Školski podsustavi

Naziv
Školski podsustavi
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
69712
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati školski sustav kao društveni podsustav, temeljnu funkciju škole s razumijevanjem horizontalne i vertikalne povezanost podsustava te razviti kritički odnos spram školskih sustava
Sadržaj
 1. Upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija. Predstavljanje predviđenog načina rada te dogovaranje uzajamnih prava i obveza profesora i studenata.
 2. Škola kao sustav; Škola kao socijalno-povijesna tvorevina;Teorije škola; Reforme škola
 3. Kultura škole
 4. Odnosi u školi
 5. Implicitne pedagogije odgojno-obrazovnih djelatnika
 6. Položaj učenika u školskoj hijerarhiji
 7. Analiza rezultata rada ( kolokvij)
 8. Zakonske odrednice u školskim podsustavima;Državni pedagoški standard; pravilnici, statut škole
 9. Škola i obitelj;Partnerstvo obitelji i škole
 10. Pluralizam u školstvu;Alternativne i privatne škole
 11. Stilovi vođenja odgojno-obrazovne ustanove
 12. Organizacija života i rada škole
 13. Škola u prirodi - terenska nastava
 14. Škola u bolnici - terenska nastava
 15. Kolokvij 2; završna analiza rada

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati temeljne funkcije i zadaće škole
 2. razlikovati školske sustave s obzirom na kriterij vrste i stupnja
 3. kritički promišljati o školskim sustavima i argumentirano iznositi prijedloge za promjene
 4. prepoznati, razlikovati i dijagnosticirati različite stilove vođenja škole
 5. vrednovati kulturu škole na temelju ponuđenih indikatora
 6. procijeniti mogućnosti suradnje i granice kooperacije škole i doma
 7. utvrditi položaj učenika u školskoj hijerarhiji na razini razrednog odjela
 8. protumačiti trenutno važeći zakon o školstvu te sažeto interpretirati pravilnike i standarde (državni pedagoški standard, udžbenički standard)
 9. na temelju prethodne ishodišne odrednice komentirati i vrednovati jedan odabrani segment (npr. usklađenost udžbenika za pojedini stupanj i vrstu škole s obzirom na pedagoške zahtjeve udžbeničkog standarda ( kategorija 2.2.))
Metode podučavanja
predavanje, seminari
Metode ocjenjivanja
Rad studenata se vrednuje putem rezultata na oba kolokvija, putem kvalitete seminarskog rada kao i njegove prezentacije te po potrebi usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Bilić,V; Bašić, S.(ur.) (2016). Odnosi u školi - prolozi za pedagogiju odnosa. Zagreb: UFZG. (odabrana poglavlja)
 2. Jurić, V. (2004). Metodika rada školskog pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.(odabrana poglavlja)
 3. Domović, V. (2004). Školsko ozračje i učinkovitost škole.Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 5. Kolak, A. (2010). Sociometrijski status učenika u razrednom odjelu i školskoj hijerarhiji. Pedagogijska istraživanja. 7 (2010) , 2; 243-254.
Dopunska literatura
 1. Vrcelj, S. ( 2000). Školska pedagogija. Rijeka: Filozofski fakultet.
 2. Jurić, V. (1999). Razvojni smjer školskih teorija. Osnovne suvremene pedagogije.Zagreb: HPKZ.
 3. Opić,S; Bilić,V; Jurčić,M.(ur.) (2015).Odgoj u školi. Zagreb: UFZG.
 4. Kolak, A. (2013). Školska kultura kao čimbenik kvalitete škole // Pedagogija i kultura - teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti / Hrvatić, N ; Klapan, A (ur.).Zagreb : HPD, 2013. Str. 226-238.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar