Naziv
Morfologija 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
51374
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje oblikâ ruskoga jezika i pojmova vezanih uz njih. Stjecanje znanja za provođenje točnih morfoloških i morfemskih analiza. Stvaranje vještina prepoznavanja oblikâ ruskoga jezika i automatizma točne uporabe svih oblika.
Cilj Vježbi iz morfologije ruskoga jezika 2 je osposobiti studente da prepoznaju različite oblike svih vrsta riječi ruskoga jezika te da ih upotrebljavaju ispravno i slobodno u pismu i govoru.
Sadržaj
 1. zamjenice, vrste, deklinacija (tipovi)
 2. brojevi
 3. glagolski pridjevi, tvorba
 4. glagolski pridjevi, upotreba
 5. prilozi, tvorba, vrste
 6. prilozi, komparacija
 7. glagolski prilozi, tvorba
 8. glagolski prilozi, upotreba
 9. glagolski prilozi, upotreba
 10. prijedlozi, osnovni prijedlozi i padeži o kojima su ovisni
 11. veznici, vrste
 12. veznici, upotreba, veza sa sintaksom
 13. rječce; uzvici, vrste, upotreba; modalne riječi; upotreba
 14. rječce; uzvici, vrste, upotreba; modalne riječi; upotreba
 15. ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. objasniti i upotrijebiti temeljne lingvističke pojmove i termine na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ih u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, stilistike i frazeologije ruskoga jezika
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
- predavanje

- interakcija između nastavnika i studenata

- nastavni materijal (tekstovi na ruskome jeziku, koji obrađuju aktualne teme)

- tehnička pomagala (prezentacija, skripta na Omegi)

- vježbe
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit (predavanje)

- kontinuirano praćenje (vježbe)

- brojčana ocjena

- završna ocjena je zbroj ocjena Morfologije ruskoga jezika 2 i Morfoloških vježbi 2

Obavezna literatura
 1. Краткая русская грамматика. (2002), (Морфология,163-387), Рос. академия наук, Москва.
 2. Розенталь, Д. Э. и др. (1998, 2003): Современный русский язык. (Морфология, 176-283). Айрис-Пресс, Москва.
 3. Современный русский язык / Теориа. Анализ языковых единиц. (2002), (Морфемика, 442-486), Academia, Москва.
 4. Тихонов, А. Н. (2002): Современный русских язык. Цитадель-Трейд, Москва.
 5. Глазунова, О.И. (2003) Грамматика русского языка в упражнениях. Морфология. Златоуст, Санкт-Петербург.
Dopunska literatura
 1. Глазунова, О. И. (2004): Давайте говорить по-русски. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев. Изд. «Русский язык», Москва.
 2. Poljanec, R. F. (1967): Pregled gramatike ruskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Русская грамматика, I (1982) (Морфолофия, 453-736), Наука, Москва.
 4. Скварцова, Г. Л. (2003): Глаголы движения – без ошибок. Русский язык курсы, Москва.
 5. Ласкарева, Е.Р. (2006) Чистая грамматика. Златоуст, Санкт-Петербург.
 6. Егорова, А.Ф. (2008) Трудные случаи русской грамматики. Златоуст: Санкт-Петербург.
 7. Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 3. Златоуст, Санкт-Петербург.
 8. Волкова, Н.А., Филлипс, Д. (2015) Улучшим наш русский. Часть 2. Златоуст, Санкт-Петербург.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar