizations', University of Zagreb, Zagreb (Croatia); La Rochelle Business School, La Rochelle (France); Aarhus University, Aarhus (Denmark) (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. Luhmann Conference 2021 – “Risks and pathologies. Observed with social systems theory”, Inter-University Centre, Dubrovnik (Croatia) (međunarodni, znanstveni)
 • 2020. Luhmann Conference 2020 on “Moral communication. Observed with social systems theory”, - (-, -)
 • 2019. Capitalism, Socialism, and Democracy in the 21st Century: 'System' as the Future of Modern Society?, International Social Theory Consortium (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Aktivnosti na znanstveno-istraživačkim projektima:

danas - 2020 - Suradnik na projektu "SECRURAL - Socijalno-ekološki izazovi ruralnog razvoja", voditeljica doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak (iz sredstava HRZZ-a - Hrvatske zaklade za znanost)

2019 - Voditelj projekta "Umjetna inteligencija i robotizacija kao razvojni resursi - potencijali, prijepori i perspektive" (iz sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu)

2018 - Suradnik na projektu "Uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvoju zadrugarstva", voditeljica doc. dr. sc. Jasmina Božić (iz sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu)

2017 - Suradnik na projektu „Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj“, voditelj doc. dr. sc. Kruno Kardov (iz sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu)

Znanstveni novak na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „Društvene pretpostavke društva znanja“(130-0000000-3280), voditelj prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Popis javno objavljenih radova:

Gošnik, J., Žažar, K. (2017). Health and Social Aspects of Conducting Sports Activities. In: Iancheva, T., Djobova, S., Kuleva, M. (eds.) International Scientific Congress 'Applied Sports Sciences'. 1-2 December 2017, Sofia, Bulgaria. Proceeding Book. Pp: 455-460. ISBN (print): 978-954-718-489-3; ISBN (online): 978-954-718-490-9. (znanstveni rad u zborniku sa skupa s međunarodnom recenzijom)

Žažar, K. (2016). Examining Sociology's Position in an Increasingly Interdisciplinary Environment. Družboslovne razprave, 32(83): 45-62. (pregledni rad, znanstveni)

Žažar, K. (2016). Konstrukt emergencije – epistemološki, teorijski i metodološki izazovi te praktične implikacije ispitivanja idejnog čvorišta raznorodnih socioloških perspektiva. Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 19(1): 51-76. (pregledni rad, znanstveni)

Afrić, V., Žažar, K. (2016). From Passive towards Active Citizenship: Education as a Means of Inclusion of Croatian Citizens into the Public Sphere, In: V. Afrić, Lj. Bakić-Tomić, M. Milković, D. Polšek, K. Žažar (eds.) (2016). Knowledge Society and Active Citizenship. Varazdin: University North. Pp. 211-234. (rad u zborniku)

Žažar, K. (2015). Exploring the Bright Side of Contemporary Global Capitalism: The Participatory Potentials of Creative Economy. Teorija in praksa, 52(3): 494-510. (pregledni rad, znanstveni)

Žažar, K. (2015). The relations between economic, employment and educational structure: The case of one Croatian County. Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in 21st-century capitalism: 147-162.

Žažar, K. (2015). Što nakon (društvene) tranzicije? Kritičke crtice uz upotrebu tranzicijskog pristupa u sociološkim razmatranjima hrvatskoga društva. Revija za sociologiju, 45(2): 171-198. (prethodno priopćenje, znanstveni)

Žažar, K. (2014). Prema „kreafitnom društvu“ – analiza razvojnih potencijala hrvatskoga društva na primjeru Krapinsko-zagorske županije. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (doktorski rad)

Galić, B., Žažar, K. (ur.) (2013). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Čaldarović, O., Nikodem, K., Žažar, K. (ur.) (2013). Nacionalni kongres Hrvatskoga sociološkog društva. Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas. Knjiga sažetaka i program rada. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Čaldarović, O., Žažar, K. (ur.) (2012). Godišnja konferencija Hrvatskoga sociološkog društva 2012. Knjiga sažetaka i program rada. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo.

Afrić, V., Bakić-Tomić, Lj., Polšek, D., Žažar, K. (ur.) (2011). Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (urednička knjiga)

Žažar, K. (2011). Teorijsko-konceptualne pretpostavke društva znanja. U: Afrić, V., Bakić-Tomić, Lj., Polšek, D., Žažar, K. (ur.) Društvene pretpostavke društva znanja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Rukavina, I., Žažar, K. (ur.) (2011). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti / Knjiga sažetaka znanstvenoga simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 6.-7. 10. 2011. Zagreb:FF press.

Žažar, K. (2011). Sociokulturne odrednice uspostave društva znanja // Sociologija i promjena – izazovi budućnosti / Nacionalni sociološki kongres, Zagreb, 7.-8. travnja 2011.; [uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić] (predavanje, sažetak, znanstveni)

Žažar, K., Klasnić, K. (2011). Simpozij „Razvoj i okoliš – perspektive održivosti“. Socijalna ekologija 20, 3: 378-382. (prikaz, ostalo)

Žažar, K. (2011). Prikaz knjige Michael A. Peters, Simon Marginson, Peter Murphy (2009). Creativity And The Global Knowledge Economy. Socijalna ekologija, Vol. 20, No. 1, Str. 105-111. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Prikaz knjige Anči Leburić, Vjekoslav Afrić, Zorana Šuljug Vučica (2009). Ljudski kapital kao razvojni faktor. Socijalna ekologija, Vol. 19, No. 3: 375-380. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Prikaz knjige Anthony Giddens (2009). The Politics of Climate Change. Socijalna ekologija, Vol. 19, No. 2: 231-237. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2010). Towards a Creative Age? // Proceedings of the 8th International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists. Kijev:National Taras Shevchenko University of Kyiv, 2010. Str. 303-304. (predavanje, sažetak, znanstveni)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige: Alfredo Višković (ur.): Mudra zajednica: Društvena odgovornost za životni prostor. Socijalna ekologija, Vol. 18, No. 3-4: 347-351. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Modernost i klasična sociologija: Ambivalentnost klasične sociološke teorije. Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 183-203. (pregledni rad, znanstveni)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige Liessmann, Konrad Paul (2008). Teorija neobrazovanosti. Revija za sociologiju. 40[39], 1/2: 134-138. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2009). Prikaz knjige Pilić, Šime (ur.) (2008). Obrazovanje u kontekstu tranzicije. Socijalna ekologija, Vol. 18, No. 1: 91-97. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Elias, Norbert (2007). Što je sociologija? Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 205-210. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Nisbet, Robert (2007). Sociološka tradicija. Revija za sociologiju, Vol. 39, No. 3: 210-213. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Cifrić, Ivan (priredio) (2008). Relacijski identiteti. Prilog istraživanju identiteta hrvatskog društva. Socijalna ekologija, Vol. 17, No. 3: 305-310. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2008). Prikaz knjige Flannery, Tim (2007). Gospodari vremena (Povijest i utjecaj klimatskih promjena na budućnost). Socijalna ekologija, Vol. 17, No. 1: 99-104. (stručni rad, prikaz)

Žažar, K. (2007). Prikaz knjige Hobbes, Thomas (2004). Levijatan ili Građa, oblik i moć crkvene i građanske države. Revija za sociologiju, Vol. 38, No. 3-4: 159-160. (stručni rad, prikaz)