Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Naslovni docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
Soba
SUVAG soba 201/I
Telefon
01/4629692
E-mail
bmunivrana@suvag.hr

Doc. dr. sc. Boška Munivrana Dervišbegović rođena je 1. studenog 1968. godine u Sinju u kojem je završila osnovno obrazovanje. Srednjoškolsko obrazovanje (matematičko-informatička gimnazija) završila je u Splitu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine te stekla stručni naziv diplomirani fonetičar i opći lingvist.
2012. godine završila je interdisciplinarni doktorski studij Jezične komunikacije i kognitivne neuroznanosti te obranila doktorski rad pod nazivom Slušni kognitivni evocirani potencijali (CAEP) u djece s umjetnom pužnicom, čime je stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz interdisciplinarnog području znanosti, znanstvenog polja kognitivnih znanosti.
Od 1994. godine zaposlena je u Poliklinici SUVAG, Službi za medicinsku rehabilitaciju slušanja i govora djece školske dobi kao audiorehabilitator. Predavač je na Verbotonalnim seminarima u organizaciji Poliklinike Suvag u Hrvatskoj i inozemstvu. Održava pozvana predavanja na Odsjeku opće lingvistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Održala je javna predavanja u Zagrebačkom lingvističkom krugu i u Odjelu za fonetiku Hrvatskog filološkog društva. Radila je kao vanjski suradnik na projektu Voice CI, provodila je psihoakustička mjerenja percepcije govora korisnika umjetne pužnice tipa Cochlear (voditelj je bio doc. dr. sc. Damir Kovačić s PMF-a u Splitu).
Bila je član radne skupine za provođenje postupka reakreditacije Poliklinike Suvag kao znanstvene organizacije. Član je Stručnog vijeća Poliklinike Suvag, predsjednica je Radničkog vijeća i član Upravnog vijeća Poliklinike Suvag.
Član je Kršćanskog akademskog kruga, Hrvatskog društva za neuroznanost, član Predsjedništva HFD-a, Odjel za fonetiku i član Predsjedništva Hrvatske strukovne udruge fonetičara. Također je i član Hrvatskog društva za audiologiju i fonijatriju, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, član International Clinical Phonetics and Linguistics Association, član International Phonetic Association i član Međunarodne verbotonalne udruge.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
 • sluh
 • slušanje
 • govor
 • jezik
 • slušna oštećenja
 • umjetna pužnica
 • kortikalni slušni evocirani potencijali
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF) (član Predsjedništva)
 • Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju
 • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD), Odjel za fonetiku (član Predsjedništva)
 • International Clinical Phonetics and Linguistics Association
 • International Phonetic Association (IPA)
 • Radničko vijeće, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb
 • Upravno vijeće, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb