Portugalski jezik i književnost

Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar portugalskog jezika i književnosti
magistra portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Portugalski jezik i književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na druge diplomske i postdiplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom magistar portugalskoga jezika i knjiežvnost (mag. philol. lusit.), te obavljati stručni posao u području za koji je steka naziv. Studij je zasnovan na proširenju znanja s preddiplomskog studija, te osposobljava diplomanta za prevođenje tekstova s portugalskog na hrvatski i obratno, za rad u obrazovanju odraslih i visokom obrazovanju, za samostalno znanstveno istraživanje, te im daje znanja potrebna za samostalno vođenje i organizaciju poslova u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je potrebno napredno poznavanje jezika.
Zahtjevi i rezultati
Cilj diplomskog studija Portugalskog jezika i književnosti je proširivanje znanja stečenog na preddiplomskom studiju. Studenti stječu vještine i kompetencije za znanstveno istraživanje portugalskog jezika i književnosti, te za prevođenje s portugalskog na hrvatski i obratno. Nakon završetka studija, studenti su osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (poslovnu, marketing, turizam ...), za rad u obrazovanju odraslih i visokog obrazovanja, mogu samostalno provesti znanstveno istraživanje na temama portugalskog jezia, povijesti, civilizacije i književnosti u luzofonskim zemljama, doprinijeti vrijedno u Hrvatskoj i općim romanskih studija; Diplomanti imaju različite mogućnosti zaposlenja (posao, turizam, javne usluge, obrazovanje, mediji i sl.)

 1. identificirati i upotrijebiti osnovne motive i književno-kritičke pojmove nužne za analizu djela iz brazilske književnosti te afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 2. navesti i u osnovnim značajkama opisati najvažnije tradicionalne i suvremene jezikoslovne teorije
 3. izdvojiti i komentirati glavne književno-stilske odlike djela pojedinih autora iz suvremene portugalske književnosti, kritički ih analizirati te povezati s njihovim književno-povijesnim kontekstom
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književno-povijesnih razdoblja, književno-stilskih formacija i društveno-povijesnog konteksta u razvoju brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza
 5. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza u odnosu na društveno-povijesni kontekst te procijeniti njihovu važnost i povezati ih sa književnošću i kulturom na portugalskom jeziku
 6. sažeti i protumačiti smisao kritičkih i književnih tekstova iz brazilske i afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 7. prenijeti znanja i kompetencije na području brazilske književnosti te afričke književnosti portugalskog jezičnog izraza
 8. usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini C1 prema Europskom referentnom okviru za jezike
 9. uspoređivati dijatopijske inačice portugalskog jezika u Portugalu, Brazilu i afričkim luzofonim zemljama na različitim razinama lingvističkog opisa, ustanoviti njihove specifičnosti te najizrazitije sličnosti i razlike
 10. razlučiti razine jezične analize te formulirati metodologiju za analizu jezičnih činjenica na različitim razinama opisa, na osnovi usvojenih teorijskih i metodoloških postavki iz područja opće lingvistike
 11. teorijske spoznaje s područja leksikologije i semantike pri analizi jezičnih činjenica prilagoditi sastavu i posebnostima portugalskog leksika i semantičkim mehanizmima portugalskog jezika
 12. ustanoviti jezične i sociolingvističke specifičnosti luzofonog govornog područja i njima prilagoditi pristup analizi jezičnih struktura
 13. identificirati specifičnosti iberoromanskih idioma, napose portugalskog, u kontekstu romanskog područja i romanske lingvistike
 14. navesti, definirati i u stručnom diskursu primijeniti osnovne lingvističke pojmove
 15. pod mentorstvom izraditi diplomski rad iz područja luzofonske lingvistike ili književnosti te procijeniti vlastite kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 16. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela brazilske književnosti i afričke književnosti portugalskoga jezičnog izraza

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Brazilska književnost 117655 4 0/30/0
Uvod u opću i luzitansku lingvistiku 117658 5 15/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Afrička književnost portugalskog jezičnog izraza 124396 4 0/30/0
Portugalska leksikologija i semantika 124401 4 15/15/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalske prijevodne vježbe 4 125547 2 0/0/30
Povijest portugalskog jezika 118156 3 0/30/0
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1 125550 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europski, brazilski i afrički portugalski 117656 4 0/30/0
Fernando Pessoa 117657 4 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Portugalskog jezika i književnosti 124403 15 0/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (11857)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalske prijevodne vježbe 4 125547 2 0/0/30
Povijest portugalskog jezika 118156 3 0/30/0
Prevođenje portugalskih književnih tekstova 1 125550 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 10 ECTS bodova (14935)