Naziv
Pomoćne povijesne znanosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
163679
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije povijesnih izvora, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Pomoćne povijesne znanosti II. čine egdotika (nastavak), kronologija, heraldika i sfragistika (sigilografija), povijesna metrologija, numizmatika, genealogija, povijesna demografija, povijesna geografija s kartografijom itd. Kronologija. Osnovnio dijelovi datuma. Načini datiranja. Svetkovine, ere, stilovi. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.). Heraldika. Definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled. Sfragistika (sigilografija).Uvod s povijesnim pregledom. Osnovni pojmovi. Povijesna metrologija. Osnovni pojmovi o mjerama i utezima. Numizmatika. Povijesni pregled. Genealogija. Uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled. Povijesna demografija. Povijesna geografija s kartografijom itd.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Egdotička pravila I.
 3. Egdotička pravila II.
 4. Kronologija. Osnovni dijelovi datuma.
 5. Praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.).
 6. Heraldika - povijesni pregled
 7. Heraldika - definicija i osnovni pojmovi
 8. Hrvatska heraldička baština
 9. Sfragistika (sigilografija) – uvod s povijesnim pregledom
 10. Povijesna metrologija – osnovni pojmovi o mjerama i utezima
 11. Numizmatika - povijesni pregled
 12. Genealogija – uvod, osnovni pojmovi te povijesni pregled
 13. Povijesna demografija
 14. Povijesna geografija s kartografijom
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
 9. Studente će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijama i povijesnim pregledom pomoćnih povijesnih znanosti. Uvođenje u niz ostalih vještina istraživačkog rada (kronologija, heraldika, sfragistika, povijesna metrologija, numizmatika, genealogija, povijesna demografija, povijesna geografija s kartografijom itd.) odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na novovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 31991. (ili izdanja: 1972. i 21985.)
 2. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb: Golden marketing, 1996.
 3. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG).
Dopunska literatura
 1. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.
 2. ANTOLJAK, Stjepan, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo: Istorijski arhiv Kraljevo (Biblioteka časopisa „Naša prošlost“, knj. 3), 1971.
 3. CAPPELLI, Adriano, Cronologia, Cronografia e Calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni, settima edizione riveduta, corretta e ampliata a cura di Marino VIGANÒ, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 4. GROTEFEND, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 131991. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 5. BOJNIČIĆ, Ivan, Der Adel von Kroatien und Slavonien, (reprint), Zagreb: Golden marketing, 1995.
 6. GULIN, Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Zagreb: Golden marketing, 1998.
 7. HERKOV, Zlatko, Naše stare mjere i utezi: uvod u teoriju povijesne metrologije i njezine praktična primjena pri proučavanju naše gospodarske povijesti, Zagreb: Školska knjiga, 1973.
 8. MIMICA, Bože, Numizmatika na povijesnom tlu Hrvatske (IV. st. pr. Krista – 1918.), Rijeka: Vitagraf, 21994.
 9. STIPETIĆ Vladimir – VEKARIĆ, Nenad, Povijesna demografija Hrvatske, Zagreb – Dubrovnik: HAZU – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2004.
 10. SLUKAN ALTIĆ, Mirela, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor: Meridijani, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 8. semestar