Naziv
Nakladništvo i knjižarstvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS
6
Šifra
65730
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati razvitak nakladništva i knjižarstva (tradicionalnog i elektroničkog) te razumjeti primjenu identifikacijskih sustava u poslovanju tiskanom i elektroničkom građom.
Sadržaj
 1. Definicije pojmova: nakladnik, izdavanje, objavljivanje, raspačavatelj, knjižarstvo.
 2. Sajmovi knjiga. Nakladnički i knjižarski katalozi.
 3. Pojava i razvoj rukopisne knjige, tiskane knjige i elektroničke knjige. Materijal, cijena i raspačavanje.
 4. Tradicionalno i elektroničko nakladništvo.
 5. Tiskarske tehnike. Tehnika tiska na zahtjev. Proces objavljivanja knjige. Proces objavljivanja časopisa.
 6. Stvarne i mrežne knjižare. Antikvarijati.
 7. Povijesni pregled tiskarstva u Hrvatskoj s težištem na 20. stoljeću.
 8. Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj. Statistički pokazatelji.
 9. Istraživanje tržišta knjige. Racionalizacija poslovanja u sektoru knjige.
 10. Vrste nakladništva. Osnovna obilježja i primjeri u Hrvatskoj i svijetu.
 11. Razvitak sustava za brojčano označavanje i kôdiranje nakladničkih proizvoda (ISBN, DOI itd.).
 12. Analiza publikacija odabranih nakladnika.
 13. Posjet tiskari/izdavaču.
 14. Organizacija nakladničkog poduzeća.
 15. predrok

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti povijesni razvitak nakladništva i knjižarstva
 2. razumjeti uloge autora, urednika i drugih suradnika u nakladničkom procesu
 3. analizirati osnovne elemente opreme publikacije
 4. razlikovati vrste nakladničkih proizvoda
Metode podučavanja
predavanja
seminarski rad
radionica
istraživanje nakladnika metodama: anketni upitnik, intervju i deskripcija
posjet sajmu, tiskati i izdavačkoj kući
Metode ocjenjivanja
ocjenjivanje seminarskog rada
ocjenjivanje zalaganja tijekom nastave
pisani ispit na kraju

Obavezna literatura
 1. Almanah hrvatskoga tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom / autori Igor Gostl et al. Zagreb : Horizont press [etc], 1997.
 2. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/
 3. Horvat, A; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
 4. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (proučiti prema kazalu sve uz pojmove: nakladnici, nakladnički ugovor te str. 31-57, 159-161).
 5. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : LZ, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ ( natuknice: Knjižarstvo; Kugli, Stjepan; Nakladništvo; Tiskarstvo; pojedini nakladnici).
 6. Klaić, V. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb : S. Kugli, 1922. (tiskarstvo Zagreba i još jedne regije po izboru)
 7. Mrežne stranice nakladnika i knjižara koji su obrađeni tijekom nastave.
 8. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Zagreb : Golden marketing, 2002. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)
 9. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)
 10. Tomašević, N.; Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb : "Ljevak", 2009.
 11. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (str. 15-25, 49-52, 77-90, 101-135, 137-148, 167-203).
 12. Živković, D. Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj 1997/1998. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1997.
Dopunska literatura
 1. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48,3/4(2005). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/91

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar