Naziv
Hindske jezične vježbe 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69614
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj
 1. ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. भारत की यात्रा, planiranje putovanja u Indiju. Planirana budućnost - X की सोच रहा हूँ ,
 3. प्रादेशिक हस्तशिल्प - tradicionalni obrti, zanati, rukotvorine
 4. Daljnja primjena glagola लगना
 5. Složeni konjuktiv 1 - मुमकिन / संभव है / हो सकता है कि, उचित है कि / x का कर्तव्य है कि/ जैसे, मानों
 6. Složeni prezumptiv
 7. मन्दिर में, u indijskom hramu. denominativi 4
 8. ताज महल - Taj Mahal, indijska spomenička baština. Kauzativ.
 9. Tvorba priloga 2
 10. Sinonimi i antonimi 2
 11. Poslovice i izreke 2, frazemi
 12. Negotovi i gotovi particip kao pridjev i prilog
 13. अगर मैं प्रधानमंत्री होता, da sam ja premijer.... Nesloženi kondicional
 14. दीवाली और होली, indijski blagdani i praznici. Pasiv
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. studenti će moći:
 2. izraziti svoje planove
 3. izraziti vjerojatnost, mogućnost i irealnu pogodbu
 4. opisati neku od indijskih znamenitosti
 5. opisati glavne indijske praznike i blagdane i usporediti ih s hrvatskim
 6. pismeno sastaviti tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak, dijalog) na poznatu temu
 7. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku
 8. proširiti svoje znanje jezika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike
 9. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih kompetencija
 10. slobodno se koristi rječnicima i gramatikama u samostalnom radu
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 4. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 5. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 6. Verma, S.K, Sahai, R.N. (1977.), The Oxford Progressive English-Hindi Dictionary, Oxford University Press
 7. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar