Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak 11:00 – 12:00
Soba
B 122
Telefon
01/6120-085
E-mail
afrancic@ffzg.hr

Anđela Frančić rođena je 8. rujna 1961. u Prelogu. Osnovnu je školu završila u Svetoj Mariji, a srednju (Pedagoški obrazovni centar "Bogdan Ogrizović") u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je (1985.), magistrirala (1992.) i doktorirala (1999.). Nakon završetka studija (Jugoslavenski jezici i književnosti) radila je u Zavodu za jezik / Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a od 2002. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika), gdje predaje povijesnojezične i onomastičke kolegije. Petnaestak godina bila je vanjska suradnica na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću (danas Veleučilište Baltazar Zaprešić), gdje je predavala standardnojezične kolegije. Od 2016. redovita je profesorica u trajnome zvanju. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednica Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU, članica Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU te glavna i odgovorna urednica Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica. Hrvatska je predstavnica u Međunarodnome slavističkom komitetu, članica Onomastičke komisije pri tome Komitetu, članica Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije, Glavnoga odbora Matice hrvatske, ICOS-a (International Council of Onomastic Sciences), Kajkavskoga spravišča i Hrvatskoga filološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju Suradnik
2018 - 2020 Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću Suradnik
2017 - 2020 Općeslavenski lingvistički atlas Suradnik
2016 - 2017 CROATICA za djecu i mlade: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine Suradnik
2016 - 2020 Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije Suradnik

Članstva u akademijama
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (član suradnik)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Glavni odbor, Matica hrvatska
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD)
 • International Council of Onomastic Sciences (Uppsala, Sweden) (članica)
 • Kajkavsko spravišče
 • Komisija Onomastyki Słowiańskiej pri Međunarodnome slavističkom komitetu (članica)
 • Matica hrvatska
 • Međunarodni slavistički komitet (hrvatska predstavnica)
 • Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • Odbor za onomastiku, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • Savjet za jezik i govor HRT-a, Hrvatska radiotelevizija
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika, Odjel za matematiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera (-, -)
 • 2019. Hrvatski slavistički kongres, Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
 • 2018. IX. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (-, -)
 • 2018. XXI Konferencja Onomastyczna, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów i Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Folia onomastica Croatica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Folia onomastica Croatica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Folia onomastica Croatica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Folia onomastica Croatica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Folia onomastica Croatica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (glavna i odgovorna urednica)
 • Hrvatski kajkavski kolendar, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu ,Čakovec (članica Uredništva)
 • Hrvatski kajkavski kolendar, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu ,Čakovec (članica Uredništva)
 • Hrvatski sjever: Multidisciplinarni znanstveni časopis, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu ,Čakovec (članica Uređivačkoga savjeta časopisa)
 • Hrvatski sjever: Multidisciplinarni znanstveni časopis, Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu ,Čakovec (članica Uređivačkoga savjeta časopisa)

Opis znanstvene djelatnosti
1. Knjige
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, knjiga druga, sv. 6., Zagreb, 1991; knjiga treća, sv. 7., Zagreb, 1995.; knjiga treća, sv. 8., Zagreb, 1999., knjiga treća, sv. 9, Zagreb, 2002., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Zavod za hrvatski jezik HFI / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (suautorstvo)

Međimurska prezimena, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.

Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005.; 2. izdanje 2006. (suautorstvo s Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević)

Kultura hrvatskog jezika, Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2008.

Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009. (suautorstvo s Borisom Kuzmićem)

Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb, 2013. (suautorstvo s Antom Bičanićem, Lanom Hudeček i Milicom Mihaljević)

Hrvatski jezik i jezična kultura, Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2013. (suautorstvo s Bernardinom Petrović)


2. Poglavlja u knjigama
Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku, Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb, 2009., str. 221‒259.

Hrvatska imena, Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb, 2011., str. 387‒439.

Antologija djela iz 16. stoljeća, Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb, 2011., str. 483‒567. (suautorstvo s Josipom Liscem i Borisom Kuzmićem)

Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću, Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, Zagreb, 2013., str. 461‒509.3. Skripta
Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji, Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2008.


4. Radovi u znanstvenim časopisima
Ženska osobna imena u Mariji na Muri, Rasprave Zavoda za jezik, 13 (1987), str. 175‒189.

Međimurska ojkonimija i književni jezik, Rasprave Zavoda za jezik, 14 (1988), str. 51‒58.

Prezimenski mozaik međimurske Bistrice danas, Rasprave Zavoda za jezik, 15 (1989), str. 93‒111.

Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19 (1993), str. 81‒91.

Međimurska prezimena motivirana zanimanjem, Folia onomastica Croatica, 2 (1993), str. 67‒77.

Međimurski obiteljski nadimci, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20 (1994), str. 31‒66.

Prilog proučavanju međimurske ojkonimije : dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji, Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21 (1995), str. 25‒50.

Prilog proučavanju međimurske povijesne antroponimije : imenovanje žena u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeća, Filologija, 24‒25 (1995), str. 129‒134.

Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22 (1996), str. 17‒36.

Nasljednost osobnih imena, Folia onomastica Croatica, 6 (1997), str. 41‒62.

Iz frazeologije međimurske kajkavštine, Riječ, god. 3, sv. 1 (1997), str. 7‒13.

Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena 1942. – 1944. u Svetoj Mariji (Međimurje), Filologija, 29 (1997), str. 37‒50.

Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23-24 (1997‒1998), str. 77‒102. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija, Filologija, 30‒31 (1998), str. 451‒458.

Pomodna osobna imena, Jezik, god. 46, br. 5 (1999), str. 172‒178. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji, Riječ, god. 4, sv. 1 (1998), str. 30‒34. (suautorstvo s Milicom Mihaljević)

Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživanja, Folia onomastica Croatica, 8 (1999), str. 67‒79.

„Matiji se rodi Saša“ – (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame, Riječ, god. 5, sv. 2 (1999), str. 17‒23.

Prvi spomen Međimurja, Kaj, XXXIII/1‒2 (2000), str. 61‒70.

O prezimenu Zagorec, Folia onomastica Croatica, 9 (2000), str. 43‒55.

O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama, Kaj, XXXV/4 (2002), str. 19‒31.

Uvid u osobna imena rođenih 2001., Folia onomastica Croatica, 11 (2002), str. 77‒93.

Rečka mikrotoponimija, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29 (2003), str. 373‒389.

Prezimena u nastavi hrvatskoga jezika, Učitelj, 3 (2003), str. 31‒43.

Imena u frazeologiji, Učitelj, 5 (2005), str. 31‒41.

Svetomarska prezimena, Hrvatski kajkavski kolendar, Čakovec: Matica hrvatska, 2005., str. 184‒188.

Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međuurja, Folia onomastica Croatica, 12 (2006), str. 121‒137.

Što je osobno ime, Folia onomastica Croatica, 15 (2006), str. 71‒80.

Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi, Jezikoslovni zapiski, god. 13, br. 1-2 (2007), str. 147‒157.

Prezimena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea,
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33 (2007), str. 67‒89.

Osobna imena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea, Studia Slavica, vol. 52, br. 1‒2 (2007), str. 107‒116.

Međimurska ojkonimija na mađarski način, Folia onomastica Croatica, 17 (2008), str. 59‒80. (suautorstvo s Orsolyom Žagar Szentesi)

Povijest imena naselja Sveta Marija, Kaj, XLI/ 6 (2008), str. 49‒60

Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2 (2012), str. 381‒391.

Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6 (2012), str. 249‒274. (suautorstvo s Bernardinom Petrović)

Ojkonim Štrigova kroz stoljeća (2012), Folia onomastica Croatica, 21 (2012), str. 37‒58.

Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici, Folia onomastica Croatica, 22 (2013), str. 59‒68.


5. Radovi u zbornicima radova sa znanstvenih skupova
Mađarski elementi u međimurskim prezimenima, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zagreb, 1997., str. 241‒247.

Mađarski elementi u međimurskoj antroponimiji, Mađari i Hrvati u svjetlu prožimanja kultura i jezika, Pečuh, 1997., str. 169‒175.

Imensko-prezimenska homonimija, VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel – Pečuh, 1998., str. 234-242.

Osobno ime u imenskoj formuli, Riječki filološki dani 2, Rijeka, 1998., str. 209‒214.

Pravopisna norma i službena imenska formula, Jezična norma i varijeteti, Opatija, 1998., str. 157‒162.

Antroponimi u reklamama, Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb ‒ Rijeka, 1999., str. 241‒246.

К проблематике хорватской ономастичесской терминологии, Filológiai Közlöny, XLV/1‒2, Budapest, 1999., str. 6‒12.

Promjene osobnih imena, IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 2000., str. 58‒68.

Istoimenost i onomastička komunikacija, Riječki filološki dani 3, Rijeka, 2000., str. 99‒103

Jesu li prezimena nepromjenljiva?, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb, 2001., str. 393‒399.

Hadrovicsev prinos proučavanju međimurske ojkonimije, Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 2001., str. 209‒217.

Budim i Pešta kao osnove u tvorbi hrvatskih prezimena, Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 2001., str. 453‒459.

Imena i standardni jezik, Hrvatski književni jezik, Budimpešta, 2003., str. 147‒151.

Prezimena u Vedešinu i Umoku 1728. – 1848., Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati, Budimpešta, 2004., str. 73‒92.

Hungarizmi u međimurskim prezimenima, Na brzu ruku skupljeni skup, Budimpešta, 2005., str. 153‒162.

Značenje imena, Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Zagreb – Split, 2005., str. 235‒241.

Proučavanje antroponimije u 20. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Zagreb, 2006., str. 405‒421.

Antroponimija novinskih naslova, Jezik i mediji, Zagreb – Split, 2006., str. 251‒258.

Osobna imena u nastavi hrvatskoga jezika, Šokačka rič 4 : Slavonski dijalekt, Vinkovci, 2007., 53‒66.

Ženska prezimena i(li) prezimena ženskih osoba, Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2008., str. 579‒588.

Fonološka raščlamba Došenove Jeke planine, Šokačka rič 6 : Slavonski dijalekt, Vinkovci, 2009., str. 197‒212. (suautorstvo s Marinom Jurčević)

Mađarizacija međimurskih ojkonima – (neuspio) pokušaj brisanja hrvatskoga identiteta Međimurja, IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 2010., str. 205‒215.

Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću, Povijest hrvatskoga jezika : Književne prakse sedamdesetih, Zagreb, 2010., str. 29‒47.

Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8, Rijeka, 2010., str. 525‒535. (suautorstvo s Bernardinom Petrović)

Pridjevi u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 8 : Slavonski dijalekt, Vinkovci, 2011., str. 237‒251. (suautorstvo s Majom Hudeček)

Hagionimi i teonimi u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja Vinka Žganca, 1. međimurski filološki dani, Čakovec, 2011., str. 23‒31. (suautorstvo s Ivanom Mihaljevićem)

Imena blagdana u Reklovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Tradicijski leksik, Vinkovci, 2012., str. 259‒278. (suautorstvo s Bernardinom Petrović)

Istraživanje frazema sa sastavnicama koje znače oborine u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji,“Voda” v slavjanskoj frazeologii i paremiologii, Budapest, 2013., str. 701‒707.

Slavonija u imenima zagrebačkih ulica, Šokačka rič 10 : Slavonski dijalektolozi, Vinkovci, 2013., str. 283‒302. (suautorstvo s Tamarom Pezelj)

Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije, A tko to ide? – A xтo тam iдзe? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, Zagreb, 2013., str. 67‒84. (suautorstvo s Mirom Menac-Mihalić)

Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog, Zbornik Lovranšćine 3, Lovran, 2014., str. 137‒162.

Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati, Animalistički frazemi u slavenskim jezicima, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Franic_Menac%20za%20WEB.pdf, Zagreb, 2014. (suautorstvo s Mirom Menac-Mihalić)


6. Prikazi
Bilogorski kajkavski govori (prikaz knjige M. Lončarića Bilogorski kajkavski govori), Kaj, XX, 3 (1987), str. 89‒91.

Jadransko primorje u ogledalu zemljopisnih imena (prikaz knjige P. Šimunovića Istočnojadranska toponimija), Onomastica Jugoslavica, 14 (1991), str. 171‒174.

Hrvatska antroponimija u Madžarskoj (prikaz knjige Ž. Mandića Povijesna antroponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj), Onomastica Jugoslavica, 14 (1991), str. 175‒177.

Iz povijesne antroponimije stare Srbije (prikaz knjige M. Grković Rečnik imena Banjskog, Dečanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV. veku), Onomastica Jugoslavica, 14 (1991), str. 178‒180.

Iz staropoljske antroponimije apelativnog porijekla (prikaz knjige A. Cieślikowe Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe : Proces onimizacji), Folia onomastica Croatica, 1 (1992), str. 101‒103.

Osobno ime kao sociolingvistički znak (prikaz knjige M. Knappove Rodné jméno v jazyce a společnosti), Folia onomastica Croatica, 2 (1993), str. 133‒135.

Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku (prikaz knjige M. Knappove Příjmení v současné češtiné), Folia onomastica Croatica, 2 (1993), str. 136‒138.

Kapitalno djelo hrvatske antroponomastike (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost), Folia onomastica Croatica, 5 (1996), str. 96‒100.

Hrvatska prezimena (prikaz knjige P. Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost), Encyclopaedia moderna, 46 (1996), str. 122‒124.

Onomastika u Ruskoj enciklopediji (prikaz knjige Russkaja onomastika i onomastika Rosii), Folia onomastica Croatica, 6 (1997), str. 205‒208.

Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije (prikaz petoknjižja Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych), Folia onomastica Croatica, 8 (1999), str. 223‒226.

Makedonska onomastika bogatija za tri nove knjige Ljubice Stankovske (prikaz knjiga Makedonska ojkonimija, knj. 1; Makedonska ojkonimija, knj. 2, Rečnik na ličnite iminja kaj Makedoncite), Folia onomastica Croatica, 8 (1999), str. 217‒222.

Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje (prikaz triju knjiga Ante Sekulića Hrvatski bački mjestopisi, Hrvatski baranjski mjestopisi, Hrvatski srijemski mjestopisi), Folia onomastica Croatica, 8 (1999), str. 227‒232.

Knjiga o jednom hrvatskom govoru u Slovačkoj (prikaz knjige S. Vulić i B. Petrović Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj), Marulić, XXXIII/2 (2000), str. 397‒400.

Rječnik suvremenih ruskih prezimena (prikaz knjige I. M. Ganžine Slovar’ sovremennyh russkih familij), Folia onomastica Croatica, 9 (2000), str. 175‒178.

Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj (prikaz knjige Ž. Mandića Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj), Marulić, XXXIV/1 (2001), str. 188‒191.

U Erdelju otkriven dosad najstariji dramatizirani kajkavski Marijin plač (prikaz knjige S. Lukača Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626.), Kaj, XXXIV/1‒2 (2001), str. 105‒107.

Pregled hrvatskoga tiska u dijaspori (prikaz knjige S. Vulić Hrvatski tisak u dijaspori), Dubrovnik, XII/1 (2001), str. 206‒208.

Ogulinsko-modruška udolina u svjetlu svoje povijesti i svojih prezimena (prikaz knjige H. Salopeka Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline), Folia onomastica Croatica, 9 (2000), str. 179‒182.

Matične knjige triljske župe ‒ vrelo demografskih i antroponimijskih podataka (prikaz knjige M. Andreisa Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st. : demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih), Čakavska rič, XXIX/2 (2001), str. 141‒144.

Imena tvrtki očima jezikoslovca (prikaz knjige A. Gložančev Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27 (2001), str. 368‒372.

Čabarska prezimena kroz povijest (prikaz knjige S. Malnara, Prezimena u čabarskom kraju kroz stoljeća : 1498. – 1997.), Marulić, XXXV/1 (2002), str. 186‒189.

Monografija o Ivanu Mustaču Kantoru (prikaz knjige M. Vuka Croate Skladbe i život Ivana Mustača kantora u Svetoj Mariji u Međimurju), Kaj, XXXV/1-2 (2002), str. 139‒142.

Duvanjska prezimena (prikaz knjige A. Ivankovića Duvanjska prezimena), Marulić, XXXV/3 (2002), str. 579‒582.

Hercegovačka onimija (prikaz knjige Jerka Pandžića Hercegovačka imena i nazivlje : onomastična ispitivanja), Marulić, XXXV/6 (2002), str. 1181‒1184.

Prijevod Małeckijeve knjige o istarskim govorima (prikaz knjige M. Małeckoga Przegląd sŀowiańskich gwar, prevedene pod naslovom Slavenski govori u Istri), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28 (2002), str. 381‒383.

Dvije knjige o antroponimiji Bosne i Hercegovine (prikaz knjiga M. Nosića i M. Vidinić Bosanskohercegovačka hrvatska prezimena I, Bosanskohercegovačka hrvatska prezimena II), Marulić, XXXVI/1 (2003), str. 176‒178.

Monografija o Župi Sveta Marija (prikaz knjige A. Lukinovića i P. Markača Župa Sveta Marija), Marulić, XXXVI/5 (2003), str. 953‒959.

Dvoknjižje o hrvatskome narodnom pokretu međimurskih Hrvata (prikaz knjiga Z. Bartolića Hrvatski narodni pokret međimurskih Hrvata; Sjevernohrvatske teme VI, VII), Kaj, XXXVII/3 (2004), str. 114‒116.

Hrvatski u Hrvatskoj na sporednome kolosijeku (prikaz knjige N. Opačić Hrvatski u zagradama – globalizacijske jezične stranputice), Lahor, 2 (2006), str. 241‒243.