Naziv
Grčka filozofija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81494
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim “školama” kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam.
Sadržaj
 1. Aristotelova raščlamba filozofije
 2. Aristotelova “metafizika”
 3. Aristotelova logika i “metafizika”: jedinstvenaonto-logika
 4. Aristotelova kritika Platona
 5. Stara Akademija
 6. Stoička fizika
 7. Stoička logika
 8. Stoička etika
 9. Epikurovci
 10. Skeptici
 11. Peripatetici
 12. Predstavnici srednjeg platoniza i novopitagorovci
 13. Novoplatonovci: Plotin
 14. Novoplatonovci: Porfirije, Jamblih, Proklo
 15. Kraj antičke filozofije

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove etike
 2. Nabrojati i objasniti Aristotelove kategorije
 3. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove metafizike
 4. Objasniti temeljne pojmove Aristotelove psihologije
 5. Razlikovati središnje etičke pojmove i usporediti etičke teorije stoika, epikurovaca i skeptika
 6. Objasniti razvoj srednjeg platonizma i novoplatonizma
 7. Prepoznati i protumačiti temeljne filozofijske odrednice novoplatonizma
 8. Objasniti Aristotelovu raščlambu filozofije
 9. Prikazati i protumačiti razvitak glavnih filozofskih disciplina u antici
Metode podučavanja
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pismeni ispit iz grčkoga filozfijskoga nazivlja, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnoga semestra

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.
 2. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 3. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.
 4. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.
 5. Plotin, Eneade, Književne novine, Beograd, 1984.
 6. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.
 2. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 2003.
 3. Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1985.
 4. Sekst Empirik, Obrisi pironizma, KruZak, Zagreb, 2008.
 5. Marko Aurelije, Samomu sebi, Zagreb, CID, 1996. / Marko Aurelije, Misli. Izbor iz djela, Nova Akropola, Zagreb, 2003. (2004., 2008.)
 6. Tit Lukrecije Kar, O prirodi, Matica hrvatska, Zagreb 1952. (KruZak, Zagreb, 2010.)
 7. Epiktet, Priručnik, Kruzak, Zagreb, 2006.
 8. Aristotel, Fizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.
 10. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar