Španjolski jezik 1

Naziv
Španjolski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
95323
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura, te stjecanje 5 jezičnih vještina (razumijevanje slušanog i pisanog teksta, interakcija, usmeno i pismeno izražavanje) na razini A2 s elementima B1 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).
Sadržaj
 1. 1. tjedan – općenito o španjolskom jeziku i njegovoj geografskoj rasprostranjenosti; vježbe usmenog izražavanja (upoznavanje i predstavljanje)
 2. 2. tjedan – opći pojmovi morfologije; imenice – vrste, karakteristike roda i broja, nepravilnosti; glagoli SER i ESTAR – osnovne razlike u značenju i uporabi, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis grada, sela, kuće itd. kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja
 3. 3. tjedan Pridjevi – karakteristike roda i broja, apokopa, mjesto pridjeva, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis osoba kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja.
 4. 4. tjedan – opće karakteristike glagola; tvorba i uporaba prezenta indikativa (nepravilnosti u tvorbi), gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za obitelj, svakodnevne obveze kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 5. 5. tjedan – opće karakteristike zamjenica; osobne zamjenice – oblici i uporaba; tvorba gerunda i uporaba glagolske perifraze ESTAR + gerund, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za klimu, atmosferske pojave kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Prva provjera znanja obrađenog gradiva.
 6. 6. tjedan Član – vrste, oblici i uporaba; Tvorba složenih glagolskih vremena, particip prošli – tvorba i uporaba, perfekt indikativa (pretérito perfecto) – tvorba i uporaba, glagolska perifraza ACABAR DE + infinitiv; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za putovanja i praznike kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 7. 7. tjedan Posvojni pridjevi i zamjenice – oblici i uporaba, pokazni pridjevi i zamjenice – oblici i uporaba, glagol GUSTAR; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za slobodno vrijeme i sport kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 8. 8. tjedan – imperfekt (pretérito imperfecto) indikativa – tvorba i uporaba, aorist (pretérito indefinido) indikativa, gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za opis djetinjstva i prepričavanje događaja kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura.
 9. 9. tjedan – nepravilnosti u tvorbi aorista, gramatički zadaci usvajanje leksika vezanog za životopise poznatih ličnosti kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Čitanje i obrada kratke priče.
 10. 10. tjedan – pluskvamperfekt (pretérito pluscuamperfecto) indikativa – tvorba i uporaba; gramatički zadaci usvajanje leksika vezanog za kratke novinske vijesti kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanje gramatičkih struktura. Druga provjera znanja obrađenog gradiva.
 11. 11. tjedan – kontrastna uporaba prošlih vremena indikativa; gramatički zadaci; ponavljanje usvojenog leksika kroz kraće novinske napise; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 12. 12. tjedan Brojevi – vrste, oblici, uporaba; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za kupovinu kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 13. 13. tjedan – glagolska vremena indikativa za izražavanje futura (futuro absoluto, antefuturo, futuro hipotético, antefuturo hipotético), glagolska perifraza IR A + infinitiv; gramatički zadaci; usvajanje leksika vezanog za planove za budućnost kroz vježbe usmenog i pismenog izražavanja; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 14. 14. tjedan – komparacija pridjeva; gramatički zadaci; prijevod izoliranih rečenica s ciljem usvajanja gramatičkih struktura.
 15. 15. tjedan – ponavljanje pređenog gradiva. Treća provjera znanja obrađenog gradiva.

Ishodi učenja
 1. Student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik.
 2. Student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja.
 3. Student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima.
 4. Student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika.
 5. Student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova.
 6. Razviti kognitivne kompetencije.
 7. Razlikovati ulogu jezika u društvu.
 8. Identificirati i izdvojiti načine komunikacije u raznim jezičnim registrima.
 9. Student će biti kadar sudjelovati u akademskoj komunikaciji na stranom (španjolskom) jeziku, a u području u kojem se obrazovao.
 10. Student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja.
Metode podučavanja
Vježbe i predavanja, multimedija i mreža, izlaganja, samostalni rad i rad u grupi.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi; obrada tekstova; tjedni domaći zadaci; periodične provjere znanja (3 u semestru); pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alica Knezović: Morfosintaxis de la lengua espanola, FF-press, Zagreb, 2010.
 2. Vojmir Vinja: Gramatika španjolskog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 3. R. Sarmiento, A. Sánchez: Gramática básica del español, SGEL, Madrid, 2001.
 4. Leonardo Gómez Torrego: Gramática didáctica del español, Ediciones SM, Madrid, 2000
 5. V. Vinja: Diccionario español-croata, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
 6. Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
Dopunska literatura
 1. Rafael Seco: Manual de gramática española, Ediciones Aguilar, Madrid, 1993.
 2. Juan Alcina, José Blecua: Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975.
 3. Gramática práctica de español para extranjeros, SGEL, Madrid, 2000.
 4. RAE Esbozo de una gramática de la lengua española, Madrid
 5. Ramón Sarmiento: Gramática progresiva, SGEL, Madrid, 2001.
 6. Francisco Matte Bon: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 7. Guillermo Hernández: Análisis gramatical Teoría y Práctica, SGEL, Madrid, 2004.
 8. Diccionario del uso de la lengua española, (2 tomos) María Moliner, Gredos, Madrid
 9. Diccionario Salamanca de la lengua española, Santillana
 10. Clave, Diccionario de uso del espanol actual, SM, Madrid, 1997.
 11. Jezični priručnici i vježbenice sljedećih izdavača: SGEL, Edelsa, Edinumen, Difusión, Santillana, Ediciones SM, Espasa, Anaya, Gredos

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar