Naziv
Pomoćne povijesne znanosti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
117672
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Studenti će dobiti uvid u mogućnosti interpretacije epigrafskih, paleografskih i diplomatičkih spomenika, upoznavanje s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne analize koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa povijesnim izvorima. Predmet obuhvaća pregled tradicionalnih pomoćnih povijesnih disciplina koje omogućavaju rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. Pomoćne povijesne znanosti I. sastoje se od paleografijâ, diplomatike i egdotike. Paleografije. Uvod u latinsku paleografiju, glagoljsku paleografiju, ćirilsku paleografiju te njemačku gotičku paleografiju. Diplomatika. Definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku. Egdotika. Pravila i postupci u izdavanju arhivskoga gradiva.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Opis rada. Literatura.
 2. Uvod u epigrafiju
 3. Uvod u paleografije (latinsku, hrvatsku) s pregledom literature
 4. Latinska paleografija – opći razvoj pisma, pisaća podloga, oblici rukopisa
 5. Pisma rimske epohe
 6. Nacionalna pisma, karolina
 7. Gotica, humanistika
 8. Diplomatika – definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku
 9. Sudionici pravnog čina, podjela diplomatičkih dokumenata
 10. Nastanak dokumenta
 11. Vanjske karakteristike dokumenta
 12. Nutarnje karakteristike dokumenta
 13. Tradicija dokumenta
 14. Egdotika I.
 15. Zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
 8. Uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada odnosno postizanje uvida u tehnička znanja i postupke osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi u arhivima, knjižnicama i sl.
 9. Studente će se upoznati s osnovnim pojmovima, definicijama i povijesnim pregledom pomoćnih povijesnih znanosti. Obrada najvažnijih epigrafskih, paleografskih i diplomatičkih spomenika.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje predmetne literature.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, Zagreb: Školska knjiga, 3 1991. (ili izdanja: 1 1972. i 2 1985.)
 2. U pripremi su skripta prilagođena kolegiju (veći dijelovi dostupni u sustavu učenja na daljinu Omega FFZG).
Dopunska literatura
 1. CAPPELLI, Adriano, Lexicon abbreviaturarum – Dizionario di abbreviature latine ed italiane usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi, con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc., sesta edizione corredata con 9 tavole fuori testo, Milano: Editore Ulrico Hoepli (Manuali Hoepli), 2005. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 2. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Zagreb: JAZU (Djela JAZU, knj. 57), 1982.
 3. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija – Encyclopaedia Croatica, sv. V., Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1945., 58-65.
 4. NOVAK, Viktor, Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane. Paleografijska studija, Zagreb: Tisak Tipografije d.d., 1920.
 5. NOVAK, Viktor, Latinska paleografija, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Naučna knjiga, 1952. (ili bilo koje drugo dostupno izdanje)
 6. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji,Split: Državni arhiv u Splitu, 2000.
 7. LAZANIN, Sanja, Priručnik iz njemačke paleografije, Zagreb: Tipex, 2004.
 8. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu – Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu – Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar