Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117945
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatike i razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja, kao priprema za primjenu usvojenih vještina i znanja u analizama stručnih tekstova i pisanju sažetaka na razini A2
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Predstavljanje sadržaja i osnovnih ciljeva kolegija. Utvrđivanje studentskih obveza. Upute za korištenje literature, rječnika i internetskih izvora (ruski portali).
 2. Komparacija pridjeva i priloga. Čitanje i slušanje ruske bajke.
 3. Složene rečenice (veznici что, чтобы, потому что, поэтому). Zamjenica который, -ая, -ое, -ые. Upravni i neupravni govor. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke. Primjena u govoru (prepričavanje teksta).
 4. Dativ jednine i množine imenica i zamjenica (ponavljanje). Pogodbene rečenice (veznici если, если бы). Čitanje i prepričavanje teksta (dijaloga) na temu kako učiti strani jezik (tehnika обратного перевода)
 5. Glagoli учить(ся), изучать, заниматься. Ponavljanje akuzativa imenica i zamjenica. Usvajanje leksika vezanog za studij i studiranje. Prevođenje kraćih tekstova na ruski jezik.
 6. Imperativ. Uvježbavanje gramatičkih oblika kroz gramatičke zadatke i na tekstu. Primjena u govoru: davanje savjeta kroz korištenje imperativa.
 7. Ponavljanje komparacije priloga i pridjeva. Opisivanje vanjštine. Primjena osnovnih jezičnih konstrukcija u govoru i pismu. Pisanje pisma (osnovni elementi pisma, stilske razlike)
 8. Kratki oblici pridjeva. Opisivanje karaktera. Priprema za pismenu provjeru: ponavljanje obrađenih gramatičkih cjelina kroz opisivanje djela poznatih ruskih slikara.
 9. Pismena provjera
 10. Brojevi u datumima (ponavljanje). Instrumental i lokativ množine pridjeva, imenica i zamjenica. Primjena usvojenih konstukcija kroz čitanje i prepričavanje kratkih tekstova.
 11. Prijedlozi (mjesto). Glagoli стоять, лежать, висеть. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i opisivanje djela poznatih ruskih slikara.
 12. Prijedlozi (smjer). Glagoli (по)ставить, класть / положить, повесить / вешать.
 13. Ponavljanje – priprema za pismenu provjeru.
 14. Pismena provjeraUsmena izlaganja na zadanu temu
 15. Usmena izlaganja ne zadanu temu

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na ruskom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
 4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
 5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Nastava je zamišljena kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijali i video materijali s interneta. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. Миллер, Л.В.; Политова, Л.В.; Рыбакова, И.Я. Жили-были – 12 уроков русского языка. Базовый уровень Санкт-Петербург: Златоуст, 2005
Dopunska literatura
 1. Hrnjak A. Шаг за шагом Udžbenik ruskog jezika Zagreb: Knjigra, 2010
 2. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2006
 3. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar