Naziv
Sukob Tito Staljin i Goli otok
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
3
Šifra
125810
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznavanje studenata sa problematikom sukoba Tito-Staljin 1948- godine te sa logorom na Golom otoku (1949.-1956.). Raskol sa Sovjetskim Savezom jedan je od važnijih hladnoratovskih događaja koji je snažno utjecao na povijest socijalističke Jugoslavije kao i jugoslavenske komunističke partije. On je duboko promijenio brojne ideološke, ekonomske, političke i druge odrednice socijalističke Jugoslavije. Isto tako, logor na Golom otoku predstavlja vrhunac jugoslavenskog staljinizma. Svojom surovošću uklapa se na brojna slična mjesta povijesti logora u dvadesetom stoljeću. Glavni cilj predmeta, prema tome, upoznavanje studenata sa jugoslavenskim politika nakon 1945. godine, uzrocima sukoba Tito-STaljin kao i njegovim posljedicama. Drugi dio kolegija cilja na analizu logora na Golom otoku iz više kutova. Od njegova funkcioniranja, logike, svakodnevice do posljedica na jugoslavensku politiku i društvo.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku, literatura, ciljevi. Povijest KPJ do 1945. godine. Odnos sa SSSR-om, frakcijske borbe u KPJ.
 2. Staljinizacija Jugoslavije.
 3. Tito ''balkanski Staljin''. Jugoslavenske vanjskopolitičke inicijative koje su dovele do raskola sa Sovjetskim Savezom.
 4. Tito ''balkanski Staljin''. Jugoslavenske vanjskopolitičke inicijative koje su dovele do raskola sa Sovjetskim Savezom.
 5. Od neprijatelja prema savezniku. Jugoslavenska diplomatska revolucija. Druga i treća faza sukoba sa IB-om. Završetak sukoba.
 6. Goli otok. Hapšenja i kažnjavanja ibeovaca. Osnivanje Golog otoka i logorskog sustava za ibeovce.
 7. Kolokvij.
 8. Organizacija Golog otoka. Logoraška samouprava, izgled logora, logoraška interna hijerarhija, podjela u barakama.
 9. Politički preodgoj i rad na Golom otoku.
 10. Život na Golom otoku. Jedan dan na Golom otoku, prehrana, bolesti, smrt, dopisivanje, kazalište u logoru, glazba, homoseksualizam na Golom otoku i ostalo.
 11. Goli u Golom. Petrova rupa – izolacija za najtvrđe ibeovce. Ženski logor na Golom otoku. Posjet Rankovića, itd
 12. Odlazak sa Golog otoka i život na slobodi. Obveza suradnje s Udbom. Društveni bojkot ibeovaca na slobodi.
 13. Goli otok na filmu i u književnosti.
 14. Goli otok - dokumentarni i igrani filmovi. Projekcije.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Opisati faze jugoslavenske ideologije prije raskola 1948. godine te one nakon sukoba kao i glavne odrednice logora na Golom otoku.
 2. Analizirati različite aspekte funkcioniranja logora na Golom otoku.
 3. Identificirati posljedice Golog otoka na logoraše i na jugoslavensko društvo.
 4. Vrednovati utjecaj Golog otoka na današnje društvo i politiku.
Metode podučavanja
Predavanja i terenska nastava. Metoda izlaganja i tumačenja. Analiza primarnih i sekundarnih izvora.
Metode ocjenjivanja
Završni pismeni ili usmeni ispit (opcionalno uz dva kolokvija ). Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj.

Obavezna literatura
 1. Martin Previšić, Povijest Golog otoka. Fraktura, Zagreb 2019.
 2. Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita. Globus, Zagreb 1990.
Dopunska literatura
 1. The Tito-Stalin Split 70 Years After, Ur. Tvrtko Jakovina-Martin Previšić, Zagreb- Ljubljana 2020.
 2. Dragoslav MIhailović, Kako cu cvetale tikve.
 3. Dragan Marković, Istina o Golom otoku, Beograd 1987.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 6., 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar