Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125390
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje i razvijanje francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog i proširenog vokabulara, kao i vokabulara jezika za akademske potrebe.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica:Ponavljanje obrađenih gramatičkih jedinica i usvojenog vokabulara iz prethodnog semestra. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Nominalizacija, rod imenice. Usvajanje novog vokabulara. Upute za domaću zadaću.
 2. 2. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. La mis en relief. Usvajanje novog vokabulara. Vježbe i zadaci. Provjera prethodne zadaće i davanje uputa za sljedeću zadaću.
 3. 3. nastavna cjelina:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Tvorba i upotreba pasiva. Vježbe i zadaci. Usvajanje vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 4. 4. nastavna cjelina:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Pričanje o prošlim događajima – upotreba perfekta, imperfekt i pluskvamperfekta (aktiv i pasiv). Usvajanje vokabulara vezanog uz film i kinematografiju općenito. Kritika filma – domaća zadaća.
 5. 5. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Izražavanje želja i nade – indikativ i konjuktiv. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Provjera i diskusija o prethodnoj zadaći i davanje uputa za sljedeću zadaću.
 6. 6. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Tvorba i upotreba kondicionala. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Provjera domaće zadaće i davanje uputa ta pisanje nove.
 7. 7. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Usvajanje vokabulara vezanog za humanitarni rad. Finalne rečenice. Vježbe i zadaci. Davanje uputa za pisanje domaće zadaće.
 8. 8. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Kondicionalne rečenice. Vježbe i zadaci. Dogovor sa studentima o izboru kraćeg stručnog teksta kojeg će samostalno prezentirati na sljedećem satu.
 9. 9. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Izražavanje uzroka i posljedice. Vježbe i zadaci. Usvajanje novog vokabulara. Upute za pisanje domaće zadaće.
 10. 10. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje sudio materijala. Izražavanje slaganja i neslaganja. usvajanje novog vokabulara. Provjera prethodne i priprema sljedeće domaće zadaće.
 11. 11. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Vježbe i zadaci. Provjera domaće zadaće i davanje uputa za pisanje sljedeće.
 12. 12. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Indirektne zamjenice : y, en. Vježbe i zadaci. Provjera domače zadaće i davanje uputa za pisanje sljedeće.
 13. 13. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Priloške odredbe za vrijeme. Pisanje biografije. Provjera domaće zadaće i davanje uputa za pisanje sljedeće.
 14. 14. nastavna jedinica:Prezentacija studenata o izabranoj temi. Komentar i diskusija o izlaganju. Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Indirektni govor – u prošlosti. Slaganje vremena. Vježbe i zadaci. Provjera domaće zadaće i davanje uputa za pisanje sljedeće.
 15. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje leksičkih i gramatičkih cjelina u svrhu pripreme za završni ispit.

Ishodi učenja
 1. Primjenjivanje francuskog jezika u akademskoj i stručnoj komunikaciji.
 2. Sposobnost izražavanja i iznošenja svoga stava pred auditorijem.
 3. Čitanje stručne literature.
 4. Korištenje tehnike parafraziranje
 5. Pisanje sažetka stručnog teksta
Metode podučavanja
Metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor,čitanje, pisanje sažetaka)
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. 1) A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Saampsonis, M. Waendendries : Alter ego 2, Hachette, Paris, 2006.
Dopunska literatura
 1. 1) Akyüz, Anne; Bazell-Shahmaei, Bernadette; Bonenfant, Joëlle; Flament, Marie-Francoise; Lacroix, Jean; Moriot, Daniel; Renaudineau, Patrice, 2000., Exercices de vocabulaire en contexte, Hachette Livre, Paris 2) Vježbe i materijali sa internetskih stranica

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar