Naziv
Uvod u socijalnu antropologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
38093
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je pružiti elementarno znanje o nastanku i razvoju socijalnih institucija i njihovoj ulozi u ustroju društava i razlicitih kultura, znanje koje omogucuje sagledavanje posebnih znanstvenih disciplina: sociologije, etnologije, psihologije, komparativne književnosti, anglistike, itd. kao
sastavnog dijela cjelovitog izucavanja covjeka, njegove prirode, društva i kulture. Kroz izbor znanstvene literature studenti ce biti upoznati s pluralizmom teorijskih i empirijskih pristupa što ce im koristiti za polemiziranje o specificnim pitanjima suvremenih društava i kultura. U studenata ce se razvijati ne-etnocentricni pristup prema, prije svega kulturnim, razlicitostima. Studenti ce kroz argumentirane diskusije i kriticko citanje literature povecati prakticnu kompetentnost analiziranja i
kritickog mišljenja o novim pristupima, teorijama i dilemama koje globalizacijski procesi danas postavljaju pred socijalnu antropologiju.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja socijalne antropologije određenih sadržajem kolegija
 2. Analizirati i kritički prosuđivati postojeću literaturu iz socijalne antropologije na temelju usvojenih znanja
 3. Osmisliti i prezentirati seminar iz socijalne antropologije na temelju sinteze postojeće literature
Metode podučavanja
U realizaciji kolegija, osim predavanja i seminara, koristit ce se i metode rasprave i prezentacije uz pomoc suvremenih tehnickih pomagala (power point, dokumentarni filmovi i sl.). Poticat ce se kriticko citanje, analiza i diskusija literature. U nastavi je predviðena i terenska nastava, u obliku strucnog posjeta jednom od muzeja vezanih za tematiku kolegija (Etnografski muzej u Zagrebu, Muzej krapinskih neandertalaca, Arheološki muzej u Zagrebu ili sl.).
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, dva kolokvija tijekom semestra, usmeni ispit.
Studenti odabiru jedan rad iz Popisa seminarske literature i izlažu ga usmeno pred seminarom (uvjet za završetak kolegija). Pismeno predaju samo sinopsis seminara (upute usmeno).
Tijekom semestra dva kolokvija koji pokrivaju teme kroz literaturu obraðenu na predavanjima i seminarima (prvi kolokvij u obliku ispita, drugi kolokvij predaja pismenog znanstvenog rada – upute usmeno). Studenti koji nisu pristupili jednom ili oba kolokvija, nisu položili jedan ili oba kolokvija, ili
su nezadovoljni dobivenom završnom ocjenom (prosjecna ocjena oba kolokvija), pristupaju završnom usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Erlich, V. U društvu s čovjekom. Zagreb : Naprijed, 1968.
 2. Strauss, L. Strukturalna antroplogija. Zagreb : Stvarnost, 1958.
 3. Kale, E. Uvod u znanost o kulturi. Zagreb : Školska knjiga, 1988.
 4. Skledar, N. Čovjek i kultura : uvod u socio-kulturnu antropologiju. Zagreb : Zavod za sociologiju : Matica Hrvatske Zaprešić, 2001.
 5. Kroeber, A. L. Antropologija danas. Beograd : Vuk Karadžić, 1972.
 6. de Chardin, P. T. Shvatanje o fosilnom čoveku. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 82-90.
 7. Weinert, H. Fosilni čovek. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 90-101.
 8. Monge, C. Biološka osnova čovekovog ponašanja. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 109-124.
 9. Steward, J. H. Evolucija i proces. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 280-293.
 10. Carter, G. S. Teorija o evoluciji i evolucija čoveka. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 293-308.
 11. Hallowell, A. I. Kultura, ličnost i društvo. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 520-535.
 12. Mead, M. Nacionalni karakter. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. Str. 555-575.
 13. Bidney, D. Koncept vrednosti u modernoj antropologiji. // Antropologija danas / uredio A. L. Kroeber. Beograd : Vuk Karadžić, 1972. str. 575-595.
Dopunska literatura
 1. Jovančić, L. Šta mi danas znamo o prvim ljudima. Beograd : zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1969.
 2. Senet, A. Čovjek u potrazi za svojim precima. Zagreb : Naprijed, 1958.
 3. Čanadžija, S. Što mi danas znamo o krapinskom pračovjeku. Zagreb : Školska knjiga, 1954.
 4. Hawkes, J. Prethistorija. Zagreb : Naprijed, 1966.
 5. Srejović, D. Lapenski Vir. Beograd : Srpska književna zadruga, 1969.
 6. Eliade, M. Kovači i alkemičari. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1982.
 7. Eliade, M. Šamanizam. Novi Sad : Matica srpska, 1985.
 8. Roheim, G. Nastanak i funkcija kulture. Beograd : BIGZ, 1976.
 9. Redcliffe-Brown, A. R. Struktura i funkcija u primitivnom društvu. Beograd : Prosveta, 1982.
 10. Malinowski, B. Magija, nauka i religija. Beograd : Prosveta, 1971.
 11. Malinowski, B. Naučna teorija kulture. Beograd : Vuk Karadžić, 1970.
 12. Birket-Smith, K. Putovi kulture. Zagreb : Matica hrvatska, 1960.
 13. Vhite, L. Nauka o kulturi. Beograd : Kultura, 1970.
 14. Levy- Bruhl, L. Primitivni mentalitet. Zagreb : Kultura, 1954.
 15. Levi-Strauss, C. Tužni tropi. Zagreb : Zora, 1960.
 16. Wendt, H. Tražio sam Adama.Zagreb : Naprijed, 1961.
 17. Kulišić, Š. Život i kultura zaostalih plemena Australije, Okeanije, Amerike i Afrike. Sarajevo : Veselin Masleša, 1960.
 18. Bjerre, J. Kalahari : pračovjek u atomsko doba. Zagreb : Epoha, 1964.
 19. Benedikt, R. Obrasci kulture. Beograd : Prosveta, 1976.
 20. Collier, J. Indijanci obaju Amerika. Zagreb : Matica hrvatska, 1968.
 21. Heller, A. Teorija istorije. Beograd : Rad, 1984.
 22. Attali, J. Povijest vremena. zagreb : August Cesarec, 1992.
 23. Kautsky, K. Poreklo hrišćanstva. Beograd : Kultura, 1954.
 24. Mumford, L. Grad u Historiji. Zagreb : Naprijed, 1968.
 25. Steward, J. H. Teorija kulturne promene. Beograd : BIGZ, 1981.
 26. Weber, M. Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo : Veselin Masleša, 1989.
 27. Tawney, R. H. Religija i uspon kapitalizma. Beograd : Prosveta, 1979.
 28. Gross, M. Počeci moderne Hrvatske. Zagreb : Globus, 1985.
 29. Morin, E. Čovek i smrt. Beograd : BIGZ, 1981.
 30. Kulišić, Š. Neobični običaji. Beograd : Vuk Karadžić, 1968.
 31. Freud, S. Totem i tabu. Zagreb : Stari grad, 2000.
 32. Rihtman-Auguštin, D. Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb : Školska knjiga, 1988.
 33. Rihtman-Auguštin, D. Ulice moga grada. Beograd : Čigoja štampa, 2000.
 34. Huizinga, J. Homo ludens. Zagreb : Naprijed, 1992.
 35. Božović, R. Iskušenja slobodnog vremena. Beograd.
 36. Propp, V. J. Morfologija bajke. Beograd : Prosveta, 1982.
 37. Morgan, L. Drevno društvo. Beograd : Prosveta, 1981.
 38. Engels, F. Porijeklo porodice i privatnog vlasništva. Zagreb : Naprijed, 1958.
 39. Mead, M. Spol i temperament u tri primitivna društva. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. (ili druga izdanja).
 40. Wesel, U. Mit o matrijarhatu. Beograd : Prosveta, 1983.
 41. Papić, Ž., Sklevicki, L. Antropologija žene. Beograd : Prosveta, 1983.
 42. Seton-Watson, H. Nacije i države. Zagreb : Globus, 1980.
 43. Fromm, E. Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb : Naprijed, 1975.
 44. Lorenc, K. O agresivnosti. Beograd : Vuk Karadžić, 1970.
 45. Supek, R. Društvene predrasude i nacionalizam. Zagreb : Globus, 1992.
 46. Castells M. Uspon umreženog društva. Zagreb : Golden marketing, 2000.
 47. Featherstone, M., Burrows, R. Kiberprostor, kibertijela i cyberpunk. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001.
 48. Krippendorf, J. Putujuće čovječanstvo. Zagreb : SNL : Zavod za istraživanje turizma, 1986.
 49. Opća deklaracija o pravima čovjeka. // Revija za sociologiju. 3-4(1989).
 50. Cifrić, I. Moderno društvo i svjetski etos. Zagreb : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta : HSD, 2000

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar