Francuski jezik 1

Naziv
Francuski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35936
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura. Uvod u analizu jednostavne rečenice, uvod u morfologiju i uporabu imenice, pridjeva, člana, zamjenice i priloga.
Sadržaj
 1. Uvod u studij francuskog jezika
 2. Analyse de la phrase simple I
 3. Analyse de la phrase simple II
 4. Le nom: féminin
 5. L’adjectif: féminin
 6. Le nom: pluriel
 7. L’adjectif: pluriel, accord
 8. L’article défini/indéfini
 9. L’article partitif, omission des articles
 10. Les pronoms relatifs simples
 11. Les pronoms personnels I
 12. Les indéfinis I
 13. Les possessifs et les démonstratifs
 14. Les adverbes
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i imenovati glavne funkcije riječi u jednostavnoj rečenici
 2. uočiti i objasniti pravila tvorbe pojedinih vrsta riječi
 3. samostalno primjenjivati morfološka pravila
 4. .ispravno koristiti pojedine gramatičke oblike i jezične strukture
 5. uočiti i izraziti glavne ideje u jednostavnijem tekstu
 6. ukratko iznijeti i obrazložiti svoje mišljenje
 7. učinkovitije koristiti jednojezične i dvojezične rječnike francuskog jezika
 8. u različitim izvorima prepoznati glavne informacije
 9. steći osnovne ortografske kompetencije
 10. prepoznati gramatičke elemente u tekstu
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja) Poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom Samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Rad studenata ocjenjuje se na temelju tri kolokvija ili pismenog ispita (testa). Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su redovno pohađali nastavu.

Obavezna literatura
 1. Delatour, Yvonne et al.: Nouvelle grammaire du français - Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris, Hachette, 2006
 2. Delatour, Y. et al., Les Exercices de grammaire Niveau B 1, Paris, Hachette, 2006
Dopunska literatura
 1. Monnerie, Anne: Le français au présent, Didier Hatier, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar