Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Petkom 10.30-11.30 i prema dogovoru
Soba
B-004
Telefon
01/ 4092-047
E-mail
jpolance@ffzg.hr

Academia.edu stranica s punim životopisom i popisom radova: https://ffzg.academia.edu/JuricaPolan%C4%8Dec

Puni popis radova dostupan na https://ffzg.academia.edu/JuricaPolan%C4%8Dec