Osnovna gramatika bugarskog jezika 2

Naziv
Osnovna gramatika bugarskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
118791
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja o imenskoj i glagolskoj morfologiji hrvatskoga standardnog jezika u usporedbi s bugarskim jezikom te upućivanje u osnove morfosintakse.
Sadržaj
 1. Gramatičke kategorije imenica: rod, broj i određenost (determinacija).
 2. Kategorija brojivosti imenica (brojna forma). Kategorija određenosti i vrste članova.
 3. Gramatičke kategorije glagola. Vid glagola u bugarskom jeziku.
 4. Sustav glagolskih vremena u bugarskom i hrvatskom jeziku.
 5. 1. kolokvij
 6. Gramatičke kategorije pridjeva, vrste pridjeva.
 7. Stupnjevanje pridjeva. Kategorija određenosti pridjeva.
 8. Gramatičke kategorije zamjenica, vrste zamjenica.
 9. Promjenjive i nepromjenjive zamjenice.
 10. 2. kolokvij
 11. Prijedlozi u bugarskom jeziku. Jednostavni i složeni prijedlozi. Funkcija prijedloga.
 12. Prilozi, njihova obilježja i semantički opis.
 13. Ostale nepromjenjive riječi (čestice, uzvici) i njihov gramatički opis.
 14. Uvod u sintaksu. Osnovni pojmovi. Paradigmatski i sintagmatski odnosi u rečenici.
 15. 3. kolokvij

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti osnovna gramatička obilježja bugarskog i hrvatskog jezika na morfološkoj i sintaktičkoj razini
 2. prepoznati i objasniti gramatičke kategorije bugarskog i hrvatskog jezika
 3. analizirati i tumačiti specifičnosti bugarskog jezika u odnosu na hrvatski jezik
 4. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u analizi bugarskog i hrvatskog jezika
 5. primijeniti stečena znanja u analizi jednostavnijih tekstova na gramatičkoj razini
 6. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike između bugarskog i hrvatskog jezika na gramatičkoj razini
 7. primijeniti naučena teorijska znanja u samostalnim kontrastivnim analizama odabranih gramatičkih kategorija u bugarskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, uz prezentacije ili pismene materijale.
Metode ocjenjivanja
Studenti pišu tri kolokvija tijekom semestra. Završna ocjena zbroj je ocjena triju kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Silić J. i Pranjković I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb: Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 2. Barić i dr. (1995) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja)
 3. Бояджиев Т., И. Куцаров, Й. Пенчев (1999) Съвременен български език. Фонетика, словообразуване, морфология, синтаксис.ИК “Петър Берон”, София. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Пашов, П. (2002) Българска граматика. Хермес, Пловдив