Naziv
Kognitivni trening i rehabilitacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142658
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Širi cilj kolegija je dati uvid u mogućnost praktične primjene spoznaja iz kognitivne psihologije. Specifičan cilj je upoznati studente s mogućnostima programa kognitivnog treninga i kognitivne rehabilitacije. Po odslušanom kolegiju studenti će moći jasno opisati i objasniti međudjelovanje kognitivnih i metakognitivnih faktora u održavanju kognitivne funkcionalnosti u odrasloj i starijoj dobi. Znati će prepoznati važnost različitih programa kognitivnog osnaživanja te steći osnove za samostalno planiranje, razvijanje i evaluaciju ovih programa.
Sadržaj
 1. Modeli pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija
 2. Kognitivna plastičnost (kognitivna rezerva i cjeloživotni razvoj).
 3. Životni stil (prehrana, spavanje, životni kontekst) i kognitivne spobnosti
 4. Normativni i nenormativni kognitivni razvoj
 5. Traumatska ozljeda mozga (mehanizmi oštećenja)
 6. Sindrom oštećenja izvršnih funkcija
 7. Kognitivna rehabilitacija. postavljanje ciljeva i procjena oštećenja
 8. Rehabilitacija pažnje, pamćenja i izvršnih funkcija
 9. Kognitivni trening: mogućnosti i ograničenja
 10. Treninzi s neuralnom stimulacijom (tDCS)
 11. Kognitivni trening sa specifičnim populacijama (djeca, starije osobe)
 12. Multimodalni treninzi
 13. Neinvazivna stimulacija mozga
 14. Analiza rezultata terenskih seminara radnog pamćenja
 15. Održavanje efekata i učinkovitost programa rehabilitacije

Ishodi učenja
 1. Evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 2. Kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 3. Identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 4. Kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 5. Procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 6. Jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja, terenski seminari, individualne laboratorijske vježbe
Metode ocjenjivanja
Uradak studenta se prati kroz obavezanu provedbu individualnih terenskih zadataka (sudjelovanje u programu treninga, razvoj zadataka primjenjivih za trening određene kognitivne sposobnosti, primjena zadataka na odrasloj starijoj populaciji) i individualnih laboratorijskih vježbi. Na kraju semestra provodi se provjera znanja izvještajem (prijedlog programa treninga) i usmenim ispitom.

Obavezna literatura
 1. Wilson, B.A., Gracey, F., Evans, J.J., & Bateman, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. New York, NY: Cambridge University Press.
 2. Strobach, T., Karbach, J. (2016). Cognitive training: An overview of Featuers and Applications. Springer Int.
 3. Colzato, L.S. (2017). Theory-driven approaches to cogntive enhancement. Leiden. Springer Int.
Dopunska literatura
 1. Berk, L.E. (2008). Psihologija cijeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Craik, F.I.M., & Salthouse, T.A. (2000). The handbook of aging and cognition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Oddy, M., & Worthington, A. (2009). Rehabilitation of Executive Disorders: A guide to theory and practice. Oxford, UK: Oxford University Press.
 4. Sohlberg, M.M, & Mateer, C.A. (2001). Cognitive Rehabilitation: An Integrative Neuropsychological Approach. New York, NY: The Guildford Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar