Naziv
Glotodidaktika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117936
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
objasniti osnovne koncepte teorije nastave stranih jezika s naglaskom na ruski jezik; opisati temeljne postavke teorije nastave stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta; identificirati osnovne procese poučavanja ruskoga kao stranog jezika i koristiti odgovarajuće strategije poučavanja
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni plan i program. Teorija nastave stranih jezika kao disciplina
 2. Glotodidaktika kao interdisciplinarna znanost. Znanstvene teorije i metode učenja stranih jezika
 3. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 1. Povijesni pristup poučavanja stranih jezika 2
 4. Razvoj nastave stranih jezika u okviru lingvističkih i psiholingvističkih modela 70-ih god. 20. stoljeća. Pristup, metoda, tehnika rada u nastavi stranih jezika
 5. Principi glotodidaktike. Ciljevi i zadaće nastave stranih jezika s naglaskom na ruski kao strani
 6. Učenje i poučavanje ruskoga kao stranog jezika. Suvremeni pristup poučavanja stranih jezika s naglaskom na ruski
 7. Nastavni plan i program ruskoga jezika; analiza potreba. Uloga nastavnika u procesu učenja stranog jezika
 8. Uloga učenika u procesu učenja stranog jezika. Upravljanje razredom
 9. Poučavanje jezičnih vještina 1. Poučavanje jezičnih vještina 2
 10. Komunikacijska kompetencija. ZEROJ
 11. Samostalnost u učenju. Ocjenjivanje i samoocjenjivanje
 12. Jezični portfolio. Jezični materijali
 13. Strategije učenja i poučavanja ruskoga kao stranog jezika. Nastava usmjerena na učenika – ishodi učenja
 14. Međujezik i analiza pogrešaka. Učeničke pogreške i mogućnosti njihova ispravljanja
 15. Jezik za posebne potrebe. Metodologija istraživačkog rada u nastavi ruskoga kao stranog jezika

Ishodi učenja
 1. objasniti glavne aspekte pristupa nastavi stranih jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta
 2. definirati pojam komunikacijske jezične kompetencije
 3. objasniti ulogu učeničkog međujezika za razumijevanje nastavnoga procesa
 4. interpretirati različite pristupe organizaciji jezičnoga materijala u nastavi ruskoga kao stranog jezika
 5. analizirati nastavne materijale u nastavi ruskoga kao stranog jezika s obzirom na različite metode poučavanja
 6. objasniti proces poučavanja jezičnih vještina
 7. uočiti i razlikovati funkcije različitih uloga nastavnika u nastavnom procesu
 8. pripremiti, provesti i prezentirati istraživanje odabranog aspekta nastave ruskoga kao stranog jezika
 9. izraziti kritičko razumijevanje relevantne stručne literature na ruskom jeziku i opisati sadržaj drugima
 10. aktivno sudjelovati u diskusijama, prihvaćati komentare o svome radu i izraziti otvorenost prema stavovima i idejama drugih
Metode podučavanja
Koristit će se metode razgovora, čitanja i izlaganja stručne literature, pisanja kratkih seminarskih radova; studenti će se kontinuirano pripremati za sate i interaktivno sudjelovati u nastavi
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Московкин Л.В., Щукин, А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. - М.: "Русский язык" Курсы, 2012
 2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. - М.: "Русский язык" Курсы, 2010
 3. Petrović, E. (1998). Teorija nastave stranih jezika . Zagreb: Školska knjiga
 4. Skljarov M. (1993). Teorija i praksa u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školske novine
 5. Vilke, M. (1977) Uvod u glotodidaktiku. Zagreb: Školska knjiga
 6. Лебдинский, С.И., Гербик, Л.Ф., Методика преподавания русского языка как иностранного, учебное пособие (электронная версия), 2011
 7. Шаклеин, В.М., Русская лингводидактика: история и современность, учебное пособие (электронная версия), 2008
Dopunska literatura
 1. Čurković-Kalebić, S. (2003). Jezik i društvena situacija . Zagreb: Školska knjiga.
 2. Mihaljević Djigunović, J. (1998). Uloga afektivnih faktora u učenju stranoga jezika . Zagreb: Filozofski fakultet.
 3. Журналы: Русский язык за рубежом, Strani jezici (odabrani članci)

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij