Naziv
Sintaksa engleskog jezika - rečenica
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
51860
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente sa složenijim vidovima rečenične strukture, primjerice s argumentnom strukturom predikata, nezavisno i zavisno složenim rečenicama, kao i sa značenjskim odnosima među pojedinim rečeničnim dijelovima. Studenti također analiziraju različite jezične pojavnosti poput tranzitivnosti, glagolskog vida, elipse i dr. te ih uspoređuju s pojavnostima u hrvatskome i drugim jezicima. Na kraju semestra studenti se upoznaju s osnovnim postavkama glavnih formalnih i funkcionalnih sintaktičkih teorija kako bi stekli širi uvid ne samo u sintaktičku analizu engleskog, već i u jezične mehanizme općenito.
Sadržaj
 1. General information about the course. REVISION OF SYNTAX I COURSE.
 2. Dependency relations. Syntactic and semantic arguments of verbs. Grammatical relations and meaning.
 3. Coordination. Properties of sentence elements.
 4. Subjects. Subject-verb agreement.
 5. Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects.
 6. Transitivity. Verb alternations. Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects.
 7. REVISION. MID-TERM EXAM.
 8. Tense and aspect.
 9. Modality and voice: active and passive.
 10. Pro-forms and referentiality. Ellipsis.
 11. Sentence types: questions and negation.
 12. Complex sentences. Relative clauses.
 13. Functions of subordinate clauses: nominal and adverbial clauses.
 14. Information structure: theme and rheme, focus and topic.
 15. FINAL REVISION. END-TERM EXAM.

Ishodi učenja
 1. samostalno provesti morfosintaktičku analizu jednostavnih i složenih rečenica u engleskome jeziku
 2. usporediti i protumačiti gramatičke pojave u engleskome i hrvatskome jeziku na razini skupine, surečenice i rečenice te odrediti kategorije i funkcije jezičnih elemenata
 3. ovladati gramatičkim metajezikom te objasniti utjecaj jezične uporabe i informacijske strukture na sintaktičko ustrojstvo rečenice
 4. primijeniti stečeno znanje u kasnijoj lingvističkoj analizi raznih oblika diskursa, u prevođenju i u podučavanju, kao i u samostalnom provođenju jezičnog istraživanja manjeg obima
Metode podučavanja
Gradivo se predaje po cjelinama korištenjem prezentacija u Powerpointu, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koji se poslije provjeravaju s nastavnikom na satu. Zadaci i dodatni materijali (handouti, članci, mrežne poveznice...) dostupni su studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi, kao i rješavanje zadaća. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo. Sredinom i krajem semestra studenti imaju mogućnost polaganja dijela gradiva putem kolokvija. Ocjena dvaju kolokvija se zbraja. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti koji nisu uspjeli ili željeli polagati putem kolokvija pristupaju pismenom ispitu te dobivaju brojčanu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Greenbaum, Sidney; Randolph Quirk (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman
 2. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
 3. Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press
Dopunska literatura
 1. Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman.
 2. Dryer, Matthew (1986). Primary objects, Secondary Objects, and Antidative, Language 62 (4): 808 – 845
 3. Hopper, Paul & Sandra Thompson (1980). Transitivity in Grammar and Discourse, Language 56 (2): 251 – 299
 4. Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Kučanda, Dubravko (1999). O logičkom subjektu, Filologija 32: 75 – 90
 6. Lambrecht, Knud (1984). Information structure and sentence form. Cambridge: Cambridge University Press
 7. Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 8. Nichols, Johanna (1986). Head-Marking and Dependent-Marking Grammar, Language 62 (1): 56 – 119
 9. Palmer, Frank R. (1994). Grammatical roles and relations. Cambridge: Cambridge University Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar