Naziv
Povijest Grčke i Rima II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117667
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Povijest Grčke i Rima. Cilj mu je uputiti studente u specifičnosti istraživanja rimske povijesti, izložiti im njezin sustavan pregled i naznačiti aktualne pravce u historiografiji o rimskoj povijesti.
Sadržaj
 1. Pristup: definicija, odrednice i podjela rimske povijesti. Specifični izvori. Literatura.
 2. Italija prije rimske ekspanzije. Etruščani.
 3. Arhajski Rim: kraljevstvo i rana Republika
 4. Društvo arhajskog doba i vanjski utjecaji
 5. Rimska ekspanzija Apeninskim poluotokom i posljedice
 6. Rimska ekspanzija Sredozemljem i posljedice
 7. Društvo i kultura republikanskoga Rima
 8. Prijelaz s Republike na Carstvo: političke i organizacijske mijene
 9. Rano Carstvo: ustroj, gospodarstvo, kultura
 10. Razvijeno Carstvo: vrhunci i početak opadanja
 11. Duhovna baština klasičnoga Rima
 12. Krize i oporavci 2 - 3. st.
 13. Dioklecijanov obrat
 14. Carstvo od Konstantina Velikoga
 15. Kršćanska i poganska civilizacija kasnoga Carstva

Ishodi učenja
 1. Sintetizirati znanja o odabranim fenomenima rimske povijesti.
 2. Primijeniti znanja i vještine povezane s korištenjem alata potrebnih za izvore za rimsku povijest.
 3. Formuliranje, priopćavanje i obrazlaganje dobivenih rezultata i svojega mišljenja o povijesnim fenomenima antičkoga razdoblja.
 4. Sintetizirati znanja o odabranim fenomenima rimske povijesti.
 5. Formuliranje, priopćavanje i obrazlaganje dobivenih rezultata i svojega mišljenja o povijesnim fenomenima antičkoga razdoblja.
 6. Primijeniti znanja i vještine povezane s korištenjem alata potrebnih za izvore za rimsku povijest.
 7. Sintetizirati znanja o odabranim fenomenima rimske povijesti.
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadatci, mentorski rad. Prezentiranje vlastitoga rada i rasprava o postignutim rezultatima.
Metode ocjenjivanja
Polaznikov rad u kolegiju se valorizira. Tijekom semestra može postići 100 bodova urednim praćenjem nastave (10), svladavanjem obvezatne literature (60 bodova koji se stječu konzultacijama s mentorom i sastavljanjem seminarskoga rada), i obranom seminarskoga rada na raspravi u kolegiju (30 bodova).

Obavezna literatura
 1. Zbog diferenciranosti istraživanja i literature za rimsku povijest prema razdobljima i problematici, drugostupnik je obvezatan svladati jedan temeljni pregled rimske povijesti prema svom znanju stranih jezika, a uza nj pregled razdoblja ili problematike koju će produbljivati. Obvezatna se literatura definira u dogovoru nositelja predmeta s polaznikom. Primjer.:
 2. H. BENGTSON, Grundriss der römischen Geschicte mit Quellenkunde I. Republik und Kaiserzeit bis 284. n. Chr., München i
 3. + K. KRIST, Krise und Untergang der römischen Republik, Darmstadt (zadnja izdanja)
Dopunska literatura
 1. Uključuje standardne priručnike (npr. PAULY, WISSOWA, KROLL, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart i njezine novije derivate, Der kleine Pauly i Der neue Pauly), izdanja literarnih izvora i korpuse predmetnih izvora). Ugovara se sa svakim polaznikom individualno, ovisno o njegovome studijskom interesu (v. Korištene metode) i potrebi za dopunom njegova znanja (Obveze studenata).

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar