Naziv
smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest
Puni naziv
Povijest, smjer Istraživački, smjer Istraživački, Modul ranonovovjekovna povijest
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar povijesti
sveučilišna magistra povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. analizirati i interpretirati odabrane složene povijesne fenomene, procese i strukture primjenjujući historijske koncepte prvog i drugog reda
  2. analizirati kontekstualnu i perspektivnu uvjetovanost egzemplarnih historiografskih interpretacija, koristeći se teorijsko-metodološkim pristupima i paradigmama u historijskoj znanosti
  3. analizirati odabrane prikaze prošlosti (u masovnim i digitalnim medijima, muzejima, filmovima, književnosti, politici, novinarstvu) s obzirom na njihovu historiografsku utemeljenost i razumijevanje prirode medija u kojem su predstavljeni
  4. analizirati i procijeniti ulogu povijesti u oblikovanju individualnih i kolektivnih identiteta, kulture sjećanja i kulturnog pamćenja te u politikama povijesti
  5. oblikovati istraživačko pitanje ili hipotezu koja ima obilježja originalnosti te revidirati svoje teze ako ih opovrgavaju dokazi i argumenti
  6. odabrati teorijski okvir i metodologiju istraživanja usklađenu s istraživačkim pitanjem ili hipotezom
  7. provesti opsežnije istraživanje koje zahtijeva rad na primarnim i sekundarnim izvorima, uključujući i one na svjetskim jezicima
  8. oblikovati različite vrste usmenih, pisanih i drugih stručnih radova prilagođenih ciljanoj publici
  9. prakticirati i poticati akademsku etičnost i profesionalnu odgovornost, uvažavajući vjerske, nacionalne, rodne, političke i socijalne različitost
  10. argumentirano reagirati na zlouporabe prošlosti u historiografiji i javnom diskursu

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (16982)
2.1. Kolegiji s odsjeka
250720 Digitalna historija
117679 Ekonomska historija
117682 Historijska demografija
225511 Historiografija i nacionalizam
117683 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
117684 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
118164 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
117687 Kršćanstvo u srednjem vijeku II
184273 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata
117688 Kulturna povijest
135990 Metode i tehnike u istraživanju povijesti 19. stoljeća
215610 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu
199022 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti
59717 Poljska u 19. i 20. stoljeću
117672 Pomoćne povijesne znanosti I.
117698 Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
199009 Povijest Grčke i Rima II.
131879 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja
199008 Povijest starog Istoka II.
186951 Problemi hrvatske moderne
117699 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
117700 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
117701 Srednjovjekovni latinski jezik I
117702 Srednjovjekovno plemstvo
199011 Stara povijest hrvatskih zemalja II.
199013 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I.