Naziv
Historijska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
117681
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Sukladno dominantnim istraživačkim orijentacijama na području historijske antropologije, cilj ovoga predmeta bit će interpretativna analiza ranonovovjekovne conditio humana, odnosno mnoštvenosti ljudskih životnih iskustava (Lebensformen i Lebenswelten) konceptualiziranih kao socijalne i kulturalne varijable. Izuzev tradicionalnih tema kao što su svakodnevna životna praksa, navike, prehrana, odnos prema tijelu, rituali, ponašanja, oblici socijabilnosti, potrebe, svjetonazor, vjerovanja i sl., analizirat će se i procesi socijalizacije, kulturna konstrukcija roda, autoriteta i identiteta, te dispozicije socijalne, ekonomske, kulturne i rodne moći. Temeljna pretpostavka i polazište historijskoantropološke analize bit će koncept imperijalnog višegraničja kao zone transkulturacije i strukturne determinante ranonovovjekovnog ljudskog iskustva.
Sadržaj
 1. Conditio humana imperijalnih višegraničja: istraživački potencijali historijske antropologije
 2. Problemski kompleksi i teme istraživanja u suvremenoj historijskoj antropologiji
 3. Izvori i metode
 4. Identiteti
 5. Prostor i vrijeme
 6. Socijalni poredak i socijalno discipliniranje
 7. Životni ciklus, obitelj i rodni odnosi
 8. Svakodnevica, svjetonazor i vrijednosni sustavi
 9. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 10. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 11. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 12. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 13. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 14. Analiza i interpretacija odabranih izvora
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje i interpretacija modaliteta ranonovovjekovnih ljudskih iskustava i praksi
 2. Usvajanje vještina interpretacije historijsko-antropološke tematike s komparatističkih i inter/trans/kulturalističkih pretpostavki
 3. Razvijanje umijeća problemske konceptualizacije historijsko-antropološke tematike
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
Metode podučavanja
Predviđen je kombinirani tip nastave u obliku kraćih uvodnih predavanja, grupnih diskusija i individualnih prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Predviđen je pismeni ispit u formi problemskog eseja. Osnova za evaluaciju pojedinačnog studentskog doprinosa bit će individualni i grupni rad, aktivnost na satu (50%) te rezultati pismenog ispita (50%).

Obavezna literatura
 1. Čitanka s izborom referentnih teorijskih i historiografskih tekstova te primarnih izvora maksimalnog opsega do 250 stranica dostupna u obliku fotokopija
Dopunska literatura
 1. Gerc, Kliford (Gertz, Cliford). Tumačenje kultura. Beograd, 1998, 9-118.
 2. Roksandić, Drago. Triplex confinium. Zagreb, 2003.
 3. Roksandić, Drago (ur.). Microhistory of the Triplex Confinium. Budimpešta, 1998.
 4. Dinzelbacher, Peter. Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart, 1993.;
 5. Dressel, Gert. Historische Anthropologie. Eine Einführung. Wien-Köln-Weimar, 1996.
 6. Tanner, Jakob. Historische Anthropologie zur Einführung. Hamburg, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar