Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
118152
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmovnikom, metodama rada i obimom jedne
od makrolingvističkih disciplina lingvistike, te s njezinom poviješću (J. Fishman, W. Labov, I.
Hoffman, J. Gumperz, B. Bernstein), i osvještavanje društvene slojevitosti jezika i
društvene uvjetovanosti jezičnih ponašanja. Na izabranom jezičnom materijalu dokazat
ćemo povezanost promjena u jeziku s promjenama kojima podliježe društvo. Nove
spoznaje pomoći će studentu razumjeti pristup novim disciplinama lingvistike te povezati
ih u jednu interdisciplinarnu kulturološku cjelinu. Student će tijekom kolegija ovladati
vještinom praćenja i analiziranja znanstvenog diskursa i prezentiranja osviještenih spoznaja
studentskom auditoriju, vođenje diskusije.
Sadržaj
 1. Predmet interesa sociolingvistike; povijest i razvoj
 2. Sociolingvistika i druge znanstvene discipline; Kultura jezika i sociolingvistika
 3. Predstavnici poljske sociolingvističke misli; Sociolingvistička istraživanja u svijetu
 4. Jezik Poljaka u XXI. stoljeću. Jezična svijest Poljaka. Jezični autostereotip
 5. Jezična slika svijeta. Odraz svijeta u jeziku.
 6. Poljska jezična politika u Europskoj uniji
 7. Metode sociolingvističkih istraživanja
 8. Konzervatizam i društvene inovacije u jeziku
 9. Izabrane teme – obiteljski jezik
 10. Bilingvizam
 11. Promjena, inovacija, varijetet - koncepti sociolingvistike
 12. Sociolekti i dijalekti
 13. Jezik žena i muškaraca iz sociolingvističke perspektive
 14. Vlastita imena iz sociolingvističke perspektive
 15. Fenomen poljskog razgovornog jezika (potocyzacja)

Ishodi učenja
 1. interdiciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 2. objediniti stečena lingvistička znanja i kritički pratiti daljnji razvoj pojedinih diciplina
 3. samostalno sastaviti različite ankete i upitnike, provoditi terenska istraživanja te analizirati prikupljene podatke relevantne za izradu različith vrsta radova (stručni radovi, prilozi za raznovrsne udžbenike, priručnike, rječnike i sl.)
Metode podučavanja
predavanja
seminari
samostalni zadaci
mješovito e-učenje - Omega
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje na nastavi - sudjelovanje u analizi pročitanih tekstova i usmeno izlaganje kraćega zadanoga teksta
ocjenjivanje uspjeha na ispitu
ocjenjivanje seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Ball, M. J., (ur.) 2010, The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World, Routledge, London and New York, str. 359 – 371.
 2. Cichońska, M., 2009, Kakva vremena – takvi jezici. Ili: Jesmo li se riješili novogovora?, Jeziĉna politika i jeziĉna stvarnost. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, Zagreb, 2009., str. 415-422.
 3. Coulmas, F., (Ur.), 2000, The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell Publishers Ltd, Oxford, str. 15 – 32; str. 47 – 64.
 4. Coulmas, F., 2005, Sociolinguistics, The Study of Speakers´ Choices, Cambridge University Press, New York, str. 126 – 144.
 5. Handke, K., 1995, Polski jezyk familijny: Opis zjawiska (Jezyk na pograniczach), Warszawa, SOW.
 6. Kramsch, S. 1998, Language and Culture, Oxford University Press, Oxford, str. 3-14.
 7. Kryżan-Stanojević, B., 2009, Poljska jezična politika uoči ulaska Poljske u Ujedinjenu Europu, Jezična politika i jezična stvarnost, (ur.) J. Granić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, str. 651-661.
 8. Llamas, C., Mullany, L., Stockwell, P. (ur.) 2007, The Routledge Companion to Sociolinguistics, Routledge, London and New York, str. 12 – 17.
 9. Lubaś, W., 1977, Socjolingwistyka jako metoda badawcza,Socjolingwistyka 2, str. 11-27.
 10. Lubaś, W. 1982, Teoria i metody socjolingwistyczne, Poradnik językowy, str. 199-212.
 11. Pawłowski, A., 2008, Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, Polska polityka językowa w Unii Europejskiej. Warchala, J., Krzyżyk, D. (ur.), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 113–147.
 12. Sesar, D.; Vidović Bolt, I. 2011, O novogovoru u hrvatskom ruhu, Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, D. (ur.)., Zagreb, FF press, str. 237-249.
 13. Spolsky, B., 1998, Sociolinguistics, Oxford University Press, Oxford, str. 44 – 65.
Dopunska literatura
 1. Bartmiński J., Współczesny język polski. Wrocław 1993. (izabrana pogljavlja)
 2. Dębski, R., 2009, Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii : języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji /, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Ossolineum,Kraków 2000.
 4. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 5. Lubaś, W. Polskie gadanie, Opole 2003.
 6. Ożóg, K. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, Rzeszów 2001.
 7. Socjolingwistyka, ur. W. Lubaś, PAN IJP.
 8. Thomas, L., Wareing, S., Singh, I., Stilwell Peccei, J., Thornborrow, J., Jones, J., 1999, Language, Society and Power: An introduction, Routledge, London and New York, str. 75 – 92.
 9. Żydek-Bednarczuk, U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych http://www.sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/urszula_zydek_bednarczuk.pdf

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij