Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

 1. analizirati ključne povijesne procese dugog trajanja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini
 2. analizirati dinamiku promjena i ljudskih iskustava u vremenu i prostoru, uključujući različite oblike političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 3. analizirati i prosuditi vrijednost suprotstavljenih narativa i dokaza
 4. braniti svoje stavove i pozicije te ih revidirati ako to zahtijevaju novi dokazi
 5. identificirati literaturu i izvore relevantnu za pojedinu temu, koristeći se arhivima i knjižnicama te muzejskim i internetskim resursima
 6. iznositi ocjene i stavove o povijesnim događajima, pojavama i procesima oslanjajući se na dokaze i argumente
 7. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 8. kritički interpretirati i valorizirati podatke iz izvora i literature s obzirom na njihovu vjerodostojnost i perspektivu
 9. objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija, koristeći znanja o pristupima i paradigmama u historiografiji
 10. objasniti zašto bavljenje historijom počiva na radovima drugih znanstvenika, recenzijama i citiranju
 11. opisati i tumačiti povijesne fenomene, procese i strukture dijakronijski, sinkronijski i multidisciplinarno
 12. postaviti istraživačko pitanje ili problem u radu manjeg opsega
 13. primijeniti i dosljedno provoditi različite načine citiranja
 14. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema
 15. pokazati profesionalnu odgovornost i poštivati etiku akademske zajednice
 16. prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoj, pisanoj ili nekoj drugoj formi, koristeći terminologiju prihvaćenu u povjesničarskoj profesiji, kao i odgovarajuće načine prezentacije namijenjene stručnjacima ili laicima
 17. razlikovati primarne i sekundarne izvore informacija i odlučiti kada ih koristiti
 18. uvažavati različitosti u rodnim, etničkim, kulturnim, vjerskim i drugim perspektivama
 19. usmeno komunicirati na stranom jeziku, koristeći stručnu terminologiju i pravila struke
 20. objasniti i potkrijepiti primjerom potrebu stalnog preispitivanja rezultata historiografskih istraživanja

1. semestar
2. semestar
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3645)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio studijskog programa - odabrati 12 ECTS bodova
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (1946)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964
Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću 184278
Povijest islama I 142492
Povijest Osmanskog carstva 69567
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187145
Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije 187146
Transkripcija, računalna obrada i kartografiranje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih vrela 186950
Uvod u čitanje starih karata 36754
Uvod u istraživački rad. Obrada i vizualizacija demografskih izvora za hrvatsku ranonovovjekovnu povijest 77965
Uvod u njemačku paleografiju I 67062
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769
4. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2206)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3647)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
2.2. kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 13 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati tijekom studija jedan strani jezik (2334)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 8 ECTS bodova (3962)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Čovjek i sport 81214
Čovjek i sport 81215
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627
Historiografija o hrvatskoj povijesti 19. stoljeća 186945
Jugoslavija 1986.-1991. - put do raspada i rata 170255
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778
Kultura i intelektualni život na prijelazu s 19. na 20. stoljeće 184272
Poganski Ilirik 36791
Povijest Holokausta 131798
Povijest islama II 142497
Povijest Republike Turske 69827
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125
Povijest velike seobe naroda 131799
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490
Slovenska povijest u ranome novom vijeku 186948
Srednjovjekovna Venecija 36752
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783
Turska Hrvatska 52625
Uvod u njemačku paleografiju II 102236
6. semestar