Naziv
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51406
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Objašnjavanje osnovnih razlika između klasičnog (atičkog) i helenističkog grčkog na temelju reprezentativnih jezičnih izvora; uvod u povijesne okolnosti nastanka helenisitčkog grčkog, tj. koine.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s programom rada i bibliografijom.
 2. Predavanje: kulturne i povijesne okolnosti nastanka atičke κοινή; izvori za poznavanje helenističkog grčkogSeminar: svjedočanstva antičkih pisaca o jezičnim promjenama
 3. Predavanje: fonologija I Seminar: pisma, natpisi
 4. Predavanje: fonologija II Seminar: pisma, natpisi
 5. Predavanje: morfologija I Seminar: pisma, natpisi
 6. Predavanje: morfologija II Seminar: pisma, natpisi
 7. Predavanje: sintaksa Seminar: Epiktet
 8. Predavanje: leksik I Seminar: Hariton
 9. Predavanje: leksik II Seminar: Hariton
 10. Predavanje: Septuaginta Seminar: Septuaginta
 11. Predavanje: novozavjetni grčki I Seminar: Novi Zavjet
 12. Predavanje: novozavjetni grčki II Seminar: Novi Zavjet
 13. Predavanje: sudbina grčkih dijalekata u helenizmu Seminar- magijski papirusi
 14. Predavanje: grčki jezik nakon helenističkog i rimskog razdoblja Seminar: Frinih
 15. Ponavljanje i probna provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Student razlikuje klasične gramatičke oblike grčkog jezika od helenističkih
 2. Student razumije osnovne tendencije u razvoju fonološkog sustava grčkog jezika u helenizmu
 3. Student razumije osnovne tendencije u razvoju morfološkoga sustava grčkog jezika u helenizmu
 4. Student razumije osnovne pojave u sintaksi helenističkog grčkog
 5. Student razumije osnovne tendencije u prihvaćanju posuđenica u grčkom jeziku helenističkog doba
 6. Student primjenjuje stečeno znanje na nastavi iz kolegija koji se bave kasnijim fazama grčkog jezika
 7. Student razumije sociolingvističku situaciju na pojedinim područjima Aleksandrova carstva i njezin utjecaj na razvoj jezika
 8. Student prepoznaje osnovna obilježja grčkog jezika Novog Zavjeta
 9. Student je upoznat s književnim djelim pisanima višim registrom helenističkog grčkog
 10. Student može sam protumačiti neknjiževne tekstove tipične za helenistički grčki
 11. Student prepoznaje utjecaj hebrejskog izvornika u grčkom prijevodu Biblije
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiza tekstova
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Browning, R. Medieval and Modern Greek. Cambridge 1982.
 2. Horrocks, G. Greek: A History of the Language and its Speakers. London & New York 1997.
 3. Palmer, L. R. The Greek Language. Oklahoma 1996.
Dopunska literatura
 1. Bakker, Egbert (ed.). A Companion to Ancient Greek Language. Malden MA & Oxford 2010.
 2. Blass, F., A. Debrunner. A Greek Grammar of the New Testament. Cambridge 1961.
 3. Erskine, A. (ed.) A Companion to the Hellenistic World. Malden MA & Oxford 2003.
 4. Evans, T. V., D. D. Obbink (ed.). The Language of the Papyri. Oxford 2010.
 5. Gutzwiller, Kathryn. A Guide to Hellenistic Literature. Malden MA & Oxford 2007.
 6. Hariton. Zgode Hereje i Kaliroje. Zagreb 1989.
 7. Pernot, H. Introduction a l'etude du dialecte tsakonien. Paris 1934.

Obavezan predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar