Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
B-106
Telefon
+38514092069
E-mail
jhorvat3@m.ffzg.hr

Joža Horvat rođen je 1987. u Zagrebu. Zvanje magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti te magistra edukacije španjolskoga jezika i književnosti stekao je 2011. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. dobio je Nagradu za izvrsnost u studiju. Poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci upisao je 2012., a u veljači 2018. godine obranio je doktorski rad naslovljen Toponimija ludbreške Podravine.

Radio je kao profesor španjolskoga jezika u školi za strane jezike Svijet jezika od 2010. do 2012. te u zagrebačkoj XVI. gimnaziji 2011. godine, a od 2012. zaposlen je kao doktorand na Odjelu za onomastiku i etimologiju u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Godine 2018. zaposlen je u IHJJ-u na radnom mjestu poslijedoktoranda te je izabran u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija. Od rujna 2019. do ožujka 2022. radio je na Odjelu za dijalektologiju IHJJ-a. U siječnju 2023. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od veljače iste godine zaposlen je na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Surađivao je na sedam znanstvenih projekata: Onomastička i etimologijska istraživanja hrvatskoga jezika (financirao MZOS), Baza suvremenih hrvatskih osobnih imena (financirao IHJJ), Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik (financirao HRZZ), CroNominaXV – Istraživanje antroponimije na tlu Hrvatske u XV. stoljeću (financirao HRZZ), Rječnik Bednje (financira IHJJ), Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika / Istraživanje hrvatskih dijalekata (financira Zavod za lingvistička istraživanja HAZU), Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) (financira HRZZ).

Kao vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu tijekom akademske godine 2018./2019. na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti izvodio je nastavu iz kolegija Hrvatski jezik na preddiplomskim studijima. Iste je akademske godine održao i gostujuće predavanje iz kolegija Onomastika na diplomskom studiju kroatistike na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U akademskoj godini 2022./2023. kao vanjski suradnik održavao je seminarsku nastavu iz kolegija Hrvatska dijalektologija I. na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je 20-ak znanstvenih radova i deset stručnih radova (bibliografija) te je priređivač jedne knjige. Sudjelovao je na 14 domaćih i međunarodnih konferencija. Aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti (objavljivanjem popularno-znanstvenih radova, sudjelovanjem u radijskim emisijama itd.).

Bio je tajnik organizacijskih odbora triju znanstvenih konferencija, tajnik Uredništva časopisa Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (br. 41/2 i 42/1 (2015. – 2016.)) te tajnik jezikoslovnoga i kroatističkoga seminara Jezikoslovne rasprave IHJJ-a od 2018. do 2019. godine.

Član je Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU.

Područja su njegova znanstvenoga interesa dijalektologija, onomastika, leksikografija, frazeologija, geolingvistika itd.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • dijalektologija
  • onomastika
  • leksikografija
  • frazeologija
  • geolingvistika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Odbor za onomastiku, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Član)