Naziv
Jezične vježbe iz ruskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51370
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Jezične vježbe: Ovladavanje leksičko-gramatičkim znanjima i vještinama u cilju formiranja jezične i komunikativne kompetencije ostvaruje se sklopom raznolikih nastavnih sadržaja.
Gramatičko-leksički ciklus vježbi težih dijelova ruske morfologije (deklinacija imena - imenica, pridjeva, zamjenica, brojeva; glagolske konjugacije po klasama i grupama; glagoli kretanja). Cilj je proširiti vokabular studenata, krug tema o kojima mogu razgovarati i naučiti studente pravilnom izražavanju na ruskom jeziku.

Govorne vježbe: Usvajanje novog leksika čitanjem i slušanjem tekstova različite tematike, uvježbavanje primjene naučenog materijala u razgovoru s nastavnikom i međusobnoj komunikaciji na ruskom jeziku te izražavanje u pisanom obliku. Materijal koji se obrađuje služi za upoznavanje ruske svakodnevice i usporedbu s našim načinom života.

Lektira 3: Čitanjem odabranih tekstova studenti proširuju svoj pasivni i aktivni leksik, ovladavaju gramatičkim i sintaktičkim konstrukcijama te frazeološkim fondom ruskog jezika. Zadaci vezani uz tekstove osposobljavaju ih za prepričavanje i izražavanje svoga mišljenja o njima. Čitanje adaptiranih književnih tekstova potiče studente da slobodno razgovoraju na ruskom jeziku, a ujedno i proširuje njihovo opće znanje o ruskoj književnosti, civilizaciji i kulturi.
Sadržaj
 1. Tema: Upoznavanje studenata s literaturom, načinom rada i ocjenjivanja na kolegiju. Uvodna tema: Здоровый аппетит. Leksička analiza teksta – upute.
 2. Tema: Приятного аппетита! Leksički materijal: Hrana. Posuđe. Ruska i hrvatska nacionalna jela. Razgovorne konstrukcije: Poziv i odgovor na poziv. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 3. Tema: Приятного аппетита! Restorani. Gramatički materijal: Neodređene zamjenice. Razgovorne konstrukcije: U restoranu (naručivanje jela, rezerviranje stola). Vježbe slušanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme. Usmena izlaganja na temu Национальные кухни разных стран мира.
 4. Tema: Прогулка по городу. Leksički materijal: Grad. Znamenitosti Moskve i Sankt-Peterburga. Power point prezentacija i vido materijali. Gramatički materijal: Izražavanje vremena – datumi. Uvod u pasivne konstrukcije. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 5. Tema: Прогулка по городу. Leksički materijal: Grad. Usmena izlaganja na temu Мой город. Gramatički materijal: vremenske konstrukcije s prijedlozima (в, на, за – до, через – после, при…) i bez prijedloga.
 6. Tema: Прогулка по городу. Gramatički materijal: deklinacija brojeva. Leksički materijal: Vrijeme: Который час? (izricanje točnog i približnog vremena). Ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru 1.
 7. Pismena provjera 1. Uvod u temu В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: Ljudsko tijelo. Bolesti, lijekovi, liječenje.
 8. Tema: В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: U liječničkoj ordinaciji. Vježbe slušanja, čitanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija kroz prepričavanje dijaloga. Gramatički materijal: deklinacija imenica ž.roda na –ь s pridjevima i zamjenicama; imperativ – ponavljanje.
 9. Tema: В здоровом теле – здоровый дух. Leksički materijal: Zdrav način života. Pravilna ishrana. Savjeti – rad u grupama. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme. Usmena izlaganja na temu Здоровье.
 10. Tema: Лето не за горами. Leksički materijal: Odmor na moru. Hotel. Gramatički materijal: Upravni i neupravni govor. Razgovorne konstrukcije: Taktika vođenja razgovora: izražavanje (ne)slaganja, sumnje, izbjegavanje direktnog odgovora. Ovladavanje gradivom kroz vježbe slušanja, govorenja i pisanja u obliku leksičko-gramatičkih zadataka.
 11. Tema: Путешествия. Čitanje i leksičko-gramatička obrada teksta. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme.
 12. Tema: Путешествия. Сувениры. Vježbe slušanja i govorenja. Razumijevanje, sažimanje i reproduciranje informacija. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme. Gramatički materijal: prefiksalni glagoli kretanja.
 13. Tema: Путешествия. На велосипеде по России. Čitanje i leksičko-gramatička obrada teksta. Aktiviranje usvojenog leksičko-gramatičkog materijala te sintaktičkih i razgovornih konstrukcija obrađene teme.
 14. Ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru.
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za pismenu provjeru. Pismena provjera usvojenosti gradiva 2.

Ishodi učenja
 1. samostalno prevesti s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski različite vrste tekstova za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 2. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na ruskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 3. sažeti i protumačiti smisao tekstova pisanih na ruskom jeziku koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima i vrstama diskursa
Metode podučavanja
Rad s udžbenikom, vježbe slušanja, govorenja i pisanja. Rad s audio i video materijalima. Power Point prezentacije. Internet. Interakcija profesora i studenata na nastavi te interakcija studenata u parovima i grupama. Sustav učenja na daljinu Omega. Obavezan samostalni rad studenata kod kuće koji se redovito provjerava. Priprema kraćih izlaganja na zadane i izabrane teme pojedinačno i u parovima ili grupama.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Provjera i ocjenjivanje putem kolokvija. Završna ocjena na temelju ocjena kolokvija i evaluiranja rada studenata tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Hrnjak, A. (2010) Шаг за шагом. Zagreb: Knjigra.
 2. Александрова, А. С., Кузьмич, И .П., Мелентьева, Т. И. (2006) Непропавшие сюжеты. Москва: Русский язык.
Dopunska literatura
 1. Чернышов С.И., Чернышова А.В.: Поехали!-2.I i II Русский язык для взрослых. Базовый курс: в 2 т., Златоуст, Санкт-Петербург, 2013
 2. Эсмантова, Т. (2009) Русский язык: 5 элементов: уровень А2 (базовый). Санкт-Петербург: Златоуст.
 3. Осипова, И. (2008) Ключ 2. Учебник русского языка для продолжающих А2-B2. Budapest: Corvina.
 4. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Толстых А.А. (2009) Дорога в Россию (первый уровень). Санкт-Петербург: Златоуст.
 5. Хавронина, С. А. Широченская, А. И. (2009) Русский язык в упражнениях. Москва: Издательство Прогресс.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar