Naziv
Hindske jezične vježbe 6
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69614
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, stavove u usmenom i pisanom obliku.
Sadržaj
 1. ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. भारत की यात्रा, planiranje putovanja u Indiju. Planirana budućnost - X की सोच रहा हूँ ,
 3. प्रादेशिक हस्तशिल्प - tradicionalni obrti, zanati, rukotvorine
 4. Daljnja primjena glagola लगना
 5. Složeni konjuktiv 1 - मुमकिन / संभव है / हो सकता है कि, उचित है कि / x का कर्तव्य है कि/ जैसे, मानों
 6. Složeni prezumptiv
 7. मन्दिर में, u indijskom hramu. denominativi 4
 8. ताज महल - Taj Mahal, indijska spomenička baština. Kauzativ.
 9. Tvorba priloga 2
 10. Sinonimi i antonimi 2
 11. Poslovice i izreke 2, frazemi
 12. Negotovi i gotovi particip kao pridjev i prilog
 13. अगर मैं प्रधानमंत्री होता, da sam ja premijer.... Nesloženi kondicional
 14. दीवाली और होली, indijski blagdani i praznici. Pasiv
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. studenti će moći:
 2. izraziti svoje planove
 3. izraziti vjerojatnost, mogućnost i irealnu pogodbu
 4. opisati neku od indijskih znamenitosti
 5. opisati glavne indijske praznike i blagdane i usporediti ih s hrvatskim
 6. pismeno sastaviti tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak, dijalog) na poznatu temu
 7. objasniti i primjenjivati pravila uporabe glagolskih načina i vremena u hindskom jeziku
 8. proširiti svoje znanje jezika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike
 9. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih kompetencija
 10. slobodno se koristi rječnicima i gramatikama u samostalnom radu
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
Diktat, kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Usha, R.J. (2007.), Advanced Hindi Grammar, University of California at Berkley
 2. McGregor, R.S. (1972/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford University Press
 3. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of the Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 4. Nespital, H. (1997.), A Dictionary of Hindi Verbs, Allahabad, Lokbharti Prakashan
 5. MacGregor, R. S. (1997.), The Oxford Hindi-English Dictionary, Oxford ; Delhi : Oxford University Press
 6. Verma, S.K, Sahai, R.N. (1977.), The Oxford Progressive English-Hindi Dictionary, Oxford University Press
 7. Verma, S. K., Sahai, R. N. (2003.), Oxford English-Hindi dictionary, New Delhi ; Oxford : Oxford University Press
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar