Anglistika

Naziv
Anglistika
Puni naziv
Anglistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) engleskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij anglistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
završena četverogodišnja srednja škola
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij anglistike, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama anglističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij anglistike prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Anglistiku je moguće studirati kao dvopredmetni A studij. Nastava na Odsjeku u načelu se održava na engleskome jeziku. Stoga su prije upisa pristupnici dužni uz razredbeni ispit zadovoljiti i na provjeri jezične kompetencije. Nakon šest semestara (najmanje 90 ECTS bodova na anglistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nužan je za nastavak studija na jednom od 4 diplomska studija anglističkog smjera (studij kulturološko-književnog smjera engleske ili američke književnosti; studij lingvistike; studij prevoditeljstva; nastavnički smjer). Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) engleskoga jezika i književnosti

 1. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na engleskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima engleskoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog područja
 4. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju književnosti engleskoga govornog područja
 5. kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 6. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura engleskoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 7. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 8. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 9. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike engleskoga jezika
 10. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u engleskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u zemljama engleskoga govornog područja
 13. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 14. samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 15. sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni engleski jezik 1 132540 5 0/30/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 36062 6 60/0/0
Uvod u studij engleske književnosti I 147086 4 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa engleskoga jezika - vrste riječi 36326 6 60/0/0
Suvremeni engleski jezik 2 132024 5 0/30/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u studij engleske književnosti II 147087 2 0/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni engleski jezik III. 132541 5 0/30/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Književni kolegiji koji su obavezni dio studijskog programa - odabrati 6 ECTS bodova (3814)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Analiza engleskih tekstova 132027 5 0/30/30
Sintaksa engleskog jezika - rečenica 51860 6 60/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Književni kolegiji koji su obavezni dio studijskog programa - odabrati 6 ECTS bodova (3815)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kulture SAD-a i Velike Britanije 132542 5 15/30/0
Semantika engleskog jezika 51862 6 60/0/0
2. Književni kolegiji koji su obavezni dio studijskog programa - odabrati 6 ECTS bodova (3814)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija 51864 6 60/0/0
Prijevodne vježbe (Anglistika) 132029 5 0/30/30
2. Književni kolegiji koji su obavezni dio studijskog programa - odabrati 6 ECTS bodova (3815)