Naziv
Stara povijest hrvatskih zemalja II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117671
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegij je dio predmeta Stara povijest hrvatskih zemalja. Upućuje studente u specifičnosti istraživanja stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, daje im njezin pregled i naznačuje aktualne pravce u znanstvenoj i stručnoj literaturi o staroj povijesti hrvatskih zemalja.
Sadržaj
 1. Početci i razvitak pokrajinskog ustroja u Iliriku: formalni i stvarni završetak osvajanja; izuzeće Istre; položaj Liburnije. Prvotni, Gornji i Donji Ilirik. Podjela na Dalmaciju i Panoniju, organizacijski razvitak do kasne antike.
 2. Rano Carstvo: ustrojavanja i uređenje pokrajina nakon panonsko-dalmatinskog ustanka; uspostava prometnih i gospodarskih sustava
 3. Odnos autohtonih ustrojbenih jedinica i rimskih modela
 4. Rano i razvijeno Carstvo: Nositelji rimskoga građanskog prava: pojedinci i skupine; društveni i materijalni učinci kolonija i municipija
 5. Rano i razvijeno Carstvo: raspored i uloga vojske, obrana granica i održavanje reda; djelovanje činovništva
 6. Usporedna analiza prilika u Histriji, Dalmaciji i Panoniji na vrhuncu Carstva
 7. Prestanak rimskoga mira: iliričke pokrajine u doba markomanskih ratova
 8. Smjene krize i obnove: 2. st. i dinastija Severa
 9. Neredi 3. stoljeća i fenomen careva Ilira
 10. Dioklecijanovo razdoblje
 11. Konstantinovo razdoblje
 12. Iliričke pokrajine od Konstantina do Teodozija
 13. Iliričke pokrajine u kasnome Carstvu: ustroj i organizacija života, uloga kršćanstva.
 14. Iliričke pokrajine u kasnome Carstvu: procesi kasne antike, priprema za srednjovjekovlje
 15. Vremenske, civilizacijske i prostorne granice antike na hrvatskom povijesnom prostoru

Ishodi učenja
 1. Stjecanje temeljnih znanja o antičkim društvima. Istraživanje antičkih društava.
 2. Istraživanje antičkih društava.
 3. Formuliranje, priopćavanje i obrazlaganje dobivenih rezultata i svojega mišljenja o povijesnim fenomenima antičkoga razdoblja.
 4. Stečena znanja i vještine potrebne za istraživanje stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora.
 5. Sintetizirati znanja o odabranim fenomenima stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 6. Primijeniti znanja i vještine povezane s korištenjem alata potrebnih za izvore za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora.
 7. Napisati dobro strukturirani i korektno opremljeni stručni rad iz stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 8. Voditi raspravu i sudjelovati u raspravi o temi iz stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
Metode podučavanja
Predavanja, samostalni zadatak, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Polaznikov rad u kolegiju se valorizira. Tijekom semestra može postići 100 bodova urednim praćenjem nastave (10), svladavanjem obvezatne literature (60 bodova koji se stječu konzultacijama s mentorom i sastavljanjem seminarskoga rada), i obranom seminarskoga rada na raspravi u kolegiju (30 bodova).

Obavezna literatura
 1. Hrvatska i Europa I, ur. I. SUPIČIĆ, Zagreb: HAZU - AGM 1997, 55 - 115 (prilozi M. ZANINOVIĆA, B. KUNTIĆ-MAKVIĆ i M. SUIĆA);
 2. J. J. WILKES, Dalmatia, London: Routledge & Kegan Paul 1969.
 3. A. MOCSY, Pannonia and Upper Moesia, London: routledge & Kegan Paul 1974, dijelovi o povijesti rimskih pokrajina;
 4. G. ALFÖLDY, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien, Budim: Akadémiai Kiadó 1965;
 5. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 20032, dijelovi o grčkim i rimskim gradovima;
 6. D. RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Iliri i antički svijet, Split: Književni krug 1989,
 7. M. SUIĆ, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske - Opera selecta, Zadar: Filozofski fakultet 1981
 8. M. ZANINOVIĆ, Od Helena do Hrvata, Zagreb: ŠK 1996, odabrani članci;
 9. R. MATIJAŠIĆ, Gospodarstvo antičke Istre [Povijest Istre 4], Pula: ZN Žakan Juri 1998.
 10. A. ŠKEGRO, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije [Studia Croatica, Biblioteka povijest]
Dopunska literatura
 1. Ovisno o osobnim zadacima polaznika uključuje standardne priručnike i korpuse građe s hrvatskog prostora, preglede raznih vrsta izvora i izdanja literarnih izvora. Npr.:.. Andautonija, Siscija, Cibale, Mursa, Jovija i Bališke toplice u
 2. V. HOFFILLER - B. SARIA, Antike Inschriften aus Jugoslavien I: Noricum und Pannonia Superior, Zagreb: Internationaler Verband der Akademien 1938;
 3. N. CAMBI, Antika [Povijest umjetnosti u Hrvatskoj 2], Zagreb: Naklada Ljevak 2002;
 4. M. GORENC: Antikna skulptura u Hrvatskoj, Zagreb: Zora 1952;
 5. P. SELEM, Izidin trag: Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku [Biblioteka znanstvenih djela 96], Split: Književni krug 1997;
 6. Cezar, Moji ratovi, T. SMERDEL, Zagreb: Zora 1972;
 7. Monografski prikazi pojedinih spomeničkih sklopova i naselja, npr.
 8. Antička Salona, ur. N. CAMBI, Split: Književni krug 1991.ili
 9. The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia: Pannonia I, II, ur. M. ŠAŠEL-KOS et al.
 10. T. MARASOVIĆ, Dioklecijanova palača: Svjetska kulturna baština, Split:¨Naklada Dominović, Buvina 1994.l., Ljubljana: Narodni muzej Slovenije 2003. i 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar