Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova

Naziv
Čitanje i tumačenje starijih portugalskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125536
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Upoznavanje sa starijim portugalskim tekstovima i stadijima razvoja jezika te stjecanje vještine jezične i kontekstualne analize starijih portugalskih tekstova.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stečena znanja o povijesti jezika na tekstualnom materijalu starijega razdoblja
 2. Analizirati tekst s obzirom na njegov povijesni, društveni i kulturni kontekst
 3. Steći osnovne informacije o karakteristikama pisma Luísa Vaza de Camõesa i kontekstualizirati njegov opus
 4. Uputiti se u portugalske kroničare na primjeru Fernãoa Lopesa
 5. Steći uvid u portugalske putopisce starijega razdoblja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Teyssier, Paul. História da Língua Portuguesa. Trans. Celso Cunha, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa 1997
 2. Saraiva, A. J.; Lopes, Óscar. História da Literatura Portuguesa. Porto Editora, Porto 2010
 3. Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2ªa ed., Edições Colibri, Lisboa 2008
Dopunska literatura
 1. Saraiva, A. J. História da Cultura em Portugal. Gradiva, Lisboa 2012
 2. Lourenço, Eduardo. Portugal como Destino Seguido de Mitologia da Saudade. Gradiva, Lisboa 1999

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar