Naziv
Sociologija
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
3
Šifra
132344
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kroz teorijske perspektive i empirijske studije upoznati polaznike kolegija s temama i problemima koji se odnose na obrazovanje i funkcioniranje školskih sustava unutar različitih socijalnih okruženja. Povezujući obilježja suvremenog društva i kulture s obrazovanjem, studenti stječu temeljno razumijevanje mnogih ključnih socijalnih procesa i fenomena u području školovanja. Analizirajući socijalne uvjete obrazovanja, refleksiju školstva na stratifikacijski sustav, socijalni ustroj obrazovnih institucija te različite koncepcije i trendove u obrazovanju, studenti će lakše uočiti moguće probleme u procesu obrazovanje te jasnije sagledati socijalne posljedice nastavničkog rada a što u konačnici pridonosi njihovoj većoj kompetentnosti za nastavničku ulogu.
Sadržaj
 1. UVOD U KOLEGIJ - upoznavanje studenata s obvezama i organizacijom kolegija; prikaz tema; razgraničenje diskursa sociologije obrazovanja spram drugih područja; pojašnjenje osnovnih pojmova; povijesni i kulturološki pregled obrazovanja.
 2. TEORIJSKE PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA I dio - sociološki klasici o obrazovanju; funkcionalistička perspektiva i uloga obrazovanja;
 3. TEORIJSKE PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA II dio - liberalne, socijaldemokratske perspektive obrazovanja i konfliktna perspektiva obrazovanja;.
 4. TEORIJSKE PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA III dio - interakcionističko polazište i obrazovanje, nova desnica i obrazovanje; postmodernistički pristup obrazovanju
 5. SOCIJALNI I ORGANIZACIJSKI ASPEKTI ŠKOLSKOG SUSTAVA – interakcija i grupna dinamika; socijalne mreže; aspekti komunikacije; osobni i socijalni identitet; interakcije u školskom okruženju, organizacijski aspekti obrazovanja
 6. MLADENAČKE SUBGRUPE I OBRAZOVANJE – matična kultura, subkultura i kontrakultura; obilježja pojedinih subkultura mladih; mladenačke vrijednosti i obrazovanje; socijalni identitet;
 7. KLASNA PRIPADNOST I OBRAZOVNO POSTIGNUĆE – školovanje i socijalna struktura; socijalna stratifikacija i mobilnost; teorija socijalnog zatvaranja; jednakost obrazovnih šansi; klasa i obrazovno postignuće; elite i obrazovni uspjeh;, teorijska objašnjenja obrazovne nejednakosti.
 8. : RODNA I ETNIČKA PRIPADNOST I OBRAZOVNO POSTIGNUĆE – statistike o rodu i obrazovnim postignućima; teorijska objašnjenja rodne nejednakosti; empirijske studije; etnička pripadnost i obrazovna postignuća; rasna diskriminacija i obrazovanje;
 9. : ROMI I OBRAZOVNO POSTIGNUĆE I INTEGRACIJA - case study: obrazovanje Roma, integracija Roma u obrazovnom sustavu
 10. OBRAZOVNI SUSTAV I GLOBALIZACIJA – struktura obrazovanja; komparacija obrazovnih sustava; struktura institucija; masovno obrazovanje; reforme obrazovanja; moć i obrazovanje; demografija obrazovanja; globalizacija;; obrazovanje i društveni razvoj.
 11. ZAPOŠLJAVANJE, NEZAPOSLENI I OBRAZOVANJE – obrazovni uspjeh, zanimanje i zapošljavanje; diskriminacija pri zapošljavanju; nezaposlenost; nezaposleni i problemi obrazovanja.
 12. TRŽIŠTE RADA I OBRAZOVNI ISHODI - tehnološke promjene i obrazovanje, obrazovni ishodi i kompetencije, kredencijalizam, efikasnost obrazovanja, gospodarstvo i obrazovni sustav
 13. OBRAZOVNI KURIKULUM, IDELOGIJA I DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI – osnovni pojmovi i koncepti kurikuluma; obrazovanje i ideologija; vrijednosti i obrazovanje.
 14. ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE – radikalna pedagogija; noviji trendovi i ideje obrazovanja; permanentno obrazovanje
 15. : ZAVRŠNO PREDAVANJE – pregled obrađenog gradiva, studentska evaluacija kolegija; podjela potpisa studentima.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje socijalnih procesa u obrazovanju i školi kao instituciji
 2. uočavanje stratifikacijske strukture u razredima
 3. uočavanje različitih obrazovnih postignuća obzirom na spol, rod i etničku prpadnost učenika
 4. kompetentnija analiza mreža i sociograma između učenika
 5. kompetentnija i šira slika obrazovnog sustava
 6. svjesniji odnos spram socijalnih posljedica obrazovanja
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni kolokviji , pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Haralambos, H. (2002); Sociologija: teme i perspektive; Zagreb: Golden Marketing, str. 774-882.
 2. Bejaković, P. (2008); Uloga obrazovnog sustava u postizanju zapošljivosti i konkurentnost radne snage u Hrvatskoj; u zborniku: Pilić, Š.; Obrazovanje u kontekstu tranzicije, BSV, Split, str. 207-232
Dopunska literatura
 1. V. Vujčić, (1990); Obrazovne šanse, Školske novine, Zagreb, Pastuović, N. (1999); Sociologija cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. U: Edukologija: Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. Zagreb: Znamen.
 2. Cifrić, I. (1990); Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine.
 3. Flere, S. (ur.) (1986); Proturječja suvremenog obrazovanja. Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: RZ RKSSO.
 4. Lesourne, J. (1993); Obrazovanje i društvo: izazovi 2000. godine, Educa, Zagreb, str. 79-104

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar