Suvremeni engleski jezik 2

Naziv
Suvremeni engleski jezik 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132024
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
Sadržaj
 1. Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.

Ishodi učenja
 1. U okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u engleskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 3. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 4. Samostalno prevesti s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskoga govornog područja.
Metode podučavanja
U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i autorske novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi. Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima koje tijekom semestra pripremaju nastavnici.
Metode ocjenjivanja
Studenti trebaju redovno pohađati nastavu (najviše tri izostanka u semestru) i aktivno sudjelovati u nastavi, te unaprijed pripremati zadane tekstove i samostalno rješavati zadatke. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko testova, kojima se provjerava napredak u savladavanju gradiva. Pod uvjetom da su ispunili predviđene obaveze (redovno pohađanje, zadaće, testovi, tutorial) do kraja redovne nastave, studenti na kraju semestra polažu ispit kojim se provjerava gradivo čitavog semestra. Očekuje se da će student položiti ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 prije polaganja ispita iz Suvremenog engleskig jezika 2. Nakon položenog pismenog ispita student pristupa usmenom ispitu kod svojeg lektora koji utvrđuje konačnu ocjenu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit do kraja ispitnog roka, mora ponovno izaći na pismeni ispit u sljedećem redovnom roku (jesenski).

Obavezna literatura
 1. ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
 2. ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
 3. ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA (Grammar Exercises for Students of CEL 1 and 2)
 4. Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
 5. Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
 6. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)
 7. jedan jednojezični rječnik engleskog jezika
Dopunska literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
 2. Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press
 3. Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar