Naziv
Jezične i prevoditeljske vježbe iz mađarskog jezika IV.
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS
5
Šifra
124321
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će moći razumjeti bilo koji autentični tekst izgovoren prosječnim tempom govornika materinskog jezika, u cjelini i detaljima.
Pripremiti studente da mogu tečno i točno izraziti svoje misli, mišljenje i stavove u nijansiranom, primjerenom stilu i koristeći jasne logičke strukture.
Pripremiti studente da mogu razumjeti točne informacije i razlikovati funkcionalne stilove autentičnih pisanih tekstova, uključujući i one apstraktnijeg sadržaja i složenije jezične strukture (stručni tekst, književno djelo i sl.).
Sadržaj
 1. Poznavanje zemlje Poznavanje/prihvaćanje zemlje materinskog i stranog jezika u svijetu, njihovi međusobni odnosi
 2. Slika zemlje Razlike u tradicijama, običajima, svjetonazoru zemlje materinskog i ciljnog jezika
 3. Javni život Čistoća javnog života/korupcija Političke stranke, izbori, referendumi
 4. Aktualne teme i događanja Javne, političke i civilne udruge Gospodarstvo, umjetnost, sport
 5. Mediji Objektivnost i nepristranost izvješćivanja Zvijezde i celebrity Studentska prezentacija
 6. Na što trošiš? Uloga novca u današnjem svijetu Idiomi Studentska prezentacija
 7. Marketing Robne marke, vjernost markama 1. kolokvij
 8. Vjerujemo li im? - Uloga reklama Retro reklame Poslovni život Studentska prezentacija
 9. Bankarske usluge Internetske bankarske usluge Vrste kredita Studentska prezentacija
 10. Različiti oblici komunikacije danas Zaštita osobnih podataka Društvene mreže Nacionalni jezici kontra engleskog - nyelvromlás
 11. Poslovna pisma Ugovori Pravni jezik
 12. Današnje mađarsko i hrvatsko društvo Aktualne vijesti, aktualni problemi Studentska prezentacija
 13. Aktualne godišnjice: pisci, pjesnici. Studentska prezentacija
 14. Aktualne godišnjice: umjetnici, javne osobe 2. kolokvij
 15. Analiza rezultata kolokvija Sažimanje, ponavljanje Priprema za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Može bez poteškoća razumjeti živi govor, strojni glas, narativan tekst ili razgovor u kojem sudjeluje više sudionika.
 2. Može tečno i točno prenijeti informacije i misli.
 3. Može se lako uključiti u komunikaciju s izvornim govornicima u neočekivanim životnim situacijama, koristeći idiomatske izraze ciljnog jezika.
 4. Sposoban je razumjeti točne informacije i razlikovati tekstove svih funkcionalnih stilova, uključujući i tekstove apstraktnije tematike i složenije strukture (stručni tekstovi, književno djelo).
 5. Sposoban je napisanti različite vrste jasnog, dobro strukturiranog teksta primjerenih stilskih karakteristika raznovrsne tamatike.
 6. Sposoban je prenijeti apstraktnije slušane tekstove sa zahtjevnim leksikonom na ciljnom jeziku.
Metode podučavanja
Kombinacija različitih metoda poučavanja u cilju postizanja postavljenih ishoda i razvijanja što boljih kompetencija:
komunikacijska metoda
projektna nastava
upotreba audiovizualnih elemenata
samostalan rad (prezentacija)
Primjena različitih oblika rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.
Uvijeti za izlazak na pismeni ispit: redovito praćanje nastave, aktivnost na nastavi, redovito pisanje zadaća, 1 prezentacija, 3 položena kolokvija tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Novotny Júlia-Nagy Ágnes: Felsőfokon magyarul 2. rész: http://mek.oszk.hu/03300/03311/pdf/
 2. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Akadémiai Kiadó, 2005.
 3. Hegedűs Rita-Oszkó Beatrix: Magyar Mozaik 4. Munkafüzet. Akadémiai Kiadó, 2005.
Dopunska literatura
 1. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Magyar üzleti nyelvkönyv, Debrecen, 2004.
 2. Laczkó Tibor-Rácz Edit: Munkafüzet a Magyar üzleti nyelvkönyvhöz, Debrecen, 2004.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar