Obrazovne politike

Naziv
Obrazovne politike
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69711
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente za analizu i razlikovanje teorijskih polazišta i prakse u oblikovanju i implementaciji obrazovne politike. Studente osposobiti za identificiranje i kritičku prosudbu obrazovne politike na različitim institucionalnim razinama i u odnosu na različita pedagoška pitanja i probleme te ih tako potaknuti na kontinuirano praćenje, vrednovanje i sudjelovanje u aktualnoj pedagoškoj praksi, u skladu s kompetencijama pedagoga.
Sadržaj
 1. Obrazovne politike – temeljni pojmovi, povijesni razvoj, paradigmatska polazišta.
 2. Obrazovanje kao političko područje.
 3. Ciljevi i institucije obrazovne politike.
 4. Metodologija znanstvenih istraživanja u području obrazovnih politika.
 5. Centralizacija i/ili decentralizacija obrazovanja.
 6. Implementacija obrazovne politike na nacionalnoj i lokalnoj razini.
 7. Politika upravljanja i financiranja obrazovnih sustava.
 8. Obrazovni standardi, kvaliteta obrazovanja i nacionalni kurikulum.
 9. Međunarodni programi kao indikator učinkovitosti nacionalnih obrazovnih politika i njihove implikacije na obrazovni sustav Hrvatske.
 10. Privatizacija i/ili komercijalizacija obrazovanja.
 11. Pluralizam u obrazovanju.
 12. Obrazovne politike u odnosu na posebne socijalne i obrazovne skupine.
 13. Reforme obrazovanja.
 14. Obrazovne politike odabranih zemalja.
 15. Specifična pitanja i problemi obrazovnih politika.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i argumentirati teorijska polazišta i paradigme oblikovanja i implementacije obrazovnih politika.
 2. Analizirati i komentirati međunarodnu dimenziju obrazovne politike.
 3. Kritički prosuđivati djelovanje obrazovnog sustava na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
 4. Komentirati kvalitetu obrazovanja i nacionalni kurikulum.
 5. Prezentirati rezultate PISA procjene, s implikacijama za obrazovnu politiku Hrvatske.
 6. Kritički prosuđivati obrazovnu politiku prema odabranim pedagoškim pitanjima.
 7. Analizirati i vrednovati obrazovne reforme.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci, seminarski radovi s prezentacijom.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 5 bodova Kolokvij: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Pismeni dio ispita: Max. = 30 bodova Prolazni prag = 18 bodova Usmeni ispit: Max. = 20 bodova Prolazni prag = 12 bodova Konačna ocjena: 90-100 bodova – izvrstan (5) 80-89 bodova – vrlo dobar (4) 70-79 bodova – dobar (3) 60-69 bodova – dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Cooper, B.; Cibulka, J.; Fusarelli, L. (eds.) (2008), Handbook of Education Politics and Policy. London: Routledge.
 2. Heck, R. (2004), Studying Educational and Social Policy: Theoretical Concepts and Research Methods, London: Routledge.
 3. Legrand, L. (1993), Obrazovne politike, Zagreb: Educa.
 4. Sahlberg, P. (2012), Lekcije iz Finske. Što svijet može naučiti iz obrazovne promjene u Finskoj. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Strugar, V. (2012), Znanje, obrazovni standardi, kurikulum. Teorijsko-kritički pristup obrazovnoj politici u Hrvatskoj. Zagreb: Školske novine
Dopunska literatura
 1. Fuchs, H.W.; Reuter, L. R. (2000), Bildungspolitik in Deutschland. Entwicklungen, Probleme,Reformbedarf. Opladen: Leske + Budrich.
 2. Massing, P. (ur.) (2003), Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Schwalbach: Wochenschau Verlag.
 3. OECD (2007), Evidence in Education. Linking Research and Policy. Paris: OECD.
 4. OECD (2010), Educational Policy Analysis. Paris: OECD.
 5. Richter, I. (2001), Die sieben Todsünden der Bildungspolitik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
 6. Tekuće godište časopisa Journal of Educational Policy. (London: Taylor and Francis Group) te odgovarajući izvori na webu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar