Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125392
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobljavanje studenata za relativno fluentno govorenje njemačkoga jezika u različitim osobnim i društvenim situacijama, te za njegovo aktivno korištenje u stručnom studiju. Osim razumijevanja stručnih i drugih tekstova studenti se pripremaju za pisanje referata o općim i strukovnim temama na njemačkom jeziku, kao i za rad na duljim znanstvenim tekstovima (receptivno i produktivno).
Sadržaj
 1. Ponavljanje usvojenog gradiva iz prošlog semestra.
 2. Interkulturelles Lernen – pojmovi kulture, interkulturalizma i multikulturalzma:- slušanje predavanja jednog njemačkog profesora na temu kontroverzija u interkulturalnom učenju; utvrđivanje ključnih riječi preko izrade asociograma; pisanje sažetka predavanja u grupama; upute o pisanju natuknica; KB str. 13 – 19.; domaća zadaća: KB str. 17., 18. i 19. zad. 9.
 3. Rad na dodatnim izbornim tekstovima o različitim aspektima interkulturalizma: «Essgewohnheiten»; «Unser Ausland»; «Tischgespräche»
 4. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» I – prepoznavanje redosljeda događanja temeljem slikovnih odsječaka; grupna diskusija o slikovnim prikazima života ljudi; «Kannitverstan» priča njemačkog pisca J.P.Hebela – analiziranje stila teksta, perspektive i jezika. KB str. 32 – 35.– domaća zadaća: KB str. 35. zad. 4. – ponavljanje konjuktiva I i II uz dodatne vježbe
 5. Kulturwissenschaft: «Ankommen – Fremdsein – Kulturverstehen» II - KB str. 37 – 42. - «Zu Hause in der Fremde?» - produkcija teksta; analiza rečenice (klasifikacija atributa); izrazi i fraze povezivanja i suprotstavljanja u rečenici
 6. Der Erstspracherwerb oder wie Kinder sprechen lernen – integralno učenje materinjskog jezika; učenje kao igra; razvojne (dječje) faze učenja jezika; KB str. 23 – 27.- važnost zamjećivanja negacije i suprotstavljenih gledišta u tekstu i govoru - domaća zadaća: str. 26. zad. 6.1. i 6.2.
 7. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» I- uloga anticipacije – čitanje i analiza teksta jednoga psihologa; globalno učenje; tvorba riječi; značenje glagolske imenice u njemačkom jeziku (Nominalisierung); KB str. 7. – str. 15.;- domaća zadaća: KB str. 14 – 15. – pročitati tekst: «Wie Kinder Wörter lernen» i izvaditi ključne riječi i odrediti podnaslove.
 8. Psychologie: «Wahrnehmen – Verstehen – Lernen» II- utvrđivanje tijeka misli (Gedankengang); struktura riječi (Proformen); produkcija teksta; KB str. 16 – 19.
 9. «Vincent van Gogh – Wegbereiter der modernen Malerei» - opisivanje slike uz pomoć postavljenih pitanja; slušanje jednog predavanja o Van Goghu; upotreba historijskog prezenta; KB str. 48 – 51.- domaća zadaća: KB str. 50. zad. 6. – izrada kratke leksikografske jedinice o Van Goghu.
 10. Soziologie – «Jugend heute» I - KB str. 99. – 101.- izgradnja složenica sa česticom «Sozial» i njihova značenja; «Zum Begrifflichen: Was heißt «sozial»?» - različita shvaćanja pojma «sozial» uz pomoć tablice; usporedba vlastitih rezultata s odrednicama istih složenica u nekom leksikonu. - domaća zadaća: KB str. 102. zad. 4. i 5.
 11. Soziologie – «Jugend heute» II – KB str. 104 – 107.«Nimmt die Jugendkriminaliät zu?» - objašnjavanje funkcije konjuktiva II s glagolom «könnte»; definiranje pojmova «soziokulturell» i «Sozialisation»; gramatičke vježbe (Nominalisierung – Verbalisierung, Partizipialattribut – Relativsatz, Aktiv – Passiv, Passivumschreibung).
 12. «Jugend 2005» - razgovor s jednim ekspertom za mlade: škola, obitelj, angažiranje, karijera, slobodno vrijeme i posao) – pojedinačna i grupna diskusija.
 13. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 14. Izlaganje referata na dogovorene stručne teme.
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva – priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na njemačkom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na stranom njemačkom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Wiemer C.; Eggers D.; Neuf G.: Hörverstehen – 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2001.
 2. Müller-Küppers E.; Zöllner I.: Leseverstehen – Fachtexte mit Übungen und methodischen Hinweisen, Max Hueber Verlag, 2002.
 3. Dinsel S.,Geiger S.: Großes Übungsbuch – Grammatik – A2 – B2, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Dopunska literatura
 1. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 2. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
 3. Lodewick, K. (2006). Bartel 1 i Barthel 2. Kurs- und Übungsbuch. Fabouda Verlag.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar