Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail

Miloš Judaš, rođen je 1961. u Petrinji, Republika Hrvatska. U Zagrebu je završio Klasičnu gimnaziju te Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1984.), na kojem je zaposlen od 1985. godine do danas – sada kao redoviti profesor u trajnom zvanju za predmete Neuroznanost i Anatomija, ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Također je član-suradnik Razreda za medicinske znanosti HAZU od 2008. godine do danas. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bio je prodekan za znanost u pet mandata (1998.-2000.; 2005.-2014.), presjednik Odbora za doktorske radove (2005.-2014.), te član brojnih drugih fakultetskih odbora i povjerenstava. Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Uredničkog odbora sveučilišnih izdanja (2000.-2003.), član Vijeća područja biomedicine i zdravstva (2005.-2014.), član Ureda za projekte (2007.-2012.), Predsjednik Povjerenstva za dodjelu Rektorovih nagrada (2007.-2014.) te član Senata (2009.-2014.). Član je upravnih i organizacijskih tijela vodećih europskih i svjetskih organizacija u području neuroznanosti (član Internationa Brain Research Organization (IBRO) – Central and Eastern European Regional Committee 1999-2012.; član IBRO Pan-European Regional Committee 2012-2017.; član Federation of European Neuroscience Societies (FENS) Council 2012.-danas; član IBRO Council 2012.-danas). U siječnju 2014. Bio je i predsjednik (Chair) panela za ocjenu 27 kompetitivnih projekata u sklopu EU Flagship projekta „Human Brain Project”.
Preuzeto sa stranice: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Prorektori/2018svibanj_cv_milos_judas.pdf

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • razvojna neuroznanost
  • neuroanatomija ljudskog mozga
  • razvojna i evolucijska neurobiologija kognitivnih funkcija i jezika
  • povijest neuroznanosti