Naziv
Grčka filozofija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81494
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je omogućiti uvid u sadržaje relevantnih tekstova antičkih autora. Upoznati studente sa središnjim problemima grčke filozofije. Omogućiti razumijevanje povijesnog podrijetla i izvora filozofije, odnosa između filozofije i drugih oblika duha, te postanak i razvitak glavnih filozofskih disciplina. Potaknuti studente na samostalan istraživački rad i promišljanje bitnih pitanja grčke filozofije u kontekstu povijesti filozofije uopće. Zadaća je istražiti Aristotelov platonizam u razlici spram akademijskog neoplatonizma, zatimom ogućiti poimanje nastanka i razvoja glavnih filozofijskih disciplina od Aristotela, te njihovo jedinstvo u prvobitnoj raščlanjenosti. Istražuju se različita određenja filozofije: episteme, theoria,theologika, ontologika (ousiologika) i aitiologika. Pokazuje se što se zbiva s filozofijom u doba helenizma, kako je moguća raščlamba filozofije naetiku, logiku i fiziku, uz primat etike. Među filozofijskim “školama” kasne antike posebno istaknuti akademijski neoplatonizam.
Sadržaj
 1. Aristotelova raščlamba filozofije
 2. Aristotelova “metafizika”
 3. Aristotelova logika i “metafizika”: jedinstvenaonto-logika
 4. Aristotelova kritika Platona
 5. Stara Akademija
 6. Stoička fizika
 7. Stoička logika
 8. Stoička etika
 9. Epikurovci
 10. Skeptici
 11. Peripatetici
 12. Predstavnici srednjeg platoniza i novopitagorovci
 13. Novoplatonovci: Plotin
 14. Novoplatonovci: Porfirije, Jamblih, Proklo
 15. Kraj antičke filozofije

Ishodi učenja
 1. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove etike
 2. Nabrojati i objasniti Aristotelove kategorije
 3. Klasificirati i objasniti temeljne pojmove Aristotelove metafizike
 4. Objasniti temeljne pojmove Aristotelove psihologije
 5. Razlikovati središnje etičke pojmove i usporediti etičke teorije stoika, epikurovaca i skeptika
 6. Objasniti razvoj srednjeg platonizma i novoplatonizma
 7. Prepoznati i protumačiti temeljne filozofijske odrednice novoplatonizma
 8. Objasniti Aristotelovu raščlambu filozofije
 9. Prikazati i protumačiti razvitak glavnih filozofskih disciplina u antici
Metode podučavanja
Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Metode ocjenjivanja
pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pismeni ispit iz grčkoga filozfijskoga nazivlja, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit na kraju ljetnoga semestra

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Kategorije, Zagreb 1992.
 2. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 3. Aristotel: Nikomahova etika, Zagreb 1992.
 4. Aristotel: O duši, Zagreb 1996.
 5. Plotin, Eneade, Književne novine, Beograd, 1984.
 6. Marco Aurelij: Samome sebi, Zagreb 1996.
Dopunska literatura
 1. Barbarić, D: Grčka filozofija, Hrestomatija filozofije, sv. 1, Zagreb 1995.
 2. Barbarić, D. (ur.): Aristotel i aristotelizam, Zagreb 2003.
 3. Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd, 1985.
 4. Sekst Empirik, Obrisi pironizma, KruZak, Zagreb, 2008.
 5. Marko Aurelije, Samomu sebi, Zagreb, CID, 1996. / Marko Aurelije, Misli. Izbor iz djela, Nova Akropola, Zagreb, 2003. (2004., 2008.)
 6. Tit Lukrecije Kar, O prirodi, Matica hrvatska, Zagreb 1952. (KruZak, Zagreb, 2010.)
 7. Epiktet, Priručnik, Kruzak, Zagreb, 2006.
 8. Aristotel, Fizika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 9. Aristotel: O tumačenju, Zagreb 1989.
 10. Aristotel: Nagovor na filozofiju, Zagreb 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 28. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 29. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar