Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Prema prethodnom dogovoru.
Soba
B-112
Telefon
E-mail
gsutalo@ffzg.hr

Rođena je u Kutini 7. studenog 1979. Osnovnu školu završila je u Lipovljanima, a opću gimnaziju u Kutini. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, akademske godine 1998./1999., upisala je dvopredmetni studij kroatistike i filozofije, a diplomirala je 2004. Nakon diplome radila je kao novinarka kulturne rubrike u Vjesniku, potom kraće u Grafičkoj školi u Zagrebu, a od 2006. bila je zaposlena kao vanjska suradnica, odnosno lektorica u Croaticumu (Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. U sklopu Croaticuma, radila je i kao vanjska suradnica na projektu "Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik", voditelja prof. dr. sc. Ive Pranjkovića. Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka upisala je u rujnu 2008., a od lipnja 2009. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost (projekt "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. st.", voditelj prof. dr. sc. Davor Dukić). U travnju 2017. godine obranila je doktorsku disertaciju "Imagološki aspekti slavonskih vjerskih polemika u 18. stoljeću", pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Dukića. Od godine 2009. izvodi seminarsku nastavu i vježbe na Odsjeku za kroatistiku. Na tom je Odsjeku obavljala dužnost satničarke i MOZVAG koordinatorice za Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka. Radila je i kao vanjska suradnica Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" na projektu "Hrvatska književna enciklopedija", a kao stalna suradnica u časopisu za međunarodne književne veze Most (The Bridge) i u časopisu Republika, mjesečniku za književnost, umjetnost i društvo, za koji je pisala brojne prikaze, osvrte i književne kritike. Glavna područja njezina istraživačkog interesa su hrvatska književnost 18. stoljeća, književna imagologija te znanost o kulturi.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2022 Hrvatska književnost i kultura u pripremnom razdoblju hrvatskoga narodnog preporoda (1790- 1835) Suradnik
2021 - 2025 Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi Suradnik

Ključni istraživački interes
  • hrvatska književnost 18. stoljeća
  • književna imagologija
  • znanost o kulturi
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član )

Opis znanstvene djelatnosti
I. ZNANSTVENI RAD

1. Rad na znanstvenim projektima
Suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske “Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća”, voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića od 2009. godine do zaključenja projekta 2013. Upisana u registar znanstvenika Republike Hrvatske pod matičnim brojem 331665.
Suradnica na Institucijskom projektu “Opus Jose Krmpotića: priprema kritičkog izdanja” (2020−2021), voditelja prof. dr. sc. Davora Dukića.
Suradnica na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi”, voditeljice izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača od 1. veljače 2021. godine.

2. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
a) u Hrvatskoj
1. “Imagery of space in Miroslav Krleža’s Short Story Collection Hrvatski bog Mars (The Croatian God Mars)”. (International conference History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe, Zadar and Nin, 22–24 March 2012) (suautorica Ivana Brković).
2. “Moja vira meni govori, da tvoja vira nije dobra”: Retorička analiza franjevačkih vjerskih polemika 18. stoljeća (Days of Ivo Škarić: 4th International Conference on Rhetoric, Postira, April 18 - 21, 2018 / Dani Ive Škarića: Četvrta međunarodna konferencija o retorici, Postira, od 18. do 21. travnja 2018) (suautor Davor Nikolić).
b) u inozemstvu
1. “Osvrt na problem konfesionalnog identiteta i alteriteta u Predici od jedinstva u kršćanstvu (1773) Adama Tadije Blagojevića” (Međunarodna konferencija: Stare i nove granice Evrope: identitetska istraživanja, Beograd, 3−4. novembar 2017).
2. “Kulturološka preplitanja i međusobni odnosi katoličkih i pravoslavnih kršćana u vjerskopolemičkim dijelovima katekizama i molitvenika Antuna Kanižlića” (Međunarodna konferencija: Kulturološka i obrazovna preplitanja i uzajamni odnosi Crkava i političkih entiteta Centralne i Jugoistočne Evrope od 1690. do 1918. godine”, Beograd i Novi Sad, 17−18. decembar 2018).

3. Izlaganja na znanstvenim skupovima s međunarodnim sudjelovanjem
1. “Hrvatski kao drugi i strani jezik na primjeru druge i treće generacije hrvatskih iseljenika”. (Znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (HIDIS), Zagreb, od 20. do 22. rujna 2007) (suautorica Antonija Vidović).
2. “Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba”. (Desničini susreti 2010: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta. Zadar, Islam Grčki od 17. do 19. rujna 2010) (suautor Davor Dukić).
3. “Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma”. (Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij. Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti “prosvijećene modernizacije”. Zagreb od 11. do 12. studenog 2011) (suautor Davor Dukić).

4. Izlaganja na ostalim znanstvenim i stručnim skupovima
1. “Nahvao-nazbilj trvenja: ‘afera’ Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom”. (Znanstveni skup 35. dani hvarskoga kazališta, tema: “Nazbilj i nahvao: Etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i stvaralaštvu od Marina Držića do naših dana”), Hvar od 7. do 10. svibnja 2008).
2. “Predodžba Focija (Focijeva shizma) u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenohistorijskoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)”. (Prvi znanstveni skup, Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća; prošlost i suvremenost. Križevci, 25. listopada 2014).
3. “Posttridentske odlike katoličke osamnaestostoljetne kontroverzistike na narodnome jeziku i vjesnik katoličkoga prosvjetiteljstva Adam Tadija Blagojević”. (Kolokvij: Prosvijećeni aspekti katoličko-pravoslavne kontroverzistike u 18. stoljeću, Zagreb, 16. studenog 2018).

5. Recenziranje znanstvenih i stručnih radova
o recenzija rada u časopisu Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
o recenzija rada u zborniku “Teatar u Splitu i Split u teatru”, Zbornik sa znanstveno-stručnoga skupa o Anatoliju Kudrjavcevu, ur. Magdalena Nigoević, Tea Rogić Musa. Split, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
o recenzentica u časopisu Slavia Meridionalis

6. Znanstvena usavršavanja
Godine 2010, u sklopu programa CEEPUS, provela tri mjeseca u Grazu (Karl-Franzens-Universität Graz) u istraživanju građe za doktorski rad.

BIBLIOGRAFIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA

1. Poglavlja u uredničkim knjigama
a) A1 publikacije
1. Brković, Ivana i Goranka Šutalo. 2014. “Imagery of space in Miroslav Krleža's short story cycle Hrvatski bog Mars (Croatian God Mars)”. U History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa, ur. Zrinka Blažević, Ivana Brković, Davor Dukić, 277–294. Bonn: Bouvier Verlag.
b) A2 publikacije
1. Dukić, Davor i Goranka Šutalo. 2014. “Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma”. U Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti “prosvijećene” modernizacije, ur. Drago Roksandić, 91–103. Zagreb: FFpress.

2. Znanstveni radovi u časopisima
a) A1 časopisi
Izvorni znanstveni radovi
1. Šutalo, Goranka. 2016. “Pravoslavni kršćani kao (konfesionalni) Drugi u Kanižlićevoj crkvenopovijesnoj i teološkoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)”. Fluminensia 28 (2): 121‒134.
2. Šutalo, Goranka i Josipa Tomašić. 2019. “Identity and Cultural Memory in Cvit razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga [The Flower of Conversation of Illyrian or Croatian People and Language] (1747) by Filip Grabovac”. Narodna umjetnost 56 (2): 157−183.
Prethodna priopćenja
1. Šutalo, Goranka. 2019. “Blagojevićev Pjesnik-putnik (1771) u kontekstu ‘katoličkoga prosvjetiteljstva’”. Scrinia Slavonica 19: 65−92.
2. Šutalo, Goranka. 2020. “Došenova Jeka planine (1767) i Aždaja sedmoglava (1768) u kontekstu naslijeđa katoličke obnove i s aspekta katoličkog prosvjetiteljstva”. Croatica Christiana periodica XLIV (85): 113−131.
Pregledni radovi
1. Šutalo, Goranka. 2017. “Kontroverzijski spisi sjevernohrvatskih franjevaca Antuna Bačića, Stjepana Vilova i Emerika Pavića u 18. stoljeću”. Diacovensia 25 (1): 101‒122.

b) A2 časopisi
Izvorni znanstveni radovi
1. Šutalo, Goranka. 2020. “Pravoslavni ‘rastanci’ u Mulihovu Zrcalu pravednom (1742)”. Slavia Meridionalis 20: 1−18.
Pregledni radovi
2. Šutalo, Goranka. 2015. “Predodžba Focija (Focijeva shizma) u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenohistorijskoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780)”. Kroatologija 6 (1–2): 190–202.

3. Znanstveni radovi u zbornicima skupova
a) A1 publikacije
1. Šutalo, Goranka. 2018. “Osvrt na problem konfesionalnog identiteta i alteriteta u Predici od jedinstva u kršćanstvu (1773) Adama Tadije Blagojevića”. U Stare i nove granice Evrope: identitetska istraživanja, Zbornik radova, ur. Vladimir Vukašinović, 94−116. Beograd: Interklima Grafika.
2. Šutalo, Goranka. 2019. “Kulturološka preplitanja i međusobni odnosi katoličkih i pravoslavnih kršćana u vjerskopolemičkim dijelovima katekizama i molitvenika Antuna Kanižlića”. U Bogoslovlje i duhovni život Karlovačke mitropolije, Zbornik radova, ur. Vladimir Vukašinović, 47−71. Beograd: Interklima Grafika.
b) A2 publikacije
1. Šutalo, Goranka. 2009. “Nahvao-nazbilj trvenja: ‘afera’ Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom”. U Dani Hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana: u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića, ur. Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Pavao Pavličić, Milan Moguš, 140–151. Zagreb, Split: HAZU, Književni krug.
2. Dukić, Davor i Goranka Šutalo. 2011. “Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: Koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba”. U Desničini susreti 2010: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta, ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, 62–77. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada.

4. Prikazi i ostali radovi u stručnim časopisima i periodičnim publikacijama

1. Šutalo, Goranka. 2006. “Firsthand information, At the Literary Roundtable: Serbian Writers in Croatia”. Most (The Bridge) 1−2: 52−53.
2. Šutalo, Goranka. 2006. “Days of Europski glasnik in Zagreb, 9th and 10th March 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 55.
3. Šutalo, Goranka. 2006. “A plethoria of provocative topics, Journal Republica, January-December 2005”. Most (The Bridge) 1−2: 36−38.
4. Šutalo, Goranka. 2006. “Riches of collected thoughts, words and works, Dubrovnik, Journal of Literature and Science, Matica hrvatska Dubrovnik, Ivana Burđelez (editor in chief), yrs. XV/4/2004, XVI/1 and 2-3 / 2005”. Most (The Bridge) 3−4: 29−31.
5. Šutalo, Goranka. 2006. “Helena Peričić, U potrazi za Weimarom (In search of Weimar), Meandar, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) ) 3−4: 26.
6. Šutalo, Goranka. 2006. “Velimir Visković, U sjeni FAK-A (In the shadow of FAK), VBZ, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 26.
7. Šutalo, Goranka. 2006. “Željko Ivanjek, Pohvala zaboravu (A praise to oblivion), VBZ, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 25.
8. Šutalo, Goranka. 2006. “Daniel Načinović, Desk (The Desk), Nova Istra, Pula 2005”. Most (The Bridge) 3−4: 24.
9. Šutalo, Goranka. 2006. “Igor Mrduljaš ,Glumac i njegovo doba. Knjiga o Dubravku Dujšinu (The Actor and his age. A book on Dubravko Dujšin), Naklada Pavičić, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 24.
10. Šutalo, Goranka. 2006. “Filip Nola, Palačinke (Pancakes), Meandar, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 23−24.
11. Šutalo, Goranka. 2006. “Tomislav Sabljak, Svaka priča na svoj način (Each story speaks in its own way), Naklada MD, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 23.
12. Šutalo, Goranka. 2006. “Luko Paljetak, Grendlandski leptiri (The Butterflies of Greenland), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 22−23.
13. Šutalo, Goranka. 2006. “Gordan Nuhanović, Posljednji dani panka (The last days of punk), Profil International, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 22.
14. Šutalo, Goranka. 2006. “Boris Perić, Vampir (The Vampire), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 22.
15. Šutalo, Goranka. 2006. “Ivana Sajko, Rio bar, Meandar, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 21.
16. Šutalo, Goranka. 2006. “The fears of the man divested of his aureole, Veljko Barbieri, Dioklecijan (Diocletian), Profil International, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 3−4: 21.
17. Šutalo, Goranka. 2007. “Boris Domagoj Biletić, Imam riječ (My turn to speak), Altagama, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 34.
18. Šutalo, Goranka. 2007. “Milorad Stojević, Tekstova cca 20: Studije, ogledi i kritički tekstovi (Approx. 20 texts: Studies, essays, and critical texts), Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 41.
19. Šutalo, Goranka. 2007. “Božidar Petrač, Različiti književni svjetovi (Different literary worlds), Naklada Jurčić, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 40−41.
20. Šutalo, Goranka. 2007. “Krešimir Nemec, Putovi pored znakova: Portreti, poetike, identiteti (Paths, next to signs:portraits, poetics, identities), Naklada Ljevak, Zagreb 2006” Most (The Bridge) 1−2: 40.
21. Šutalo, Goranka. 2007. “Živa Benčić, Lica Mnemozine ‒ ogledi o pamćenju (The faces of Mnemosyne:Essays on memory), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 40.
22. Šutalo, Goranka. 2007. “Gordana Slabinac, Sugovor s literarnim đavlom (A pact with the literary devil), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 39−40.
23. Šutalo, Goranka. 2007. “Irena Vrkljan, Sestra, kao iza stakla (Sister, as if behind the glass), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 38−39.
24. Šutalo, Goranka. 2007. “Ivo Brešan, Gorgone (The Gorgones), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 38.
25. Šutalo, Goranka. 2007. “Boris Perić, Heartland i druge priče (Heartland and other stories), Naklada Ljevak, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 38.
26. Šutalo, Goranka. 2007. “Zvonimir Golob, Izabrane pjesme (Selected poems), Euroknjiga, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 36−37.
27. Šutalo, Goranka. 2007. “Ante Stamać, Vrijeme, vrijeme (Time, time), Alfa, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 36.
28. Šutalo, Goranka. 2007. “Dražen Katunarić, Lira / Delirij (Lyre / Delirium) Litteris, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 35−36.
29. Šutalo, Goranka. 2007. “Miroslav Kirin, Jalozi (Dialogues with the self), Vuković & Runjić, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 35.
30. Šutalo, Goranka. 2007. “Mario Suško, Vječnost na čekanju (Eternity on hold), Meandar, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 35.
31. Šutalo, Goranka. 2007. “Luko Paljetak, Crna kronika (The bad news column), Hrvatsko društvo pisaca / Durieux, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 34−35.
32. Šutalo, Goranka. 2007. “Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima (Cultural stereotypes: Conceptions of identity in Middle European literatures, by a group of authors), FF press, Zagreb 2006”. Most (The Bridge) 1−2: 42.
33. Šutalo, Goranka. 2007. “Slavica Kontarić Matutinović, Strankinja / La extranjera (The foreign woman), Euroknjiga, Zagreb 2007”. Most (The Bridge) 1−2: 37.
34. Šutalo, Goranka. 2007. “The border as weakness and isolation, Suzi Curtis, Crossing Borders, BookSurge Publishing, 2007”. Most (The Bridge) 1−2: 68.
35. Šutalo, Goranka. 2007. “108 latica ljubavi, Vesna Krmpotić, Stotinu i osam puta stotinu i osam (108X108), Profil International, Zagreb 2006”. Republika 4 (LXIII): 106–109.
36. Šutalo, Goranka. 2007. “Oslikani mozaik boli, Slavenka Drakulić, Frida ili o boli, Profil International, Zagreb 2007”. Republika 5 (LXIII): 120–122.
37. Šutalo, Goranka. 2007. “Zapisi Svetog života, Ludwig Bauer, Zapisi i vremena Nikice Slavića, hagiografija, Fraktura, Zagreb 2007”. Republika 10 (LXIII): 116–118.
38. Šutalo, Goranka. 2008. “Skica za Ivanu, Sanja Lovrenčić, U potrazi za Ivanom, Autorska kuća, Zagreb, 2006”. Republika 2 (LXIV): 113–116.
39. Šutalo, Goranka. 2009. “Kako vidimo druge (Međunarodni znanstveni skup Imagologija danas: dosezi, izazovi, perspektive, Zagreb, rujan 2009)”. Vijenac 17 (406): 26.
40. Šutalo, Goranka. 2018. “Hvala Vam, dragi naš profesore”, Svečani kolokvij u čast profesoru Stipi Botici Tragovi tradicije, znakovi kulture, Zagreb, rujan 2018. Vijenac 26 (642): 9.

5. Ostale vrste radova
Leksikografske natuknice:
a) Hrvatska književna enciklopedija, 3. sv. Ma-R, gl. ur. Velimir Visković, 2011.
- Nikolić, Mihovil (206−207)
- Ortner, Stjepan (270)
- pastoralni roman (304−305)
- Pessoa, Fernando (340)
- Politeo, Dinko (408)
- Relković, Matija Antun (562−563)

b) Hrvatska književna enciklopedija, 4. sv. S-Ž, gl. ur. Velimir Visković, 2012.
- Sudarević, Franjo (174−175)
- Šporer, Juraj Matija (247−248)
- Žimbrek, Ladislav (566)

c) Hrvatski biografski leksikon. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.
- leksikografska jedinica “Grgur Mekinić” (u tisku)