Naziv
Povijest portugalskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Portugalski
ECTS bodovi
3
Šifra
118156
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Student koji uspješno savlada građu imat će pregled razvoja od latinskoga do portugalskoga jezika, od njegova formiranja do XVII. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i obveze studenata
 2. Rimsko osvajanje Iberskog poluotoka; supstrati
 3. Specifičnosti vulgarnog latinskog na teritoriju današnjeg Portugala
 4. Nastajanje romanskih dijalekata
 5. Germanski superstrat
 6. Arapsko osvajanje Iberskog poluotoka
 7. Galješko-portugalski
 8. Staroportugalski
 9. Prvi tekstovi na portugalskom
 10. Klasični portugalski
 11. Moderni portugalski
 12. Portugalska osvajanja i širenje portugalskog jezika
 13. Fonetske i fonološke promjene
 14. Morfosintaktičke promjene
 15. Promjene u leksiku

Ishodi učenja
 1. Imenovati glavne grane romanskih jezika i njihove glavne predstavnike
 2. Steći uvid u osnovne razlike između klasičnoga i vulgarnoga latiniteta
 3. Primijeniti stečeno znanje o glasovnom razvoju na odabrane primjere riječi
 4. Navesti glavne fenomene identifikacije portugalskoga jezika u odnosu na latinski i druge iberoromanske jezike
 5. Uočiti razlike između pučkih i učenih riječi u njihovu povijesnom razvoju
 6. Upoznati se s najstarijim sačuvanim dokumentima portugalskoga jezika
Metode podučavanja
Seminar, samostalan rad, aktivnost studenata na satu
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2ªa ed., Edições Colibri, Lisboa 2008.
 2. Teyssier, Paul. História da Língua Portuguesa. Trans. Celso Cunha, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa 1997
 3. Vázquez Cuesta, Pilar, e Mendes da Luz, Maria Albertina. Gramática da língua portuguesa; 1971, trad. Brito, Ana Maria, e De Matos, Gabriela, Edições 70, Lisboa 1989
 4. Castro, Ivo, colab. Rita Marquilhas, J. Léon Acosta. Curso de história da língua portuguesa; 1ª ed., 2ª imp., Universidade Aberta, Lisboa 2001
Dopunska literatura
 1. Bibliografia de linguística portuguesa; Litoral Edições, Lisboa 1987.
 2. Cintra, Luís F. Lindley. Estudos de Dialectologia Portuguesa; 2ª ed., Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa 1995
 3. Cintra, Luís F. Lindley. Sobre "formas de tratamento" na língua portuguesa; Livros Horizonte, Lisboa 1986
 4. Cintra, Luís F. Lindley. "Nova porposta de Classificação dos dialectos galego-portugueses"; Boletim de Filologia 22 (1964-1973): 81-116
 5. Couto, Jorge. Língua Portuguesa. Perspectivas para o século XXI; Instituto Camões, Lisboa 2000
 6. Ferreira, J. Azevedo. Bibliografia selectiva da língua portuguesa; ICALP, Lisboa 1989
 7. Neto, Serafim da Silva Neto. Introdução ao estudo da filologia portuguesa; 2ª ed., ed. Evanildo Bechara, Joram Pinto de Lima, Grifo, Rio de Janeiro 1976
 8. Paiva Boléo, Manuel de. Estudos de linguística portuguesa e românica, vol. 1, Dialectologia e História da Língua; 2 vols, Universidade de Coimbra, Coimbra 1974
 9. Schmidt-Radefeldt, J., ed., Readings in Portuguese Linguistics; North-Holland Publishing, Amsterdam 1976
 10. Vasconcellos, José Leite de. Esquisse d’une dialectologie portugaise; 3ª ed, ed. Maria Adelaide Valle Cintra, Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Lisboa 1987
 11. Williams, Edwin Bucher. Do Latim ao Português. Fonologia e Morfologia Históricas da Língua Portuguesa; trad. António Houaiss, Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional do Livro, 1961

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar