Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
ponedjeljak 12:30 - 13:30
Soba
B-323
Telefon
4092 -063
E-mail
askelin@ffzg.hr

Anita Skelin Horvat diplomirala je 1999. godine opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2009. s temom Hrvatski sleng kao odraz identiteta mladih na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena je u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutačno kao docentica i predstojnica Zavoda. Bavi se temama iz područja sociolingvistike, sociokulturne lingvistike, kontaktne lingvistike, analize diskursa te odnosa jezika i identiteta. Sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih projekata te na više od dvadeset znanstvenih skupova. Predaje na nekoliko odsjeka Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od rujna 2014. predsjednicom je Hrvatskoga filološkoga društva. Objavila je niz radova u domaćim i međunarodnim časopisima i knjigama.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2023 NLTP - National Language Technologies Portal Suradnik

Ključni istraživački interes
  • sociolingvistika
  • kontaktna lingvistika
  • sociokulturna lingvistika
  • analize diskursa
  • jezik i identitet
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • HFD - Hrvatsko filološko društvo, Udruga profesora i nastavnika jezika i književnosti (Predsjednik)

Opis znanstvene djelatnosti
Sudjelovanje na znanstvenim projektima

2003. - 2007. - znanstvena novakinja na projektu Neologizmi – problemi teorije i primjene, voditeljice dr. sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, znan. savjetnice.

2006. - 2010. - suradnica na četverogodišnjem međunarodnome znanstvenom projektu Languages in a Network of European Excellence (LINEE) unutar FP6, financiranoga od Europske komisije; koordinator projekta prof.dr.sc. Iwar Werlen, Universität Bern.
1. faza projekta - doktorandica u potprojektu (work-package) Language and concepts of national identity (voditelji: dr.sc. Jānis Valdmanis Sveučilište u Rigi, dr.sc. Tarik Kulenović, Institut za antropologiju, prof.dr.sc. Velimir Piškorec i prof.dr.sc. Mislava Bertoša, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
2. faza projekta - postdoktorandica u potprojektu Promoting national identity internationally (voditeljica: dr.sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, znan. savjetnica).

2007. - znanstvena novakinja na projektu Neologizmi u hrvatskome i europskome kontekstu, voditeljice dr. sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, znan. savj.

2010. - 2012. suradnica na bilateralnome znanstvenome projektu Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu koji se izvodi sa Sveučilištem u Kopru pod vodstvom dr.sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, znan. savj., Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i prof.dr.sc. Vesne Mikolič, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija.

2014. – 2018. suradnica na istraživačkome projektu Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme voditeljice prof.dr.sc. Nede Pintarić koji financira Hrvatska zaklada za znanost (br. 2131).

2015. - voditeljica projekta Jezični identitet hrvatske iseljeničke zajednice u Argentini financiranoga u dva navrata (natječajima 2015. i 2016.) potporama Sveučilišta u Zagrebu te potporama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

2017. – suradnica na projektu Jezični identiteti hrvatske manjine u Slovačkoj voditeljice doc.dr.sc. Aleksandre Ščukanec financiranoga potporama Sveučilišta u Zagrebu i potporama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i međunarodnim znanstvenim skupovima

1. CLARC 2021 Language and Culture. International Linguistic Conference 24. - 26. lipnja 2021. Rijeka. Izlaganje: Hrvatska jezična zajednica u Argentini - o jeziku i identitetu u suautorstvu s Mašom Musulin i Anom Gabrijelom Blažević.
2. Međunarodni skup: 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive. 15.-17. studenog 2019. Zagreb. Izlaganje: Contacto e interferencias lingüísticas: análisis de interferencias morfológicas en los hablantes bilingües de croata y español u suatorstvu s Mašom Musulin i Anom Gabrijelom Blažević.
3. IX. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas: Dijete i jezični identitet, 12. - 14. rujna 2019. Osijek. Pozvano predavanje: Jezični identiteti hrvatskih tinejdžera.
4. Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija 10. i 11. svibnja 2019. Zagreb. Izlaganje: O nekim aspektima izrade (e-) rječnika neologizama u hrvatskome jeziku u suautorstvu s Dianom Hriberski.
5. Znanstveni skup povodom 25. godišnjice studija kroatistike Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi 7. - 9. svibnja 2019. Katowice, Poljska. Izlaganje: Sleng kao periferno u jeziku i jezikoslovlju.
6. Međunarodni skup Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država 6. – 8. prosinca 2018. Zagreb. Izlaganje: Antiimigrantski diskurs u europskoj politici u suautorstvu s Kristianom Lewisom.
7. Međunarodna konferencija 4th International conference Foreign languages and tourism (FLT2018) 8. i 9. studenoga 2018. Zadar. Izlaganje: Stjepan Srkulj and his political views in his Zagreb travel guidebooks u suautorstvu s Irenom Medvešek.
8. Međunarodni znanstveni skup CLARC 2018: Perspektive jezične raznolikosti 8. – 10. lipnja 2018. Rijeka. Izlaganje: Ako dočekamo sutra: Mogućnosti očuvanja jezika i identiteta Hrvata u Slovačkoj u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
9. Međunarodna konferencija KOMPAS Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme 9. i 10. veljače 2018. Zagreb. Izlaganje: Ima li jezika nakon groba? O pesimizmu, stanju i perspektivama hrvatskoga jezika u Slovačkoj u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
10. Slawisch-deutsche Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur / Slavic- German Encounters in Literature, Language and Culture, 27. i 28. listopada 2017. Osijek. Izlaganje: Welche Sprache ist meine (Mutter)sprache? Sprachliche Auseinandersetzungen in burgenlandkroatischen Gemeinschaften in der Slowakei und in Österreich u suautorstvu s Aleksandrom Ščukanec i Ivanom Čagalj.
11. Međunarodna konferenca Jezik in kultura. 27. i 28. listopada 2017. Koper, Slovenija. Izlaganje: Hrvatski jezik u manjinskom obrazovanju: situacija u Slovačkoj u usporedbi s Austrijom u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
12. Međunarodni znanstveni skup – First International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages, 19.-21. travnja 2017., Barcelona, Španjolska. Izlaganje: La comunidad croata en Argentina – reflejo de la etnovitalidad y de la multiculturalidad entre los hablantes de herencia u suautorstvu s Mašom Musulin i Anom Gabrijelom Blažević.
13. Međunarodni znanstveni skup – Riječki filološki dani 11, 24.-26. studenog 2016. Izlaganje: O friškim junacima i bezbradim jarcima: unutarjezična homonimija na primjeru triju varijeteta hrvatskoga jezika u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
14. Međunarodni simpozij – Sociolinguistic Symposium 21, 15.-18. lipnja 2016. Murcia, Španjolska. E-poster: (Re)construction Language and Identity: Burgenland Croats in Slovakia u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
15. Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016 - Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, 3.-5. lipnja 2016. Rijeka. Izlaganje: O položaju manjinskoga jezika «odozdo» i «odozgo» na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj u suautorstvu s Ivanom Čagalj i Aleksandrom Ščukanec.
16. Međunarodni skup – HDPL – Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, 12.-14. svibnja 2016. Rijeka. Izlaganje: O nekim tvorbenim postupcima u hrvatskome korpusu neologizama u suautorstvu s Dianom Hriberski.
17. First Worldwide Congress for Language Rights, Teramo, Italija, 19.-23. Svibnja 2015. Izlaganje: Language management and the right to participation u suautorstvu s Lucijom Šimičić.
18. Međunarodni znanstveni skup – V. HIDIS - Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 18.-20. prosinca 2014. Izlaganje: Španjolski i hrvatski u dodiru – analiza narativa predačkih govornika hrvatskog u suautorstvu s Mašom Musulin.
19. Međunarodni znanstveni skup – Riječki filološki dani 10, Rijeka 2014. Izlaganje: Nova značenja starih riječi – problemi leksikografske obrade u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski.
20. Međunarodna konferencija – 11th International Conference on General Linguistics, Pamplona, University of Navarra, 21.-23. svibnja 2014. Izlaganje: La influencia del español en el croata y del croata en el español – la construcción de las identidades de los jóvenes, descendientes de croatas, en Argentina u suautostvu s Mašom Musulin.
21. Međunarodna konferencija – 3rd LINEE+ Conference: Linguistic and Cultural Diversity in Space and Time, Dubrovnik, 28. – 30. travnja 2014. Izlaganje: Croatian as heritage language: A Case study u suautorstvu s Martom Fairclough.
22. Međunarodna konferencija – The 2nd ELA Symposioum: Glottogenesis and Conflicts in Europe and Beyond, Zadar, 23.-25. rujna 2013. Izlaganje: Micro-level perception of macro-level language management in Croatia u suautorstvu s Lucijom Šimičić.
23. Međunarodna konferencija - International conference on minority languages XIV (ICML XIV), Graz, Austria, 11.-14. rujna 2013. Izlaganje: Heritage language use of Young Czech members in Croatia.
24. Međunarodni znanstveni skup – Riječki filološki dani, 22.-24. studenog 2012. Izlaganje: „Danas jesmo, sutra nismo“ – prilog problematiziranju hapaksa u hrvatskome jeziku u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski.
25. Međunarodni znanstveni skup – Re-Thinking Humanities and Social Sciences: The Politics of Memory, Zadar, rujan 2012. Izlaganje: Personal and Cultural Memories in Tourist War Tour.
26. Međunarodni simpozij – Sociolinguistics Symposim 19: Language and City, Berlin, kolovoz 2012. Izlaganje: Discourse, War and Tourism: mapping aggression against Dubrovnik u suautorstvu s Mislavom Bertoša.
27. Međunarodna konferencija – 2nd LINEE+ Conference: Multilingualism in the Public Sphere, Dubrovnik, svibanj 2012. Izlaganje: Linguistic purism in Croatia – past and present u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski.
28. Međunarodni znanstveni skup – The Zone and Zones – Radical Spatiality in our Times,
Zadar, rujan 2011. Izlaganje: ´Contested Places´ in a Language u suautorstvu s Lucijom Šimičić.
29. Critical Tourism Studies IV (CTS 2011) – Tourism Futures: Enhancing Creative & Critical Action, Welsh Centre for Tourism Research, UWIC, Cardiff, UK, srpanj 2011. Izlaganje: Inflight magazines as promotional material of a country: the case of Slovenia and Croatia u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski, Vesnom Mikolič i Anom Beguš.
30. Međunarodna konferencija – Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3, Pécs – Osijek, lipanj 2011. Izlaganje: “My Mother Tongue… Croatian, Istrian, Local, … Depends Where I am” – The Perception of Mother Tongue in Multilingual Settings u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski.
31. Međunarodni znanstveni skup – The Issue of the (post) Other: Postmodernism and the Other, Zadar, rujan 2010. Izlaganje: Are the young the Others in Croatian Media? An Analysis of Newspaper Articles about Violence among the Young.
32. Međunarodni simpozij – Sociolinguistics Symposim 18, University of Southapton, UK, rujan 2010. Izlaganje: “They would like to move the language backwards, but the language can’t be moved back” – Attitudes toward the language ideological debates in Croatia.
33. Znanstveni skup HDPL-a – Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i
primjena, svibanj 2010. Osijek. Izlaganje: Uvod u Hrvatsku: konstrukcija
turističke zemlje između prirode i politike u suautorstvu s Mislavom Bertoša.
34. International conference – New Challenges for Multilingualism in Europe, travanj 2010. Dubrovnik.
b. Poster: “Multilingualism“ and identity of Croatian adolescents
c. Poster s Bertoša, M. i Muhvić-Dimanovski, V.: So beautiful and so close: Slogans in tourism advertising and their impact on social discourses in semiosphere
d. Izlaganje: Recontextualising national identity discourses for tourism promotion u suautorstvu s Vasiliki Georgiou Luisom Caroroll-Davis.
35. 3rd International Critical Tourism Studies (CTS) Conference – Connecting Academies of Hope: Creative Vistas and Critical Visions, lipanj 2009. Zadar. Izlaganje: The Semiotic Construction of a Holiday Country – the case of Croatia u suautorstvu s Mislavom Bertoša i Vesnom Muhvić-Dimanovski.
36. IV. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup – Jezikoslovno nazivlje, dijalektna leksikografija, prosinac 2005. Zagreb. Izlaganje: O riječima stranoga podrijetla i njihovome nazivlju u suautorstvu s Vesnom Muhvić-Dimanovski.
37. Znanstveni skup HDPL-a – Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, svibanj 2004. Split. Izlaganje: O uporabi i razumijevanju stranih riječi.
38. Savjetovanje HDPL-a – Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj: izazovi na početku XXI. stoljeća, svibanj 2000. Rijeka. Izlaganje: Kako slušamo.
39. Savjetovanje HDPL-a – Teorije i mogućnosti primjene pragmalingvistike, svibanj 1999. Opatija. Izlaganje: Riječ kao čin.
40. Savjetovanje HDPL-a – Tekst i diskurs, svibanj 1997. Zagreb. Izlaganje: Diskurs poetike i jezik poezije.


Znanstveno i stručno usavršavanje

1. Cursurile internaţionale de vară „C, Brâncuşi“ de limbă, cultură şi civilizaţie românescă, seminar kulture, jezika i lingvistike održan u Craiovi, Rumunjska, na Sveučilištu u Craiovi, od 1. do 24. kolovoza 1997.
2. Leipzig Spring School on Linguistic Diversity, seminar iz poredbeno-tipološke lingvistike održan u Leipzigu, Njemačka, od 20. do 28. ožujka 2006. Na seminaru sam sudjelovala na sedam različitih tečajeva iz područja poredbeno-tipološke lingvistike.
3. The 2006 Lexicom International Workshop in Lexicography and Lexical Computing, od 5. do 9. lipnja 2006 u organizaciji Sue Atkins, Michael Rundell i Adam Kilgarriff održanome na Sveučilištu u Rijeci.
4. Seminar norveškog jezika i kulture na Sveučilištu u Bergenu, Norveška, od 4. do 30. srpnja 2006.
5. 1st LINEE Training Institute u Research Centre on Multilingualism, održan na Katoličkom sveučilištu u Brusselsu od 18. do 23. lipnja 2007.
6. Leipzig Spring School on Linguistic Diversity, seminar iz tipološko-poredbene i kontaktne lingvistike održan na Sveučilištu u Leipzigu i na Institutu za evolucijsku antropologiju Max Planck u Leipzigu, od 25. ožujka do 4. travnja 2008.
7. LINEE Training Institute na Sveučilištu u Pragu, od 21. do 25. lipnja 2010.