Naziv
Katedra za grčki jezik i književnost
Lokacija
Satničar
Teo Radić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Grčkog jezika i književnosti 124318
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe) 140288
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 51439
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 35875
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 35877
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 54655
Grčka književnost: Grčka epika 66086
Grčka književnost: Grčka lirika 66100
Grčka morfologija 1 35874
Grčka morfologija 2 35876
Grčka sintaksa 1 51405
Grčka sintaksa 2 51409
Grčki prijevodni seminar 51411
Grčki tečaj I 36738
Grčki tečaj II 36740
Kolegij iz grčke književnosti 118030
Metodika nastave klasičnih jezika 117569
Novogrčki jezik 1 36739
Novogrčki jezik 2 70268
Novogrčki jezik 3 56714
Novogrčki jezik 4 56715
Novogrčki jezik 5 77921
Novogrčki jezik 6 77923
Novogrčki jezik 7 118557
Novogrčki jezik 8 125596
Novogrčki jezik I 51415
Novogrčki jezik II 51416
Novogrčki u nastavi 1 184227
Novogrčki u nastavi 2 184226
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 51410
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa 51419
Povijest grčkoga jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 51413
Povijest grčkoga jezika: Helenistički grčki 51406

Preddiplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij