Naziv
Didaktika povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
215577
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvoj studentskih kompetencija za poučavane povijesti u osnovnoj i srednjoj školi.
Sadržaj
 1. Koncepti povijesnog mišljenja: vrijeme i prostor
 2. Koncepti povijesnog mišljenja: uzroci i posljedice
 3. Koncepti povijesnog mišljenja: promjena i kontinuitet
 4. Koncepti povijesnog mišljenja: povijesni izvori
 5. Koncepti povijesnog mišljenja: povijesni izvori
 6. Koncepti povijesnog mišljenja: perspektive
 7. Razvoj kritičkog mišljenja u nastavi povijesti
 8. Poučavanje osjetljivih i kontroverznih pitanja
 9. Vrednovanje u nastavi povijesti
 10. Vrednovanje u nastavi povijesti
 11. Vrednovanje u nastavi povijesti
 12. Planiranje nastave povijesti
 13. Planiranje nastave povijesti
 14. Prilagodba nastave povijesti učenicima s posebnim potrebama
 15. Izvanučionička nastava povijesti - muzeji, arhivi, lokaliteti, lokalna povijesti

Ishodi učenja
 1. Analizirati ulogu i značenje koncepata povijesnog mišljenja u učenju i poučavanju povijesti.
 2. Analizirati ulogu i značenje primarnih i sekundarnih povijesnih izvora u učenju i poučavanju povijesti.
 3. Primijeniti učinkovite strategije za razvoj kritičkog mišljenja u nastavi povijesti.
 4. Primijeniti učinkovite strategije za poučavanje osjetljivih i kontroverznih pitanja.
 5. Objasniti različite vrste i tipove vrednovanja te primijeniti učinkovite strategije za vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti.
 6. Objasniti različite prioritete učenika s posebnim potrebama u nastavi povijesti.
 7. Objasniti mjesto i ulogu različitih oblika izvanškolske nastave u nastavi povijesti.
 8. Objasniti značenje planiranja u nastave te izraditi različite vrste planova.
 9. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
 10. analizirati mjesto i ulogu nastave povijesti u različitim razdobljima i kontekstima (npr. ciljevi i sadržaji programa povijesti u dijakronoj i sinkronoj perspektivi, politike nastave povijesti i sl.)
 11. primijeniti dostignuća suvremene historiografije (istraživačke rezultate te teorijske i metodološke postavke) u učenju i poučavanju povijesti
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, suradničko učenje, rješavanje problema, vođeno otkrivanje, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Testovi (kolokviji), obavezni studentski radovi, praćenje studentske aktivnosti u nastavi.

Obavezna literatura
 1. R. Stradling, Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja.
 2. R. Stradling, Multiperspektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 3. Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja
 4. K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008.
 5. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014., odabrana poglavlja
 6. S. Koren, „Poučavanje o interpretacijama“, Povijest u nastavi 20 (2012)
 7. D. Trškan, Provjera i ocjenjivanje znanja u nastavi povijesti, Zagreb, 2005., odabrana poglavlja
 8. P. Skok, Izvanškolska nastava, Zagreb, 2002., odabrana poglavlja
 9. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 10. Materijali s nastave; smjernice za poučavanje o Holokaustu
Dopunska literatura
 1. Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave
 2. Dodatna literatura u dogovoru s nastavnicom

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij