Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorkom od 13.00 do 14.00 i prema dogovoru
Soba
B-107
Telefon
+385 1 4092 070
E-mail
bernardina.petrovic@ffzg.hr

Prof. dr. sc. Bernardina Petrović rođena je 24. prosinca 1965. u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. U istraživačko je zvanje asistentice izabrana 1999., u zvanje više asistentice 2003., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., izvanredne profesorice 2010., redovite profesorice 2016., redovite profesorice u trajnome izboru 2024. Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Stručni je ispit položila 1993. Od 1993. do 2004. zaposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU, a od 2004. na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi nastavu na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju. Objavila je četiri knjige, osamdesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na osamdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bila je tajnica uredništva Filologije (od 1999. do 2004.). Članica je uredništva znanstvenoga časopisa Croatica (od 2016.) i glavna urednica velikogoričkoga časopisa Luč (od 2013.). Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i kongresa te u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je sedamdesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama.
Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju. Na preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvodila je ili izvodi obvezne kolegije Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija i Hrvatski standardni jezik – Morfologija. Na diplomskome studiju kroatistike izvodila je ili izvodi kolegije Hrvatski jezik u digitalnome dobu, Semantika hrvatskoga jezika, Tekstna lingvistika, a u Centru za obrazovanje nastavnika izvodi kolegij Hrvatski jezik za nastavnike . Od 2003./2004. do 2006./2007. bila je uključena u nastavu na Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Izvodila je nastavu iz hrvatske leksikologije i frazeologije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu u ljetnome semestru ak. god. 2007./2008. kao stipendistica programa CEEPUS II CII-AT-0037-0708. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i hrvatske kulture. Izvodi nastavu na doktorskim studijima Hrvatska filologija u interkulturnome kontekstu i Hrvatska kultura. Pod njezinim je mentorstvom obranjeno 108 diplomskih i sedam doktorskih radova. Pokretačica je i od ak. god. 2017./2018. voditeljica poslijediplomskoga specijalističkog studija Primijenjena kroatistika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od ak. god. 2008./2009. do 20211./2022. nositeljicom je i s dr. sc. Milicom Mihaljević izvoditeljicom kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Uspostavila je i razvila suradnju Filozofskoga fakulteta s dvjema zagrebačkim sveučilišnim sastavnicama prirodoslovnih i tehničkih znanosti – s Biološkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Genetikon i Zavoda za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu na projektu PozdraviMe. U ak. god. 2014./2015. i 2015./2016. bila je pročelnica Odsjeka za kroatistiku, od ak. god. 2024./2025. U ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. bila je zamjenica voditeljice Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Bila je ili jest članicom odsječkih, fakultetskih, sveučilišnih i drugih stručnih tijela i povjerenstava., Dobitnica je Nagrade grada Zagreba u 2021. kao članica Radne skupine i projektnoga tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.

Razdoblje Naziv Uloga
2016 - 2017 CROATICA za djecu i mlade: promicanje hrvatskoga jezika i hrvatske pisane baštine Voditelj
2016 - 2018 Genetički leksikon - GENETIKON Suradnik
2016 - 2018 Povijest hrvatskoga jezika Suradnik

Ključni istraživački interes
 • leksikologija
 • leksička semantika
 • leksikografija
 • tekstna i diskursna lingvistika
 • hrvatski standardni jezik
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD), Hrvatski slavistički odbor (predsjednica)
 • Matica hrvatska
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatsko filološko društvo i Odsjek za kroatistiku (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ,Zagreb (članica uredništva)
 • Luč: časopis Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici ,Velika Gorica (glavna urednica)
 • Luč: časopis Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici ,Velika Gorica (glavna urednica)
 • Luč: časopis Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici ,Velika Gorica (glavna urednica)
 • Luč: časopis Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici ,Velika Gorica (glavna urednica)
 • Luč: časopis Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici, Ogranak Matice hrvatske u Velikoj Gorici ,Velika Gorica (glavna urednica)
Nagrade i priznanja
 • 2021. Nagrada grada Zagreba

Opis znanstvene djelatnosti
Knjige

Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1999). Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj, Zagreb : Korabljica, knj. 5, god. IX, Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (ur. Stjepan Šešelj), 120 str.
Petrović, Bernardina (2005). Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 281 str.
Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik i jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna škola „Adam Baltazar Krčelić”, 325 str.

Znanstveni radovi u znanstvenim časopisima i zbornicima radova (izbor)

Petrović, Bernardina (1997). Leksik Relkovićeva Kućnika, Filologija, 29, 139­–154.
Petrović, Bernardina (1997). Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku, Suvremena lingvistika, 43/44, sv. 1–2, 241–250.
Petrović, Bernardina (1997). O frazeologiji Josipa Kozarca, Riječ, god. 3, sv. 1, 88–106.
Petrović, Bernardina (1998). Izbor i obradba građe za sinonimni rječnik, Filologija, 30–31,105–112.
Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1998). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Riječ, god. 4, sv. 1, 83–88.
Petrović, Bernardina (1999). Struktura rječničkoga članka u sinonimnim rječnicima, Filologija, 32, 167–182.
Petrović, Bernardina (2000). Frazeologija u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Riječ, god. 6, sv. 2, 63–76.
Petrović, Bernardina (2000). Leksikografski rad Ise Velikanovića, Zbornik radova 5. Dani Josipa i Ivana Kozarca, (ur. Helena Sablić-Tomić i Martin Grgurovac), Vinkovci : Privlačica, 89-103.
Petrović, Bernardina (2002). Uputnice u dvojezičnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom, Filologija, 38–39, 125–135.
Petrović, Bernardina (2001). Leksikografska obradba sinonima, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I. (ur. Dubravka Sesar i Ivana Vidović Bolt), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 565-571.
Petrović, Bernardina (2003). Hrvatski leksik u Deutsch-kroatisches Wörterbuch Vinka i Ivana Esiha, Riječ, god. 9, sv. 1, 56–66.
Petrović, Bernardina (2004). Leksičke osobitosti mjesnih govora slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Šokačka rič 1 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 14. studenoga 2003. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 65–81.
Petrović, Bernardina (2005). Leksikografska obradba Relkovićeva Satira, Šokačka rič 2 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na posavskom poddijalektu održanoga u Vinkovcima 26. i 27. studenoga 2004. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 99–118.
Petrović, Bernardina (2006). A Methodological Framework for Making a Dictionary of Discriminative Synonymies in Croatian, in: Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6th–9th, 2006. (eds. Elisa Corino, Carla Marello and Cristina Onesti), Vol. I, European Association for Lexicography, 295–299.
Petrović, Bernardina (2006). Hrvatska jednojezična leksikografija u XX. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću : Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u Palači Matice hrvatske 20–21. siječnja 2005. (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranković). Zagreb : Matica hrvatska, 463–490.
[5] Petrović, Bernardina (2006). Pacelov prinos hrvatskoj sinonimici, Riječki filološki dani 6 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 41–56.
Petrović, Bernardina (2006). Dijalektizmi u komediografskom opusu Ise Velikanovića, Šokačka rič 3 : Zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt održanoga u Vinkovcima 11. i 12. studenoga 2005. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 69–87.
Petrović, Bernardina (2007). Jonkeov prinos hrvatskoj leksikografiji, Jezik, god. 54, br. 5, 173–182.
Petrović, Bernardina (2007). Razvijanje kolokacijske kompetencije u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku, Strani jezici, god. 36, br. 1, 31–38.
Petrović, Bernardina (2008). Glagoli emocionalnih stanja u kolokacijskim strukturama i leksikografskom opisu, Riječki filološki dani 7 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 589–599.
Petrović, Bernardina (2008). Nacrtak za Kolokacijski rječnik hrvatskoga jezika, Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (ur. Marko Samardžija), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, 225–235.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2008). Slavonski dijalekt u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, Hrvatski, god. 5, br. 2, 173–184.
Petrović, Bernardina – Marčić, Tonka (2008). Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 5. i 6. rujna 2008. (ur. Vlado Pandžić), Drinovci : Matica hrvatska Grude, 397–406.
Petrović, Bernardina – Pavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim r u hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. (ur. Lada Badurina), Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.
Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 273–292.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 315–332.
Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I : zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.
Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.
Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 15–40.
Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.
Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305.
http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.
Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2014). Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (41966) Bratoljuba Klaića, Rasprave, 40, 2, 275–287.
Petrović, Bernardina – Vranešević, Dunja (2014). Glagolske natuknice u prvim četirima izdanjima (11951., 21958., 31962., 41966.) Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića, Rasprave, 40, 2, 435–452.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2014). Podrubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Riječki filološki dani 9 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. [ur. Diana Stolac], Rijeka : Filozofski fakultet, 329-344.
Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2015). Ovladavanje sinonimima u školskome razdoblju jezičnoga razvoja govornika hrvatskoga jezika, Jezik, 62, 1, 15–28.
Petrović, Bernardina – Vranešević, Dunja (2015). Kvantitativna raščlamba Šegrta Hlapića, Zbornik radova „Šegrt Hlapić” od čudnovatog do čudesnog [ur. Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač i Sanja Lovrić Kralj], Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb – Slavonski Brod, 251–267.
Radovi u ostalim publikacijama
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Transilvanija u hrvatskim rječnicima, Romanoslavica, god. 52, br. 2, 33–52. ISSN 2537 – 4214; ISSN-L 0557 - 272X
https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view, 4. veljače 2017.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Kratak pogled u Zrinsku sibilu i njezinu frazeologiju, Naučni trudove, tom 53, knjiga 1, zbornik C, Paisijevi četenija, Slavistika, Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Hilendarski”, 58–69.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Osobna imena u Němačko-hrvatskome rěčniku Bogoslava Šuleka (1860), Bogoslav Šulek a jeho filologiské dilo / Bogoslav Šulek i njegov filološki rad [ur. Pavel Krejči i Elena Krejčová], Brno: Česká asociace slavistů : Ústav slavistiky FF MU, 95–106.
Vraneša, Ana – Petrović, Bernardina (2016). Primjenjivost Šulekovih metodoloških načela na usustavljivanje hrvatskoga nazivlja molekularne i stanične biologije, Bogoslav Šulek a jeho filologiské dilo / Bogoslav Šulek i njegov filološki rad [ur. Pavel Krejči i Elena Krejčová], Brno: Česká asociace slavistů : Ústav slavistiky FF MU, 129–137.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske sibile, Riječki filološki dani 10 : Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održana u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014. [ur. Lada Badurina], Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 425–436.
Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Osobna imena u suvremenim hrvatskim gramatikama, Šesti hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. [ur. Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić i Ivana Vidović-Bolt], Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Hrvatski slavistički odbor, 289–297.

Radovi u ostalim publikacijama

Petrović, Bernardina (1998). Prinos Josipa Stipana Relkovića hrvatskoj leksikografiji, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, 16, Vinkovci : Matica hrvatska, 57–76.
Petrović, Bernardina (1999). Nacrtak za “Frazeološki rječnik Josipa Kozarca”, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, 17, Vinkovci : Matica hrvatska, 87–101.
Vulić, Sanja - Petrović, Bernardina (2000). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Panonska ljetna knjiga 2000 (ur. Robert Hajszan), Pinkovac-Güttenbach : Panonski institut-Pannonisches Institut, 464–469.
Petrović, Bernardina (2002). Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice hrvatske Vinkovci, 20, Vinkovci : Matica hrvatska, 11–32.
Petrović, Bernardina (2008). Leksičko izražavanje poredbenih i načinskih odnosa u hrvatskome jeziku, Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih : Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole (ur. Krešimir Bagić), Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 49–60.
Petrović, Bernardina (2012). Znanstveni, stručni i književni rad Milana Šenoe, Luč: Glasilo Ogranka Matice hrvatska Velika Gorica, god. 1, br. 1. 97–111.

Prikazi
Petrović, Bernardina (1999). Dva vrijedna prinosa čakavskoj leksikografiji (Sanja Vulić, Jela Maresić: Rječnik klimpuškoga govora, Panonska ljetna knjiga, 1997., 370-395. Sanja Vulić, Jela Maresić: Rječnik govora Novoga Sela u Gradišću u Austriji, Panonska ljetna knjiga, 1998., 496-527.), Marulić, god. XXXII, br. 3, str. 624-626.
Petrović, Bernardina (1999). Promišljanja naše jezične povijesti (Jezikoslovac fra Josip Jurin, Zbornik radova, uredio Vilijam Lakić, Matica hrvatska Primošten - Gradska knjižnica "juraj Šižgorić" Šibenik, Primošten - Šibenik, 1999), Hrvatsko slovo, god. V., br. 217, 18. 6. 1999., str. 8.
Petrović, Bernardina (2003). Neka slavonski divan traje! (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Hrvatsko slovo, god. IX., br. 442, 10. 10. 2003., str. 24.
Petrović, Bernardina (2003). Divanimo jezikom matera naših (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Vjesnik, god. LXIV, br. 20112, srijeda, 26. 11. 2003, str. 16.
Petrović, Bernardina (2003). Divanimo jezikom didaka naših (Martin Jakšić: Divanimo po slavonski, Zagreb : Pergamena, 2003), Vinkovački list, srijeda, 31. 12. 2003, str. 10.
Petrović, Bernardina (2006). Fonologija, morfonologija i morfologija u Gramatici hrvatskog jezika Josipa Silića i Ive Pranjkovića, Republika, god. 62, br. 4, 36–41.
Petrović, Bernardina (2007). Hrvatski pravopis Matice hrvatske (Badurina, Lada – Marković, Ivan – Mićanović, Krešimir: Hrvatski pravopis, Zagreb : Matica hrvatska, 2007, 688 str.), Lahor : Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, god. 2, sv. 1, br. 3, 114–118.
Petrović, Bernardina (2007). Fino tkana filološka tkanica (Ivo Pranjković: Filološki vjekopisi, Zagreb : Disput, 2006.), Lahor : Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, god. 2, sv. 1, br. 3, 122–125.
Petrović, Bernardina (2008). Did Martinov biljeg (Martin Jakšić: Raboš, Vlastita naklada, Zagreb, 2007), Hrvatsko slovo : Tjednik za kulturu, god. XIV, br. 665 (18. siječnja 2008), str. 26.
Stanić, Saša – Petrović, Bernardina. 2017. Obljetnički zbornik Filoloških dana u Rijeci (Riječki filološki dani : Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016.,ur. Lada Badurina), Fluminensia, 29, 1, 156–167.