Francuski jezik V

Naziv
Francuski jezik V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
52048
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45

Cilj
Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, usvajanje leksika, gramatičkog gradiva i uvježbavanje struktura radi postizanja napredne razine poznavanja francuskog jezika. Upoznavanje francuske i frankofone kulture i civilizacije.
Sadržaj
 1. Transformation passive; Verbes pronominaux Verbes auxiliaires et semi-auxiliaires
 2. Périphrases factitives
 3. Périphrases factitives (suite)
 4. Les temps du passé
 5. Les temps du passé en confrontation
 6. TEST
 7. Antériorité
 8. Antériorité / accomplissement
 9. TEST
 10. Découpage et transposition à l`écrit de la chaîne parlée
 11. Subjonctif
 12. Subjonctif (suite)
 13. Conditionnel
 14. Verbes impersonnels et transformation impersonnelle
 15. TEST

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa opisati i objasniti funkcioniranje glagolskog sustava u francuskom jeziku.
 2. Student će moći opisati i objasniti sintaksu prošlih vremena u francuskom jeziku, uočiti poteškoće s kojima se susreće.
 3. Student će moći opisati i objasniti opreku indikativa i konjunktiva u francuskom jeziku.
 4. Student će moći opisati i objasniti impersonalne glagole i impersonalne preoblike.
 5. Student će moći objasniti razloge pogrešaka u pisanju i govorenju.
 6. Student će moći uočiti bitne elemente u tekstu, protumačiti i sažeti smisao, komentirati.
 7. Student će moći kreirati vlastiti tekst prema zadanim elementima ili samostalno.
 8. Student će moći izraziti ideje i stavove na tečnom i točnom francuskom.
 9. Student će moći prepoznati različite funkcionalne stilove.
 10. Student će moći upoznati i razumjeti elemente francuske i frankofone civilizacije i kulture.
 11. Student će moći procijeniti vlastite kompetencije i razviti vještine učenja nužne ne samo za nastavak studija nego i za cjeloživotno obrazovanje.
Metode podučavanja
Interaktivna nastava provodi se u manjim grupama. Studenti moraju redovito pohađati nastavu (smiju imati najviše tri izostanka po semestru), moraju aktivno sudjelovati u nastavi te pratiti francuske medije. Vježbe, osim što prate po tjednima navedena predavanja, nadovezuju se na usvojeno gradivo koje se sistematizira i proširuje sa ciljem stjecanja jezičnih automatizama. U radu se koriste različiti pristupi uz stalne provjere i ponavljanja. Obrađuju se raznovrsni autentični dokumenti, a uz rad na leksiku, polisemiji i distribuciji sinonima, posebno se vodi računa o poteškoćama s kojima se susreću kroatofoni studenti francuskog jezika (glagolska vremena i načini, opreka prošlih vremena, upotreba konjunktiva, slaganje vremena… ). Analiziraju se razlike u funkcioniranju hrvatskog i francuskog jezika, ukazuje se na razlike između govorenog i pisanog francuskog.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kontinuirano se vrednuje rad kroz pismene i usmene provjere, a svaki student mora održati jedno izlaganje po semestru. Ocjena je brojčana i temelji se na trajnom praćenju (povremeni kraći pismeni radovi, tri veća pismena rada tijekom semestra, samostalno duže izlaganje te tjedni prikazi vijesti iz francuskih medija). Studenti koji ne zadovolje uvjete trajnog praćenja ili nisu zadovoljni postignutom ocjenom, polažu pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bubanj, B. Exercices de français. Niveau supérieur. FF press. Zagreb. 2009.
 2. Bubanj, B. et al. Exercices de grammaire, pour la première année d’études supérieures françaises. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1998.
 3. Grevisse, M. Précis de grammaire française. Duculot. Gembloux.
 4. Grevisse, M. Le Bon Usage. Duculot. Gembloux.
 5. Grevisse, M ; Gosse, A. Le Bon Usage. Grammaire française. Editions Duculot. Paris-Leuvain-la-Neuve.
 6. Riegel, M. et al. Grammaire méthodique du français. Presses Universitaires de France. Paris. 1999.
 7. Ruquet, M. Comment dire? Quel temps faut-il? Exercices 2. CLE International. 1994.
 8. Cadiot-Cueilleron, J. et al.: Grammaire: 350 exercices, niveau supérieur. Hachette. Paris.
 9. Robert, P. Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Dictionnaires Le Robert.Paris.
Dopunska literatura
 1. Arrivé, M. et al. La grammaire d’aujourd`hui. Guide alphabétique de linguistique française. Flammarion. Paris. 1986
 2. Abbadie, C. et al. L’expression française écrite et orale. Presses Universitaires de Grenoble. 1994.
 3. Chevalier, J.-C. et al. Grammaire Larousse du français contemporain. Librairie Larousse. Paris.1964.
 4. Dubois, J.; Lagane, R. La nouvelle grammaire du français. Librairie Larousse. Paris. 1986.
 5. Le Calvé Ivičević, E. De la bouche à l’oreille. Zagreb. 1996
 6. Wagner, R.L. ; Pinchon, J. Grammaire du français classique et moderne. Hachette Université. Paris. 1962.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar