Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125389
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje osnova francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika za akademske potrebe.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom avoir. Pjesma od J.Prevert-a : Petit dejeuner. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Upute za domaću zadaću.
 2. 2. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Obrada prošlog vremena s pomoćnim glagolom etre. Pjesma od J. Prevert-a : Pour toi mon amour. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 3. 3. nastavna jedinica:Provjera domaće zadaće, recitiranje pjesme : Pour toi mon amour. Lekcija iz obvezatnog udžbenika . Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 4. 4. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Posvojni pridjevi. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Provjera prethodne zadaće i davanje nove. Davanje uputa za pripremu kraćeg izlaganja studenata.
 5. 5. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika.Glagoli osjećaja i percepcije. Usvajanje novog vokabulara. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 6. 6. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Mjesto pridjeva. Zamjenica Y. Usvajanje novog vokabulara, vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 7. 7. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Usvajanje novog vokabulara. Tvorba futura. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 8. 8. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Upotreba zamjenice : on. Vježbe i zadaci. Domaća zadaća.
 9. 9. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Partitivni član. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 10. 10. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Osobne zamjenice kao direktni objekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 11. 11. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Davanje savjeta. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 12. 12. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Osobne zamjenice kao indirektni objekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 13. 13. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Relativne zamjenice qui i que. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Domaća zadaća.
 14. 14. nastavna jedinica:Prezentacija studenata na izabranu temu. Komentar i diskusija o izlaganju. Kratki tekst iz dodatne literature koji obuhvaća usvojena leksička i gramatička znanja uz proširenje vokabulara. Provjera stečenog znanja u obliku mini testa.
 15. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih leksičkih i gramatičkih jedinica u svrhu pripreme za završni ispit.

Ishodi učenja
 1. Konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima.
 2. Izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala.
 3. Izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta.
 4. Prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima.
 5. Prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Metode podučavanja
Metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor,čitanje, pisanje sažetaka)
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5% , pisanje zadaća 5%, usmeno izlaganje 30% kolokvij 30%, završni pismeni ispit 30%

Obavezna literatura
 1. 1) A. Berhet, C. Hugot, V. M. Kizirian, B. Samposis, M. Waendendries : Alter ego 1, Hachette, Paris, 2006
Dopunska literatura
 1. 1) Horetzky E., Precis pratique de grammaire francaise, 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 9. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar