Naziv
Judeo-španjolski II
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
183718
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usvajanje jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje stručne literature na judeošpanjolskom jeziku te razvijanje najosnovnijih vještina govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Opis kolegija, obveze studenata, priručnik za učenje judeo-španjolskog Marie-Christine Varol, obvezna i dopunska literatura.
 2. Prezentacija: Judeo-španjolski jučer, danas, sutra. Diskusija.
 3. Osnovna pravila čitanja prema regijama. Vježbe čitanja, zadaci.
 4. 1. lekcija: Ken sos tu? Članovi, rod i broj, posvojne zamjenice, vježbanje.
 5. 2. lekcija: Ande moras? Deminutivi, bliski futur, odnosne zamjenice, vokabular, distinkcija tu/vozotros, zadaci iz knjige. Slušanje pjesme La jave de Espanya.
 6. 3. lekcija: En kaza. Vokabular, poslovice, prezent nepravilnih glagola, vježbe, zadaci iz knjige.
 7. 4. lekcija: Kaminando i avlando. Brojevi do 100, prošlo vrijeme-perfekt, nepravilni glagoli u perfektu, vježbe, zadaci iz knjige.
 8. 5. lekcija: Ires i vinires. Konjunktiv, nepravilni konjunktiv, poslovice, čitanje tekstova iz knjige, kratki kontrolni iz dosad usvojene gramatike. Slušanje pjesme Adio kerida, ispunjavanje teksta pjesme riječima koje nedostaju.
 9. Ispravak kontrolnog, 6. lekcija: Al tyempo era el tyempo. Pitanja i odgovori, vokabular, pluskvamperfekt, upravni i neupravi govor.
 10. 7. lekcija: Vini komeremos. Imperativ, vježbanje pozitivnog i negativno imperativa, ponavljanje konjunktiva u službi negativnog imperativa, vokabular, vježbe i zadaci.
 11. 8. lekcija: Kozas de tresalir. Izražavanje osjećaja, futur, vježbe i zadaci iz knjige. Slušanje i analiz a pjesme: Durme, durme.
 12. Kondicional, 2 kratke priče Matilde Koen Sarano (Cuentos de Matilda), čitanje, interpretacija, analiza, diskusija.
 13. 9. lekcija: Sanos i rezyos. Vokabular: zdravlje-bolest. Diskusija o zdravom životu, pitanja i odgovori. Simuliranje odlaska kod liječnika.
 14. Poslovice iz knjige Drite Tutunović Ja sponto la luna.
 15. Ponavljanje usvojenoga gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje proširenoga znanja judeošpanjolskog jezika, nakon usvojenih osnovnih znanja na drugoj godini preddiplomskog studija.
 2. Jezične kompetencije
 3. Čitanje tekstova na judeošpanjolskom, na latinici i na Rašhi pismu
Metode podučavanja
Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (gledanje kratkih stručnih video uradaka, igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Recuero-Pascual, Pascual (1977): Diccionario básico Ladino-Español. Barcelona, Ameller Ediciones;
 2. De Saint-Exupéry, Antoine (2012): El Princhipiko – Ladino. Prijevod: Avner Perez i Gladys Pimienta, Izrael, Ma'ale Adumim.
 3. Kovačec, August (1999): „Jezik Sefarda“ Novi omanut, 34/35, Zagreb, svibanj-kolovoz 1999, str. 7-9;
Dopunska literatura
 1. Markova, Alla (2008): Beginner's Ladino. New York, Hippocrene Books;
 2. Večerina Tomaić, Jagoda (2016): Bohoreta - najstarija kći. Zagreb, Bet Israel - Skaner studio.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar