Naziv
Judeo-španjolski II
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
183718
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usvajanje jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja i pisanja. Osposobljavanje za korištenje stručne literature na judeošpanjolskom jeziku te razvijanje najosnovnijih vještina govorenja o stručnim temama.
Sadržaj
 1. Opis kolegija, obveze studenata, priručnik za učenje judeo-španjolskog Marie-Christine Varol, obvezna i dopunska literatura.
 2. Prezentacija: Judeo-španjolski jučer, danas, sutra. Diskusija.
 3. Osnovna pravila čitanja prema regijama. Vježbe čitanja, zadaci.
 4. 1. lekcija: Ken sos tu? Članovi, rod i broj, posvojne zamjenice, vježbanje.
 5. 2. lekcija: Ande moras? Deminutivi, bliski futur, odnosne zamjenice, vokabular, distinkcija tu/vozotros, zadaci iz knjige. Slušanje pjesme La jave de Espanya.
 6. 3. lekcija: En kaza. Vokabular, poslovice, prezent nepravilnih glagola, vježbe, zadaci iz knjige.
 7. 4. lekcija: Kaminando i avlando. Brojevi do 100, prošlo vrijeme-perfekt, nepravilni glagoli u perfektu, vježbe, zadaci iz knjige.
 8. 5. lekcija: Ires i vinires. Konjunktiv, nepravilni konjunktiv, poslovice, čitanje tekstova iz knjige, kratki kontrolni iz dosad usvojene gramatike. Slušanje pjesme Adio kerida, ispunjavanje teksta pjesme riječima koje nedostaju.
 9. Ispravak kontrolnog, 6. lekcija: Al tyempo era el tyempo. Pitanja i odgovori, vokabular, pluskvamperfekt, upravni i neupravi govor.
 10. 7. lekcija: Vini komeremos. Imperativ, vježbanje pozitivnog i negativno imperativa, ponavljanje konjunktiva u službi negativnog imperativa, vokabular, vježbe i zadaci.
 11. 8. lekcija: Kozas de tresalir. Izražavanje osjećaja, futur, vježbe i zadaci iz knjige. Slušanje i analiz a pjesme: Durme, durme.
 12. Kondicional, 2 kratke priče Matilde Koen Sarano (Cuentos de Matilda), čitanje, interpretacija, analiza, diskusija.
 13. 9. lekcija: Sanos i rezyos. Vokabular: zdravlje-bolest. Diskusija o zdravom životu, pitanja i odgovori. Simuliranje odlaska kod liječnika.
 14. Poslovice iz knjige Drite Tutunović Ja sponto la luna.
 15. Ponavljanje usvojenoga gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Usvajanje proširenoga znanja judeošpanjolskog jezika, nakon usvojenih osnovnih znanja na drugoj godini preddiplomskog studija.
 2. Jezične kompetencije
 3. Čitanje tekstova na judeošpanjolskom, na latinici i na Rašhi pismu
Metode podučavanja
Metode su usklađene s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju osnovne jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem. Metode poučavanja kojima se koristim su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (gledanje kratkih stručnih video uradaka, igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Recuero-Pascual, Pascual (1977): Diccionario básico Ladino-Español. Barcelona, Ameller Ediciones;
 2. De Saint-Exupéry, Antoine (2012): El Princhipiko – Ladino. Prijevod: Avner Perez i Gladys Pimienta, Izrael, Ma'ale Adumim.
 3. Kovačec, August (1999): „Jezik Sefarda“ Novi omanut, 34/35, Zagreb, svibanj-kolovoz 1999, str. 7-9;
Dopunska literatura
 1. Markova, Alla (2008): Beginner's Ladino. New York, Hippocrene Books;
 2. Večerina Tomaić, Jagoda (2016): Bohoreta - najstarija kći. Zagreb, Bet Israel - Skaner studio.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar